Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL CS ET SK

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. lokakuuta 2013

Kyselytutkimus tärkeimmistä aikuisten taidoista koulutuksen parantamiseksi

Joka viidennellä eurooppalaisella aikuisella on heikko luku- ja numerotaito, eikä saman alan korkeakoulututkintokaan takaa samantasoisia taitoja eri maissa. Tämä käy ilmi ensimmäisestä kattavasta kansainvälisestä aikuisten taitoja koskevasta kyselytutkimuksesta, jonka OECD ja komissio julkaisivat tänään. Tutkimuksessa arvioidaan 16–65-vuotiaiden luku- ja numerotaitoa sekä tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja 17 EU-maassa, jotka ovat Alankomaat, Belgia (Flanderi), Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kypros, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti/Pohjois-Irlanti), sekä Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Koreassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Havainnoissa tulee selvästi esiin tarve kohdentaa investointeja koulutuksen parantamiseen, jotta parannetaan taitoja ja työllistyvyyttä Euroopan maissa.

Kyseessä on kansainvälinen aikuistutkimus eli PIAAC-tutkimus (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ja sen käynnistivät koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasioista vastaava Euroopan komission jäsen Androulla Vassiliou ja OECD:n pääsihteeri Ángel Gurría.

”Aikuisten taitoja koskevassa tutkimuksessa tuli esiin koulutusjärjestelmien heikkouksia, joihin on puututtava, jos halutaan varustaa ihmiset sellaisilla taidoilla ja osaamisella, joita he tarvitsevat menestyäkseen elämässä. Ei ole hyväksyttävää, että viidenneksellä väestöstä on vain heikot taidot. Ongelma on korjattava, eikä siihen ole oikotietä. Sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla on investoitava tehokkaammin yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen.”

Samalla kannalla oli myös László Andor, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari, joka kehotti asettamaan koulutusuudistuksen rahoituksen etusijalle. ”Kehotan jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin Euroopan sosiaalirahastoa tehdessään investointeja niin nuorten työttömien ammattitaitoon ja koulutukseen kuin keski-ikäisten ja vanhempien työntekijöiden elinikäiseen oppimiseen”, hän totesi.

Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset

  • EU:n työikäisestä väestöstä 20 prosentilla on heikko luku- ja numerotaito: osuus on korkeampi työttömien keskuudessa, jotka joutuvat helposti ”matalan ammattitaidon loukkuun”, koska heidän osallistumisensa aikuiskoulutukseen on vähäistä tai he eivät osallistu siihen lainkaan.

  • Aikuisista 25 prosentilla ei ole tarvittavia digitaalitaitoja tietotekniikan tehokasta käyttöä varten (tähän puuttuminen on yksi komission uuden Avoin koulutus -aloitteen tavoitteista).

  • Maiden välillä on jyrkkiä eroja virallisen koulutuksen kautta saaduissa taidoissa: toisen asteen koulutuksen suorittaneilla joissakin jäsenvaltioissa on sama tai parempi osaamistaso kuin korkea-asteen tutkinnon saaneilla joissakin toisissa.

  • Elinikäisen oppimisen politiikalla on pyrittävä kestäviin taitoihin ajan mittaan, kun otetaan huomioon tutkimuksessa esiin tulleet sukupolvien väliset kuilut ja korkeamman osaamistason merkittävät taloudelliset ja sosiaaliset edut.

Erot jäsenvaltioiden välillä

OECD:n keräämistä tiedoista käy ilmi, että jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja, joista seuraavassa esitetään joitakin esimerkkejä.

Joka viidennellä aikuisella on heikko luku- tai numerotaito Irlannissa, Puolassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Espanjassa ja Italiassa tämä osuus on lähes yksi kolmesta.

Yli 40 prosentilla aikuisväestöstä Alankomaissa, Ruotsissa ja Suomessa on korkeatasoiset ongelmanratkaisutaidot tietotekniikkaympäristössä, kun taas lähes joka viides aikuinen Espanjassa, Italiassa, Kyproksella, Puolassa ja Slovakiassa on ilman tietokonekokemusta.

Lukutaitotulokset toisen asteen koulutuksen suorittaneilla Alankomaissa ja Suomessa ovat lähes samat tai paremmat kuin korkeakoulututkinnon suorittaneilla Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Kyproksella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Englanti/Pohjois-Irlanti).

Belgiassa (Flanderi), Espanjassa, Ranskassa ja Suomessa luku- ja numerotaitotaso 25–34-vuotiaiden parissa on merkittävästi parempi kuin 55–65-vuotiaiden parissa.

Seuraavat vaiheet

Tutkimuksen tuloksista ja niiden vaikutuksista koulutukseen keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan kartoittaa toimet heikkouksien korjaamiseksi. Uudesta koulutusta ja nuorisoa koskevasta Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan aikuisten osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen suunnattuja hankkeita. Tutkimuksesta on myös apua jäsenvaltioille niiden määrittäessä prioriteetteja Euroopan sosiaalirahastosta (2014–2020) haettavalle tuelle. Sosiaalirahasto on osaamiseen ja koulutukseen tehtävien investointien keskeinen lähde, jonka avulla voidaan parantaa myös muita heikommassa asemassa olevien ryhmien pääsyä koulutukseen.

Tausta

Aikuisten osaamista kartoittavassa kyselyssä arvioidaan suoraan noin 5 000:n työikäistä populaatiota edustavan 16–65-vuotiaan taidot kussakin osallistuvassa maassa. Testatut taidot ovat luku- ja numerotaito sekä tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito. Tutkimuksessa kysytään myös tietotekniikan käytöstä töissä ja arkielämässä, yleisistä töissä vaadituista taidoista, taitojen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta sekä koulutus-, työ- ja sosioekonomisesta taustasta.

Tutkimus tehtiin vuosina 2011–2012 23 maassa; näistä 17 oli EU:n jäsenvaltioita, jotka edustivat yli 80:tä prosenttia 28 EU-maan väestöstä.

Euroopan komissio ja OECD ovat hiljattain allekirjoittaneet uuden sopimuksen yhteistyön tiivistämisestä kolmella alalla, jotka ovat taitostrategiat, maakohtaiset analyysit ja kansainväliset kyselytutkimukset.

Komissio ja OECD ottavat käyttöön myöhemmin tänä syksynä koulutuksen ja osaamisen arviointiin tarkoitetun uuden verkkovälineen. Näin ihmiset pystyvät paremmin testaamaan taitojaan ja vertaamaan niitä kansainvälisesti.

Tänään iltapäivällä OECD:n koulutus- ja osaamisosaston varajohtaja Andreas Schleicher ja Euroopan komission koulutus- ja kulttuuripääosaston varapääjohtaja Xavier Prats Monné järjestävät koulutusalan sidosryhmille tiedotustilaisuuden kyselytutkimuksen vaikutuksista eurooppalaiseen päätöksentekoon. Tilaisuus järjestetään klo 14:30-16:00 komission Madou-rakennuksen salissa osoitteessa Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Tiedotusvälineiden akkreditoidut edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Lisätietoja

MEMO/13/860

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) OECD:n verkkosivuilla

Aikuisten osaamista koskevan kyselytutkimuksen vaikutukset koulutuspolitiikkaan Euroopassa – Euroopan komission analyysi

Euroopan komissio: Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivut ja László Andorin verkkosivut

Twitterissä: Androulla Vassiliou @VassiliouEU ja László Andor @LaszloAndorEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07); Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar