Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI EL ET SK

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. října 2013

Průzkum dovedností dospělých zdůrazňuje potřebu zlepšit vzdělávání a odbornou přípravu

Jeden z pěti dospělých v Evropě má nízkou úroveň dovedností v oblasti čtení, psaní a počítání a dokonce ani univerzitní diplom není zárukou, že jeho držitel má stejné dovednosti jako absolvent téhož oboru v jiné zemi, vyplynulo z prvního komplexního mezinárodního průzkum dovedností dospělých, který dnes zveřejnila organizace OECD a Evropská komise. Průzkum posuzoval schopnost číst, psát a počítat a orientovat se v oblasti IKT u dospělých ve věku 16 až 65 let v 17 členských státech EU (Belgie (Flandry), Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království (Anglie a Severní Irsko), Španělsko a Švédsko) a také v Austrálii, Japonsku, Kanadě, Korejské republice, Norsku a ve Spojených státech. Zjištění poukazují na potřebu cíleně investovat do zlepšování vzdělávání a odborné přípravy, aby se zvýšily dovednosti a zaměstnatelnost obyvatel v evropských zemích.

Tento průzkum, rovněž známý jako „Program pro mezinárodní výzkum kompetencí dospělých“ (PIAAC), zahájila Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Ángel Gurría, generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

„Průzkum dovedností dospělých poukazuje na slabiny našich systémů vzdělávání a odborné přípravy, které je třeba odstranit, mají-li lidé disponovat vysoce odbornými dovednostmi, jež potřebují k tomu, aby v životě uspěli. Je nepřijatelné, aby jedna pětina obyvatel měla pouze nízké úrovně dovedností. Tento problém musíme vyřešit a postavit se k němu čelem. Do lepšího vzdělávání a lepší odborné přípravy musíme účinněji investovat jak na úrovni EU, tak na vnitrostátních úrovních,“ uvedla komisařka Vassiliou.

Tento názor sdílí také László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, který apeluje na to, aby se financování vzdělávání a reforem zaměstnanosti stalo prioritou. „Vyzývám členské státy, aby lépe využívaly Evropský sociální fond k investicím do dovedností a odborné přípravy, a to jak pro mladé nezaměstnané, tak pro celoživotní učení pracovníků ve středním a starším věku,“ uvedl komisař.

Klíčová zjištění průzkumu:

  • 20 % populace v produktivním věku v EU má nízkou úroveň dovedností v oblasti čtení, psaní a počítání: toto číslo je vyšší u nezaměstnaných osob, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že se jejich postavení nezlepší, neboť se dále vzdělávají jenom málo nebo vůbec;

  • 25 % dospělých postrádá digitální dovednosti, které jsou třeba k účinnému využívání IKT (řešení tohoto problému je jedním z cílů nové iniciativy Komise „Otevření systémů vzdělávání“);

  • Mezi jednotlivými zeměmi existují výrazné rozdíly v dovednostech získaných v rámci formálního vzdělávání: lidé, kteří nedávno předčasně opustili školu po dosažení vyššího sekundárního vzdělání, mají v některých členských státech podobné nebo lepší dovednosti než absolventi vysokých škol v jiných zemích;

  • Politiky celoživotního učení musí být zaměřeny na udržení dovedností v průběhu času s ohledem na rozdíly mezi generacemi, které odhalil průzkum, a na významné hospodářské a sociální výhody vyšších dovedností.

Rozdíly mezi členskými státy

Z údajů shromážděných organizací OECD vyplývá, že mezi členskými státy existují výrazné rozdíly. Například:

Jeden z pěti dospělých v Irsku, Francii, Polsku a ve Spojeném království má nízkou úroveň dovedností v oblasti čtení, psaní a počítání. Ve Španělsku a v Itálii je to téměř jeden ze tří dospělých.

Více než 40 % dospělé populace v Nizozemsku, Finsku a Švédsku se velice dobře orientuje v prostředí IKT, zatímco ve Španělsku, Itálii, na Kypru, v Polsku a na Slovensku nemá v této oblasti žádné praktické zkušenosti jedna pětina dospělých.

Výsledky absolventů vyšších středních škol v oblasti čtení, psaní a počítání v Nizozemsku a ve Finsku jsou podobné nebo lepší než výsledky vysokoškolských absolventů v Irsku, Španělsku, Itálii, na Kypru a ve Spojeném království (Anglie a Severní Irsko).

V Belgii (Flandry), ve Španělsku, Francii a ve Finsku je úroveň způsobilosti v oblasti čtení, psaní a počítání u osob ve věku 25–34 let výrazně lepší než u generace lidí ve věku 55–65 let.

Další kroky

Zjištění průzkumu a jejich důsledky pro systémy vzdělávání a odborné přípravy budou projednány s členskými státy, které tak budou moci snáze určit opatření k nápravě nedostatků. Nový program Erasmus+ pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež podpoří projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování dovedností dospělých. Průzkum může rovněž pomoci členským státům určit priority pro financování z Evropského sociálního fondu na období 2014–2020, jenž je klíčovým zdrojem investic do dovedností a odborné přípravy, a může také zdokonalit přístup k odborné přípravě pro zranitelné skupiny.

Souvislosti

Průzkum dovedností dospělých přímo posuzuje dovednosti přibližně 5 000 dospělých ve věku 16–65 let v každé zúčastněné zemi a reprezentuje obyvatelstvo v produktivním věku. Mezi testované dovednosti patří čtení, psaní, počítání a orientace v prostředí technologií. Průzkum také zjišťoval využívání IKT v práci a v běžném životě, všeobecné dovednosti vyžadované v práci, zda dovednosti a kvalifikace odpovídají pracovním požadavkům a kladl otázky týkající se vzdělání a pracovního a socioekonomického zázemí.

Průzkum byl proveden v letech 2011/2012 ve 23 zemích, mimo jiné v 17 členských státech EU, které představují více než 80 % obyvatel EU28.

Evropská komise a OECD nedávno podepsaly novou dohodu o spolupráci, která má vést k užší spolupráci ve třech oblastech: strategie zaměřené na dovednosti, analýzy situace v jednotlivých zemích a mezinárodní průzkumy.

Na podzim tohoto roku zprovozní Komise a OECD nový online nástroj pro posuzování vzdělávání a dovedností. Tento nástroj umožní lidem, aby si otestovali své dovednosti a zhodnotili své vlastní schopnosti v mezinárodním kontextu.

Andreas Schleicher, zástupce ředitele Ředitelství pro vzdělávání a dovednosti OECD, a Xavier Prats Monné, zástupce generálního ředitele pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, dnes odpoledne zahájí informativní schůzku se zúčastněnými stranami působícími v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na téma, jak se výsledky průzkumu odrazí při vytváření evropských politik. Schůzka se bude konat od 14:30 do 16:00 v auditoriu budovy Komise Madou (Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode). Akreditovaní zástupci sdělovacích prostředků jsou vítáni.

Další informace

MEMO/13/860

Průzkum dovedností dospělých na internetových stránkách OECD

Dopady průzkumu dovedností dospělých na politiky vzdělávání a odborné přípravy v Evropě – analýzy Evropské komise

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou a

Internetové stránky komisaře László Andora

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU a László Andor @LaszloAndorEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Dina Avraam (+32 22959667)

Jonathan Todd (+32 22994107); Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar