Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI EL CS SK

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. oktoober 2013

Täiskasvanute oskuste uuring rõhutab vajadust tõhustada haridust ja koolitust

Täna avaldatud OECD ja Euroopa Komisjoni esimesest ulatuslikust rahvusvahelisest täiskasvanute oskuste uuringust selgub, et 20% eurooplaste kirjaoskus ja arvutusoskus on madalal tasemel. Isegi kõrgharidus samas valdkonnas ei taga veel oskuste sarnast taset erinevates riikides. Uuringus hinnati 16–65aastaste inimeste kirja- ja arvutusoskust ning probleemide lahendamise oskust IKT keskkonnas 17 ELi liikmesriigis — Belgias (Flandrias), Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Küprosel, Hollandis, Austrias, Poolas, Slovakkias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis (Inglismaal ja Põhja-Iirimaal) ning samuti Austraalias, Kanadas, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Norras ja Ameerika Ühendriikides. Tulemused näitavad vajadust suunata haridusse ja koolitusse investeeringuid, et parandada oskusi ja tööalast konkurentsivõimet Euroopa riikides.

Uuringu, mida tuntakse ka täiskasvanute pädevuste rahvusvahelise hindamise programmi (PIAAC) nime all, algatasid Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) peasekretär Ángel Gurría.

„Täiskasvanute oskuste uuring juhib tähelepanu meie haridus- ja koolitussüsteemide puudustele, mis tuleb kõrvaldada, kui me tahame anda inimestele kõrgetasemelised oskused, mis võimaldavad neil edukad olla. Ei ole vastuvõetav, et ühe viiendiku elanikkonna oskuste tase on madal. Peame selle probleemi lahendama, kuid lihtsaid teid ei ole. Nii ELi kui ka riiklikul tasandil peame tõhusamalt investeerima paremasse haridusse ja koolitusse.”

Selle seisukohaga nõustus tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor, kes nimetas hariduse ja tööhõive reformide rahastamist prioriteediks. „Kutsun liikmesriike üles paremini ära kasutama Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, et investeerida nii noorte töötute kui ka keskealiste ja eakamate töötajate koolitusse ja oskuste arendamisse,” märkis ta.

Uuringu peamised tulemused:

  • 20 % ELi tööealisest elanikkonnast on madal kirja- ja arvutusoskus: see näitaja on kõrgem töötute hulgas, kes võivad suure tõenäosusega sattuda väheste oskuste lõksu, kuna nad täiskasvanuna õpivad kas vähe või üldse mitte;

  • 25 % täiskasvanutest puuduvad vajalikud digioskused, et tõhusalt kasutada IKTd (selle probleemiga tegelemine on üks komisjoni uue algatuse Avatud haridusruum eesmärk);

  • Esineb üllatavalt suur erinevus oskustes, mida pakutakse formaalhariduse kaudu: hiljuti keskkooli lõpetanutel on mõnedes liikmesriikides samasugused või paremad oskused kui teiste riikide kõrgharitutel;

  • Elukestva õppe eesmärk on säilitada oskusi terve elu jooksul, pidades silmas uuringust ilmnenud põlvkondadevahelise erinevusi ning paremate oskuste märkimisväärset majanduslikku ja sotsiaalset mõju.

Erinevused liikmesriikide vahel

OECD kogutud andmed näitavad märkimisväärseid erinevusi liikmesriikide vahel. Näited on esitatud allpool.

Viiendikul täiskasvanutest Saksamaal, Iirimaal, Prantsusmaal, Poolas ja Ühendkuningriigis on madal kirja- ja arvutusoskus. Hispaanias ja Itaalias tõuseb see osakaal kolmandikuni.

Üle 40 % täiskasvanud elanikkonnast Hollandis, Soomes ja Rootsis on hea probleemide lahendamise oskus IKT keskkonnas, kuid peaaegu viiendik täiskasvanutest Hispaanias, Itaalias, Küprosel, Poolas ja Slovakkias ei ole kunagi arvutit kasutanud.

Hiljuti keskkooli lõpetanute kirjaoskus Hollandis ja Soomes on samaväärne või isegi parem kui kõrgema hariduse omandanutel Iirimaal, Hispaanias, Itaalias, Küprosel ja Ühendkuningriigis (Inglismaal ja Põhja-Iirimaal).

Belgia (Flandria), Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Soome 25–34aastaste kirja- ja arvutusoskus on märkimisväärselt parem kui põlvkonnal vanuses 55–65.

Edasised sammud

Uuringu tulemusi ning nende mõju haridusele ja koolitusele arutatakse liikmesriikidega, et aidata välja selgitada, milliseid meetmeid on vaja puuduste kõrvaldamiseks. Uue programmiga Erasmus+ toetatakse hariduse, koolituse ja noorsoo valdkonnas projekte, mille eesmärgiks on täiskasvanute oskuste arendamine ja ajakohastamine. Uuring aitab liikmesriikidel määratleda prioriteedid aastateks 2014–2020, et saada rahalist toetust Euroopa Sotsiaalfondist, mis on peamine oskustesse ja koolitusse tehtavate investeeringute allikas ning võib samuti parandada riskirühmade juurdepääsu koolitusele.

Taustteave

Täiskasvanute oskuste uuringuga hinnati 5 000 täiskasvanu oskusi igas osalevas riigis vanuserühmas 16–65, mis esindab tööealist elanikkonda. Kontrolliti kirja- ja arvutusoskust ning probleemide lahendamise oskust tehnoloogiarikkas keskkonnas. Uuringus küsiti ka IKT kasutamise kohta tööl ja igapäevaelus ning üldoskuste kohta tööl. Lisaks uuriti, kas oskused ja kvalifikatsioon vastavad töökoha nõuetele, ning esitati küsimusi ka hariduse, töö ja sotsiaal-majandusliku tausta kohta.

Uuring viidi läbi 2011.–2012. aastal 23 riigis, mille hulgas oli 17 ELi liikmesriiki, kes esindasid rohkem kui 80 % EL 28 elanikkonnast.

Euroopa Komisjon ja OECD on hiljuti alla kirjutanud uue koostöölepingu, et teha tihedamat koostööd kolmes valdkonnas: oskuste arendamise strateegiad, riikide analüüs ja rahvusvahelised uuringud.

Komisjon ja OECD võtavad uue hariduse ja oskuste Internetis hindamise vahendi kasutusele käesoleva aasta sügisel. See võimaldab inimestel hinnata oma oskusi ja võimeid rahvusvahelises kontekstis.

OECD hariduse ja oskuste direktoraadi asedirektor Andreas Schleicher ning Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi asedirektor Xavier Prats Monné korraldavad täna pärastlõunal teabetunni hariduse ja kultuuri sidusrühmadele uuringu mõjust poliitika kujundamisele Euroopa tasandil. Teabetund toimub 14:30–16:00 komisjoni Madou hoone auditooriumis, Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Akrediteeritud ajakirjanikud on oodatud.

Lisateave

MEMO/13/860

Täiskasvanute oskuste uuring OECD veebisaidil

Täiskasvanute oskuste uuringu mõju Euroopa haridus- ja koolituspoliitikale – Euroopa Komisjoni analüüs

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait ja László Andori veebisait

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU ja László Andor @LaszloAndorEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07); Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar