Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 oktober 2013

Allas rätt till advokat blir lag enligt kommissionens förslag

Europeiska kommissionens förslag om alla unionsmedborgares rätt till advokat i brottmål antogs formellt idag, sedan ministerrådet lämnat sitt godkännande. Europaparlamentet hade redan den 10 september röstat för direktivet (MEMO/13/772). I praktiken innebär detta att alla misstänkta - oavsett var i EU de befinner sig - i framtiden garanteras rätt till advokat från början ända tills det rättsliga förfarandet avslutats. De nya reglerna betyder också att alla anhållna garanteras rätten att kontakta sin familj. Den som inte befinner sig i sitt hemland ska ha rätt att kontakta hemlandets konsulat.

- Den nya lagen främjar rättvisan och de medborgerliga rättigheterna i EU, säger Viviane Reding, kommissionens vice-ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. - Detta är det tredje förslaget från kommissionen som ska garantera rättvisa rättegångar överallt i EU, oavsett i vilket land man befinner sig. På så vis uppfyller vi - både Europaparlamentariker och nationella ministrar – målet att stärka de medborgerliga rättigheterna överallt i unionen. Jag vill i synnerhet tacka föredragande Oana Antonescu och minister Alan Shatter som arbetat snabbt och engagerat med detta viktiga förslag, fortsätter Viviane Reding. Nu är bollen hos medlemsstaterna som snarast bör gå vidare med tillämpningen av lagen i sina nationella system, till förmån för medborgarna.

Lagstiftningen kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning inom tre veckor, och därefter har medlemsstaterna tre år på sig att genomföra bestämmelserna nationellt. När lagen trätt i kraft beräknas den tillämpas på cirka 8 miljoner straffrättsliga förfaranden per år i de 28 medlemsstaterna.

Bakgrund

Rätten till advokat (IP/11/689) är det tredje direktivet i en rad antagna förslag som ska garantera den grundläggande rätten till rättvis rättegång överallt i Europeiska unionen. De övriga förslagen antogs 2010 och rör rätten till översättning och tolkning (se IP/10/1305) samt ett förslag som antogs 2012 om rätten till information i brottmål (se IP/12/575). Kommissionen är fast besluten att fortsätta arbetet med ytterligare bestämmelser som väntas komma till hösten för att reglera rättvisa rättegångar.

Rätten till advokat är avgörande för att skapa förtroende för EU:s gemensamma område med rättvisa, särskilt när misstänkta grips till följd av en europeisk arresteringsorder (IP/11/454). Kommissionen vill åstadkomma gemensamma grundregler om processuella rättigheter i brottmål, för att ge misstänkta och tilltalade ett tillräckligt grundskydd inom hela EU.

Antalet brottmål i Europeiska unionen ligger på över 8 miljoner per år. Det är allmänt vedertaget att brottsmisstänktas rätt till försvar är ett grundläggande inslag i en rättvis rättegång. De villkor som gäller för misstänkta som vill konsultera en advokat skiljer sig dock mellan medlemsstaterna. En person som misstänks för ett brott har t.ex. inte alltid möjlighet att få advokatbistånd under ett polisförhör. Förtroligheten i kontakterna med advokaten garanteras inte alltid. Det kan hända att personer som är efterlysta till följd av en europeisk arresteringsorder inte får tillgång till en advokat i det land där ordern utfärdats förrän de har överlämnats till det landet.

Liknande skillnader finns när det gäller misstänktas rätt att underrätta en släkting, arbetsgivare eller sitt lands konsulat om de har gripits. Det förekommer att denna rätt inte ges systematiskt eller att den ges först i ett sent skede av processen, eller att den misstänkte inte får någon information sedan hans eller hennes familj har kontaktats.

Direktivet garanterar dessa rättigheter i praktiken, genom att

  • säkra tillgången till en advokat från det första polisförhöret och under hela det straffrättsliga förfarandet,

  • möjliggöra tillräckliga och förtroliga möten med advokaten så att den misstänkta faktiskt kan utöva sin rätt till försvar,

  • ge advokaten möjlighet att delta aktivt i förhöret,

  • ge den som anhålls möjlighet att kontakta en familjemedlem och kommunicera med sin familj,

  • ge misstänkta som befinner sig utomlands möjlighet att kontakta sitt lands konsulat och ta emot besök,

  • ge personer som är efterlysta till följd av en europeisk arresteringsorder möjlighet att få juridisk rådgivning i både det land där gripandet skedde och i det land där ordern utfärdades.

Rätten till en rättvis rättegång (till en opartisk domstol) och rätten till försvar stadfästs i artikel 47 respektive 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Rätten att kommunicera med tredje man är en av de viktigaste garantierna mot behandling i strid med artikel 3 i konventionen.

Ytterligare information

Europeiska kommissionen – rätt till en rättvis rättegång

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar