Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. oktober 2013

EU-udvidelse: prioritetsområder i 2014

I en række årsrapporter, som blev vedtaget i dag, anbefaler Europa-Kommissionen at tildele Albanien status som kandidatland og for femte år i træk at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Kommissionen vurderer også de fremskridt, som resten af Vestbalkan og Tyrkiet har gjort i de seneste år med henblik på at opnå EU-medlemskab. Eftersom den islandske regering har besluttet at stille tiltrædelsesforhandlingerne i bero, beskrives i en kortfattet rapport status for Islands tilpasning af sin lovgivning til EU-retten.

I forbindelse med fremlæggelsen af den årlige udvidelsespakke udtalte kommissær Štefan Füle: "Udvidelsesprocessen er en modningsproces, og trods den økonomiske krise er det en god politik – den er nemlig en del af løsningen. Udvidelsespolitikken er fortsat en af de mest effektive EU-politikker. Den sikrer, at der først skabes et solidt "fundament", bl.a. gennem korruptionsbekæmpelse, en forsvarlig økonomisk styring, ytrings- og mediefrihed, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal, hvilket styrker den politiske og økonomiske stabilitet i udvidelseslandene og i EU som helhed."

Den udvidelsesstrategi, som blev godkendt i dag, viser, hvor vigtige de grundlæggende kriterier for medlemskab (Københavnskriterierne), som EU fastsatte for over 20 år siden, fortsat er. De omfatter bl.a. retsstatsprincippet, som stadig er solidt forankret i udvidelsesprocessen. De berørte lande er nødt til at gennemføre reformer af retsvæsenet og bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption tidligt i tiltrædelsesprocessen, hvis de skal kunne fremvise markante og holdbare resultater.

Den globale økonomiske krise har understreget, at alle lande er nødt til at styrke deres økonomiske styring og forbedre deres konkurrenceevne. Kommissionen har fremsat en række forslag til støtte herfor, bl.a. indførelsen af nationale økonomiske reformstrategier og handlingsplaner for offentlig finansforvaltning.

Flere nyere hændelser i en række udvidelseslande har understreget betydningen af at styrke de demokratiske institutioner og gøre de demokratiske processer mere rummelige. Alle landene på Vestbalkan samt Tyrkiet er nødt til at gennemføre flere reformer for at sikre, at principper som ytringsfriheden og mindretals rettigheder, bl.a. romaers rettigheder, overholdes i praksis. Der er behov for mere effektive foranstaltninger for at beskytte andre udsatte grupper mod forskelsbehandling på grund af især seksuel orientering. Kommissionen vil lægge større vægt på disse spørgsmål i tiltrædelsesprocessen, bl.a. gennem en mere målrettet førtiltrædelsesfinansiering og øget bistand til integration af romaer via en såkaldt "romafacilitet".

I følgende memoer findes detaljerede oplysninger om og anbefalinger til de enkelte lande:

Montenegro: MEMO/13/893

Serbien: MEMO/13/894

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: MEMO/13/890

Albanien: MEMO/13/888

Bosnien-Hercegovina: MEMO/13/889

Kosovo*: MEMO/13/892

Tyrkiet: MEMO/13/895

Island: MEMO/13/891

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Baggrund:

LANDESTATUS

MONTENEGRO: kandidatland – ansøgte i 2008. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2012. Der er indledt forhandlinger om to kapitler, og de er foreløbigt afsluttet. De såkaldte "screeningsmøder" er afsluttet. I juni vedtog Montenegro handlingsplaner for forhandlingskapitel 23 (retsvæsen og grundlæggende rettigheder) og 24 (retfærdighed, frihed og sikkerhed). Efter Kommissionens positive vurdering anmodede EU i september Montenegro om at fremsende sine forhandlingspositioner vedrørende disse kapitler. Montenegro fremsendte forhandlingspositionerne i starten af oktober.

SERBIEN: kandidatland – ansøgte i 2009, opnåede status som kandidatland i marts 2012. Den EU-støttede dialog mellem regeringerne i Beograd og Pristina blev indledt i marts 2011. Serbien og Kosovo indgik i april 2013 den første aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne. Der er desuden kommet gang i reformerne igen. Det Europæiske Råd besluttede i juni 2013 at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Serbien. Den første regeringskonference om Serbiens tiltrædelsesforhandlinger vil allersenest blive afholdt i januar 2014 efter Rådets vedtagelse af de forhandlingsrammer, som Kommissionen foreslog i juli 2013. "Screeningen" begyndte i mellemtiden i september 2013. Stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september.

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN: kandidatland – ansøgte i 2004. Landet opfylder fortsat i tilstrækkelig grad de politiske kriterier. Den politiske krise, som opstod i slutningen af 2012, viser, at der er behov for mere rummelige og konstruktive politikker. Tiltrædelsesdialogen på højt plan har medført et skarpere fokus på indførelsen af EU-relaterede reformer. Der skal lægges større vægt på en effektiv gennemførelse, afhjælpning af mangler på området ytringsfrihed og forbedring af retternes uafhængighed og kompetence. Kommissionen har for femte år i træk anbefalet, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med landet. Rådet har endnu ikke taget stilling hertil. Hvis det beslutter, at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger, mener Kommissionen, at dette vil bidrage til at skabe de rette betingelser for en løsning af navneproblematikken og forbedre naboskabsforbindelserne.

ALBANIEN: potentielt kandidatland – ansøgte i 2009. Parlamentsvalget i juni blev generelt afholdt efter de foreskrevne regler. Albanien har indført en række vigtige retlige instrumenter, hvoraf nogle er en forudsætning for at opnå status som kandidatland, og arbejder videre med at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet. På baggrund heraf [anbefaler Kommissionen at tildele Albanien status som kandidatland, forudsat at landet bliver ved med at iværksætte tiltag til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption]. Inden Kommissionen kan anbefale at indlede tiltrædelsesforhandlinger, skal Albanien styrke reformerne på vigtige prioritetsområder, navnlig på retsstatsområdet.

BOSNIEN-HERCEGOVINA: potentielt kandidatland – har ligesom resten af Vestbalkan et europæisk perspektiv. Lanceringen af en dialog på højt plan med Bosnien-Hercegovina sidste år var et positivt skridt, men de resultater, som landets ledere indtil videre har opnået, lever ikke op til forventningerne. Samarbejdet med EU er gået i stå, og der skal gøres en markant indsats for at opfylde betingelserne for, at en stabiliserings- og associeringsaftale kan træde i kraft, og for at landet kan indgive en troværdig ansøgning om medlemskab.

KOSOVO*: potentielt kandidatland – har ligesom resten af Vestbalkan et europæisk perspektiv. Den EU-støttede dialog mellem regeringerne i Pristina og Beograd blev indledt i marts 2011. Kosovo og Serbien indgik i april 2013 den første aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne. I juni åbnede Rådet op for, at Kommissionen kan indlede forhandlinger om en stabilisering- og associeringsaftale med Kosovo. Forhandlingerne skal til at gå i gang.

TYRKIET: kandidatland – ansøgte i 1987. Tiltrædelsesforhandlingerne startede i oktober 2005. Der er indledt forhandlinger om 13 kapitler, og forhandlingerne om ét af dem er foreløbigt afsluttet. I juni 2013 besluttede Rådet i en fælles holdning, at der kan indledes forhandlinger om kapitel 22 om regionalpolitik og koordinering af strukturinstrumenter med forbehold af, at Rådet (Generelle Anliggender) bekræfter beslutningen efter Kommissionens fremlæggelse af den årlige statusrapport. Kommissionen understreger vigtigheden af, at EU styrker sit samarbejde med Tyrkiet, så EU forbliver pejlemærket for landets reformproces.

ISLAND: kandidatland – ansøgte i 2009. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2010, men stillet i bero af Island i maj 2013, hvor der var indledt forhandlinger om 27 kapitler, og forhandlingerne om 11 af dem var foreløbigt afsluttet. Da Island er medlem af EØS og deltager i Schengen-samarbejdet, er en stor del af landets lovgivning allerede tilpasset til EU-retten.

Yderligere oplysninger

Dokumenterne kan findes her:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar