Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 октомври 2013 г.

Разширяване на ЕС: приоритети за 2014 г.

В поредица от годишни доклади, приети днес, Европейската комисия препоръчва Албания да получи статут на страна  кандидат за членство в ЕС, и за пети пореден път — да започнат преговори за присъединяване с бивша югославска република Македония. Комисията прави също оценка на напредъка в процеса на присъединяване към ЕС, отбелязан през миналата година на други места в Западните Балкани и в Турция. Предвид решението на исландското правителството да задържи преговорите за присъединяване съкратен доклад за Исландия прави преглед на актуалното положение по отношение на съответствието с изискванията на ЕС.

При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисар Щефан Фюле заяви: „Разширяването е в процес на постоянно развитие и продължава да бъде добра политика въпреки икономическата криза, за чието преодоляване всъщност спомага. Разширяването продължава да бъде една от най-ефективните политики на ЕС. Като се съсредоточава най-напред върху основополагащите елементи, например борбата срещу корупцията, стабилното икономическо управление, свободата на изразяване и свободата на медиите, правата на човека и защитата на малцинствата, процесът на разширяване укрепва политическата и икономическата стабилност в страните кандидати и в Европейския съюз като цяло.“

Стратегията за разширяване, която беше приета днес, затвърждава уместността на критериите за членство от Копенхаген, установени от ЕС преди 20 години. Те включват върховенството на закона, което остава категорично в същината на процеса на разширяване. Съответните държави трябва да се справят с проблеми като съдебната реформа и борбата срещу организираната престъпност и корупцията на ранен етап от преговорите за присъединяване, за да покажат стабилни постижения, изразени в трайни резултати.

Световната икономическа криза подчерта необходимостта всички държави да укрепят своето икономическо управление и да подобрят конкурентоспособността си. Комисията направи редица предложения в подкрепа на тази цел, включително въвеждането на национални стратегии за икономически реформи и планове за действие за подобряване на управлението на публичните финанси.

Скорошните събития в редица от държавите в процес на присъединяване показаха колко е важно да се укрепят демократичните институции и демократичните процеси да станат по-обхватни. Всички страни от Западните Балкани и Турция трябва да предприемат по-нататъшни реформи, за да гарантират, че се спазват на практика принципите за свобода на словото и правата на хората от малцинствата, в т.ч. ромите. Необходимо е да се предприемат по-решителни мерки, за да бъдат защитени други уязвими групи от дискриминация, по-специално въз основа на сексуалната ориентация. Комисията ще обърне по-приоритетно внимание на тези въпроси в процеса на присъединяване, включително чрез предприсъединително финансиране с по-подходяща насоченост и по-голяма помощ в подкрепа на приобщаването на ромите посредством предназначен за тях „инструмент“.

Подробности за констатациите и препоръките за всяка държава можете да намерите в следните документи:

Черна гора: MEMO/13/893

Сърбия: MEMO/13/894

бивша югославска република Македония: MEMO/13/890

Албания: MEMO/13/888

Босна и Херцеговина: MEMO/13/889

Косово*: MEMO/13/892

Турция: MEMO/13/895

Исландия: MEMO/13/891

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Контекст

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЪРЖАВИ

ЧЕРНА ГОРА: страна кандидат — кандидатурата беше подадена през 2008 г. Преговорите за присъединяване започнаха през юни 2012 г. Бяха отворени и временно затворени две преговорни глави. Бяха проведени срещите за извършването на аналитичен преглед на достиженията на правото („скрининг“). През юни Черна гора прие планове за действие по глава 23 „Съдебна система и основни права“ и глава 24 „Правосъдие, свобода и сигурност“ от преговорите. След положителна оценка от страна на Комисията, през септември ЕС поиска Черна гора да представи своите преговорни позиции по тези глави. Черна гора направи това в началото на октомври.

СЪРБИЯ: страна кандидат — кандидатурата бе подадена през 2009 г. и Сърбия получи статут на страна кандидат през март 2012 г. През март 2011 г. започна диалог между Белград и Прищина с посредничеството на ЕС. Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията с Косово бе постигнато през април 2013 г. Изпълнението на реформите в Сърбия също стана по-интензивно. През юни 2013 г. Европейският съвет взе решение за започване на преговори за присъединяване. Първата междуправителствена конференция във връзка с преговорите за присъединяването на Сърбия ще се проведе най-късно през януари 2014 г., след като Съветът приеме рамката за преговори, която беше предложена от Комисията през юли 2013 г. Междувременно скринингът започна през септември 2013 г. Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) влезе в сила на 1 септември.

Бивша югославска република Македония: страна кандидат — кандидатурата беше подадена през 2004 г. Страната продължава да отговаря в достатъчна степен на политическите критерии. Политическата криза от края на миналата година показва, че е необходимо провеждането на по-приобщаваща и конструктивна политика. Диалогът на високо равнище по въпросите на присъединяването доведе до наблягане на реформите, свързани с ЕС, и до прилагането на тези реформи на практика. По-голямо внимание трябва да се обърне на ефективното прилагане, като се работи за отстраняване на проблемите във връзка със свободата на словото и се засилят независимостта и компетентността на съдилищата. За пета поредна година Комисията препоръчва да бъдат започнати преговори за присъединяване. Съветът все още не е взел решение по този въпрос. Комисията смята, че решението за започване на преговори за присъединяване ще допринесе също така за създаването на условия за намиране на решение на проблема за името на страната и за подобряване на добросъседските отношения.

АЛБАНИЯ: потенциален кандидат — кандидатурата беше подадена през 2009 г. Парламентарните избори през юни като цяло протекоха нормално. Албания прие редица важни правни инструменти, включително изисквания от основно значение за предоставянето на статут на страна кандидат, и продължи да работи в областта на борбата срещу корупцията и организираната престъпност. С оглед на това Комисията [препоръчва на Албания да бъде предоставен статут на страна кандидат с уговорката, че тя ще продължи да предприема действия в борбата срещу организираната престъпност и корупцията]. Преди Комисията да може да препоръча започване на преговорите за присъединяване, е необходимо Албания да ускори реформите в основни приоритетни области, особено по отношение на върховенството на закона.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: потенциален кандидат — има европейска перспектива, както останалата част от страните от Западните Балкани. Започването на диалога на високо равнище с Босна и Херцеговина през миналата година представлява положително развитие, но резултатите, постигнати до момента от лидерите на Босна и Херцеговина, продължават да бъдат под очакванията. Отношенията с ЕС са в застой и са необходими значителни усилия, за да бъдат изпълнени условията за влизане в сила на ССА и за надеждна кандидатура за членство.

КОСОВО: потенциален кандидат — има европейска перспектива, както останалата част от региона на Западните Балкани. През март 2011 г. започна диалог между Прищина и Белград с посредничеството на ЕС. Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията със Сърбия бе постигнато през април 2013 г. През юни 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово. Предстои започването на преговорите.

Турция: страна кандидат — кандидатурата беше подадена през 1987 г. Преговорите за присъединяване започнаха през октомври 2005 г. Отворени са 13 глави, от които една е временно затворена. През юни 2013 г. Съветът постигна съгласие да започне преговори по глава 22 „Регионална политика и координацията на структурните инструменти“, при условие че общата позиция бъде одобрена от Съвета по общи въпроси след представянето на годишния доклад на Комисията за напредъка. Комисията подчертава, че за ЕС е важно да засили ангажираността си с Турция, за да продължи Съюзът да бъде показателят за реформи в страната.

ИСЛАНДИЯ: страна кандидат — кандидатурата за членство беше подадена през 2009 г. Преговорите за присъединяване започнаха през юни 2010 г. и бяха прекъснати от Исландия през май 2013 г. Бяха отворени 27 глави, от които 11 са временно затворени. Тъй като Исландия е член на ЕИП и на Шенгенското пространство, голяма част от законодателството ѝ вече е хармонизирано с това на ЕС.

За повече информация

Документите са публикувани на следния адрес:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

За контакти:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar