Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. oktobra 2013

Uzakonitev predloga Komisije, ki državljanom zagotavlja pravico dostopa do odvetnika

Danes je bil po odobritvi Sveta ministrov uradno sprejet predlog Evropske komisije o pravici dostopa do odvetnika za vse državljane EU, ki so v kazenskem postopku. Evropski parlament je za sprejetje te direktive že glasoval 10. septembra (MEMO/13/772). V praksi to pomeni, da bodo imeli v prihodnje vsi osumljenci, ne glede na to, kje v Evropski uniji se nahajajo, zagotovljeno pravico dostopa do odvetnika od najzgodnejših faz postopka do njegovega konca. V primeru odvzema prostosti osumljencu bodo nova pravila zagotovila, da ima možnost stikov s svojo družino. Če je državljanom prostost odvzeta v državi, ki ni njihova matična država, bodo imeli možnost biti v stiku s konzulatom svoje države.

„Ta zakon pomeni zmago pravne države in pravic državljanov v Evropski uniji,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „To je tretji predlog Evropske komisije za zagotovitev pravice poštenega sojenja za vsakogar po vsej EU, ne glede na to ali je doma ali v tujini. S tem uresničujemo obljubo, da bomo okrepili pravice državljanov povsod v Evropi, kar so omogočili poslanci v Evropskem parlamentu in ministri držav članic. Še zlasti se želim za predano in hitro delo v zvezi s tem pomembnim predlogom zahvaliti poročevalki Oani Antonescu in ministru Alanu Shatterju. Zdaj pa so na vrsti države članice, da v dobro naših državljanov ta zakon čim hitreje prenesejo v svoje nacionalne sisteme.“

Po današnjem sprejetju bo zakon v nekaj tednih objavljen v Uradnem listu EU, nato pa bodo imele države članice tri leta časa, da ga prenesejo v nacionalno zakonodajo. Ko bo začel novi zakon veljati, se bo uporabljal za približno 8 milijonov kazenskih postopkov letno v 28 državah članicah EU.

Ozadje

Pravica dostopa do odvetnika (IP/11/689) je tretja direktiva v sklopu predlogov (zdaj so vsi sprejeti) za zagotovitev minimalnih pravic poštenega sojenja povsod po EU. Druga predloga zajemata pravico do prevajanja in tolmačenja (sprejeto leta 2010, glej IP/10/1305) ter pravico do obveščenosti v kazenskem postopku (sprejeto leta 2012, glej IP/12/575). Komisija bo z delom na tem področju nadaljevala. Jeseni lahko tako pričakujemo nov sklop pravic poštenega sojenja za državljane.

Pravica dostopa do odvetnika je bistveni pogoj za zaupanje v enotno območje pravice Evropske unije, zlasti če je osumljencem prostost odvzeta na podlagi evropskega naloga za prijetje (IP/11/454). Komisija si prizadeva za skupne minimalne standarde na področju procesnih pravic v kazenskih postopkih, da se zagotovi ustrezna zaščita pravic osumljencev in obdolžencev po vsej EU.

V Evropski uniji vsako leto poteka več kot 8 milijonov kazenskih postopkov. Pravica do obrambe vsake osebe, osumljene storitve kaznivega dejanja, je splošno priznana kot osnovni element poštenega sojenja. Vendar pa se pogoji, pod katerimi se lahko osumljenci posvetujejo z odvetnikom, med državami članicami razlikujejo. Na primer osebi, osumljeni storitve kaznivega dejanja, med policijskim zaslišanjem ni vedno dovoljen dostop do odvetnika ali se na primer ne spoštuje zaupnost njenih stikov z izbranim odvetnikom. Prav tako je mogoče, da osebe, za katere je izdan evropski nalog za prijetje, po veljavni zakonodaji nimajo pravice dostopa do odvetnika v državi, v kateri je bil izdan nalog, dokler niso izročene tej državi.

Podobna razhajanja se pojavljajo glede pravice osumljencev do obvestitve sorodnika, delodajalca ali konzulata o njihovem prijetju. Posameznikom se morda ta pravica ne zagotavlja sistematično, lahko se jim zagotovi šele pozneje v postopku ali pa se jih ne obvesti o tem, da je bil vzpostavljen stik z njihovo družino.

Direktiva bo te pravice v praksi zagotavljala z:

  • zagotavljanjem pravice dostopa do odvetnika vse od začetne faze policijskega zaslišanja do konca kazenskega postopka,

  • omogočanjem pravice do primernih, zaupnih posvetovanj z odvetnikom, da lahko osumljenec učinkovito uveljavlja svojo pravico do obrambe,

  • omogočanjem, da ima odvetnik dejavno vlogo med zaslišanjem,

  • zagotavljanjem, da je v primeru prijetja osumljenca mogoče nekoga, na primer družinskega člana, obvestiti o zadevnem prijetju in da ima osumljenec možnost stikov s svojo družino,

  • omogočanjem osumljencem v tujini, da so v stiku s konzulatom njihove države in da se jim dovolijo obiski,

  • zagotavljanjem dostopa do pravnega svetovanja v državi prijetja in tudi v državi izdaje naloga – osebam, za katere je bil izdan evropski nalog za prijetje.

Pravici do poštenega sojenja in do obrambe sta določeni v členih 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pravica do obvestitve tretje osebe je eden od glavnih zaščitnih ukrepov proti mučenju ali nečloveškemu oz. ponižujočemu ravnanju, ki je prepovedano s členom 3 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Dodatne informacije

Evropska komisija – pravica do poštenega sojenja:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate na Twitterju: @VivianeRedingEU.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar