Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI EL CS ET SK

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. oktober 2013

Undersøgelse om voksenkompetencer fremhæver behov for at forbedre uddannelse og videreuddannelse

En ud af hver fem voksne i Europa har ringe færdigheder i at læse, skrive og regne, og selv en universitetsuddannelse inden for det samme område er ikke nogen garanti for, at man har det samme niveau af færdigheder i forskellige lande, viser den første omfattende internationale undersøgelse af voksenkompetencer, der blev offentliggjort i dag af OECD og Europa-Kommissionen. Undersøgelsen vurderer færdighederne i at læse, skrive, regne og problemløsning samt brugen af ikt blandt voksne i alderen 16-65 i 17 EU-medlemsstater — Belgien (Flandern), Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige (England/Nordirland), Estland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Polen, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig samt i Australien, Canada, Japan, Norge, Sydkorea og USA. Resultaterne understreger behovet for målrettede investeringer i forbedringer af uddannelse og videreuddannelse for at forbedre færdigheder og øge beskæftigelsesegnetheden i europæiske lande.

Undersøgelsen, der også er kendt som programmet for international vurdering af voksnes kompetencer (Programme for the International Assessment of Adult Competences — PIAAC), blev lanceret af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, og Ángel Gurría, generalsekretæren for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

"Undersøgelsen af voksenkompetencer har peget på svagheder i vores uddannelses- og videreuddannelsessystemer, der skal overkommes, hvis vi vil udstyre borgerne med de færdigheder på højt niveau, som de har brug for, for at deres liv bliver vellykkede. Det kan ikke accepteres, at en femtedel af befolkningen kun har ringe færdigheder. Vi skal løse dette problem. Der er ingen genveje. Vi er nødt til at investere mere effektivt i bedre uddannelse og i bedre videreuddannelse både i EU og på nationalt plan."

Dette synspunkt fandt genklang hos László Andor, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, som opfordrede til, at finansiering af uddannelses- og arbejdsmarkedsreformer blev gjort til en prioritet. "Jeg opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at gøre bedre brug af Den Europæiske Socialfond for at investere i færdigheder og videreuddannelse, både for unge arbejdsløse og for livslang uddannelse af midaldrende og ældre arbejdstagere," bemærkede han.

Undersøgelsens vigtigste resultater:

  • 20 % af EU's befolkning i den erhvervsaktive alder har ringe færdigheder i at læse, skrive og regne: Tallet er højere blandt arbejdsløse, der har større risiko for at blive fanget i en spiral af ringe færdigheder, fordi de kun i mindre udstrækning eller slet ikke deltager i voksenuddannelse

  • 25 % af voksne mangler de digitale færdigheder, der skal til for effektivt at kunne bruge ikt (det er et af formålene ved Kommissionens nye initiativ Åbning af uddannelsessektoren at gøre noget ved dette)

  • Forskellene mellem landene er slående med hensyn til færdigheder, der kommer fra formel uddannelse: Unge, der har afsluttet skolen med en kvalifikation på gymnasialt niveau i nogle medlemsstater, har tilsvarende eller bedre færdigheder end unge, der har afsluttet videregående uddannelse, i andre medlemsstater

  • Politikker om livslang uddannelse må sigte mod at vedligeholde færdigheder over længere tidsrum, når man tager i betragtning, at undersøgelsen har afsløret forskelle mellem generationerne og betragtelige økonomiske og sociale fordele ved bedre færdigheder.

Forskelle mellem medlemsstaterne

Dokumentationen i de data, der er indsamlet af OECD, viser, at der er væsentlige forskelle mellem medlemsstaterne. Nogle eksempler herpå er:

Hver femte voksen har ringe færdigheder i at læse, skrive eller regne i Irland, Frankrig, Polen og Det Forenede Kongerige. Den andel stiger til næsten en ud af hver tre voksne i Spanien og Italien.

Mere end 40 % af den voksne befolkning i Nederlandene, Finland og Sverige har gode færdigheder i at løse problemer i et ikt-miljø, mens næsten hver femte voksen ikke har nogen computererfaringer i Spanien, Italien, Cypern, Polen og Slovakiet.

Færdighederne i at læse og skrive hos folk, der for nyligt blev færdige med uddannelse på gymnasialt niveau i Nederlandene og Finland er tæt på eller bedre end de samme færdigheder hos folk i Irland, Spanien, Italien, Cypern og Det Forenede Kongerige (England/Nordirland), der har en videregående uddannelse.

I Belgien (Flandern), Spanien, Frankrig, Italien og Finland er niveauet af færdigheder i at læse, skrive og regne blandt de 25-34-årige betydeligt bedre end blandt 55-65-årige.

De næste skridt

Undersøgelsens resultater og konsekvenserne deraf for uddannelse og videreuddannelse vil blive drøftet med medlemsstaterne for at hjælpe med at udpege foranstaltninger, der kan afhjælpe svaghederne. Det nye program for uddannelse og ungdom, Erasmus+, vil støtte projekter, der stiler mod at udvikle og forbedre voksenkompetencer. Undersøgelsen kan også hjælpe EU-landene med at fastsætte, hvilke prioriteter der skal finansieres af Den Europæiske Socialfond 2014-2020, som er en hovedkilde til investeringer i færdigheder og videreuddannelse, og kan også forbedre sårbare gruppers adgang til videreuddannelse.

Baggrund

Undersøgelsen af voksenkompetencer vurderer direkte færdighederne af omkring 5 000 voksne i alderen 16-65, hvilket svarer til den erhvervsaktive befolkning, i hvert af de deltagende lande. De testede færdigheder er læsning, skrivning, regning og løsning af opgaver i et teknologirigt miljø. Undersøgelsen spørger også til brugen af ikt på arbejdspladsen og i dagligdagen, generiske færdigheder, der kræves på arbejdet, om færdigheder og kvalifikationer møder arbejdskravene samt om uddannelsesmæssig og socioøkonomisk baggrund og arbejde.

Undersøgelsen blev gennemført i 2011/2012 i 23 lande, heriblandt 17 EU-lande, der udgør mere end 80 % af befolkningen i EU28.

Europa-Kommissionen og OECD har for nyligt underskrevet en ny samarbejdsaftale om at arbejde tættere sammen på tre områder: strategier om færdigheder, landeanalyser og internationale undersøgelser.

Kommissionen og OECD vil senere dette efterår iværksætte et nyt onlineredskab til evaluering af uddannelse og færdigheder. Det vil give folk mulighed for at afprøve deres færdigheder og benchmarke deres egne evner i en international sammenhæng.

I eftermiddag vil Andreas Schleicher, vicedirektør for OECD's direktorat for uddannelse og færdigheder, og Xavier Prats Monné, vicegeneraldirektør for uddannelse og kultur i Europa-Kommissionen, være værter ved en orientering for undervisningsinteressenter om konsekvenserne for europæisk politik af undersøgelsen. Denne orientering finder sted 14.30-16.00 i auditoriet i Kommissionens Madou-bygning, Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. Akkrediterede medier er velkomne.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/860

Undersøgelse om voksenkompetencer på OECD's websted

Konsekvenser af undersøgelsen om voksenkompetencer for uddannelsespolitikker i Europa — analyse fra Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen: Uddannelse og erhvervsuddannelse

Androulla Vassiliou's websted og László Andor's websted

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU og László Andor @LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07); Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar