Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. oktoober 2013

Euroopa Komisjon väljendab rahulolu transpordinõukogus saavutatu üle

Euroopa Komisjon on rahul täna transpordiministrite nõukogus kokku lepitud nn üldlähenemisviisiga raudteeohutusdirektiivi uuesti sõnastamise küsimuses. Õigusakti uuesti sõnastamise puhul on tegemist teise osaga 2013. aasta jaanuaris esildatud neljandast raudteepaketist. Eesmärk on arendada edasi Euroopa ühtset raudteepiirkonda, kõrvaldada sealsed halduslikud ja tehnilised takistused ning suurendada seeläbi raudteesektori konkurentsivõimet võrreldes muude transpordiliikidega.

Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas märkis sellega seoses järgmist: „Mul on hea meel edu üle, mida me Leedu eesistumise ajal oleme seoses raudteepaketi selle osaga saavutanud. Ilma selleta ei oleks meil võimalik parandada Euroopa raudteesüsteemi ega muuta seda konkurentsivõimelisemaks. Me teeme edaspidigi kõik endast oleneva, et saavutada kiiret edu ka paketi muudes valdkondades.”

Õigusakti uuesti sõnastamine on põhiliselt tingitud vajadusest lihtsustada raudteeveo-ettevõtjatele ohutustunnistuste andmise korda ning võtta kasutusele ühtne ELi ohutustunnistus, mis kehtib kõikides liikmesriikides, kus tunnistuse taotleja kavatseb tegutseda.

Nn üldlähenemisviis hõlmab ka muid praegu kehtiva õigusraamistiku parandusi, näiteks:

  • täpsustatakse kõikide asjaosaliste rolli ja vastutusvaldkondi,

  • lisatakse uus artikkel riiklike ohutusasutuste järelevalvekohustuste kohta,

  • sätestatakse selge seos järelevalve ja sertifitseerimise vahel.

Komisjon avaldab siiski kahetsust, et liikmesriikide taotlusel lükatakse läbivaadatud direktiivi rakendamine edasi ja kehtestatakse viie aasta pikkune üleminekuperiood. Komisjon tegi ettepaneku kahe aasta pikkuse üleminekuperioodi kohta, võttes arvesse, et see peaks olema üksnes nii pikk, kui kaua kulub ametil uute ülesannete täitmise ettevalmistamiseks. Pikem viivitus ei ole õigustatud, kuna raudteesektor vajab hädasti reformimist.

ELi raudteeturul on toimunud olulised muutused. Kolme varasema raudteeteemalise õiguspaketi abil on järk-järgult avatud riikide raudteeturg, suurendatud sektori konkurentsivõimet ja muudetud see koostalitlusvõimelisemaks kogu ELis. Komisjon tegi ettepaneku neljanda raudteepaketi kohta selleks, et kõrvaldada järelejäänud takistused ja kokkuvõttes parandada ELi raudteeveoteenuste kvaliteeti.

Edasised sammud

Euroopa Parlament peaks jõudma paketi kõigi osade esimese lugemisega lõpule järgmise aasta alguses.

Nõukogu hakkab vahepeal arutama paketi järgmisi teemasid, täpsemalt uut määrust Euroopa Raudteeameti kohta.

Lisateave

IP/13/65 – Euroopa raudteesüsteem teelahkmel: komisjon võtab vastu neljanda raudteepaketi

MEMO/13/45 – Euroopa raudteepoliitika ees seisvad ülesanded

Euroopa raudtee tulevik (video): http://www.youtube.com/watch?v=8GHz-stzCso

Jälgi asepresident Kallast Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar