Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. oktobrī

Komisijas priekšlikums, ar ko pilsoņiem garantē tiesības piekļūt advokātam, kļūs par likumu

Eiropas Komisijas priekšlikums, ar ko visiem ES pilsoņiem garantē tiesības sazināties ar advokātu, kad pret viņiem ir ierosināta krimināllieta, šodien tika oficiāli pieņemts pēc tam, kad Ministru Padome bija to apstiprinājusi. Eiropas Parlaments šo direktīvas priekšlikumu apstiprināja 10. septembrī (MEMO/13/772). Praksē tas nozīmē, ka visiem aizdomās turētajiem — neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi atrodas — turpmāk tiks garantētas tiesības sazināties ar advokātu no procesa paša sākuma līdz tā beigām. Ja aizdomās turētā persona tiek aizturēta, jaunie noteikumi paredz, ka attiecīgajai personai ir iespēja sazināties ar savu ģimeni. Ja aizturētā persona atrodas ārpus savas mītnes valsts, tai ir tiesības sazināties ar savas valsts konsulātu.

"Šis likums nozīmē tieslietu sistēmas un pilsoņu tiesību Eiropas Savienībā uzvaru", sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Šis ir trešais Eiropas Komisijas iesniegtais priekšlikums, kas paredzēts, lai iedzīvotājiem garantētu tiesības uz taisnīgu tiesu visā ES neatkarīgi no tā, vai viņi ir savā mītnes valstī vai citā dalībvalsti. Tādējādi mēs pildām savu solījumu stiprināt pilsoņu tiesības visā Eiropā. Ar "mēs" es domāju Eiropas Parlamenta deputātus un dalībvalstu ministrus. Šajā saistībā es jo īpaši es vēlos pateikties ziņotājai Oana Antonescu un ministra kungam Alan Shatter par viņu nesavtīgo un raito darbu saistībā ar šo būtisko priekšlikumu. Tagad jārīkojas dalībvalstīm, nezaudējot laiku un transponējot šo likumu savās valstu sistēmās pēc iespējas drīzāk mūsu pilsoņu labā."

Pēc tam, kad likums šodien ir pieņemts, tas tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī dažu nedēļu laikā, un pēc tam dalībvalstīm trīs gadu laikā tas būs jātransponē savos tiesību aktos. Kad jaunais likums būs stājies spēkā, tas attieksies uz aptuveni 8 miljoniem kriminālprocesu katru gadu 28 ES dalībvalstīs.

Vispārīga informācija

Direktīva par tiesībām uz piekļuvi advokātam (IP/11/689) ir trešā direktīva priekšlikumu kopumā — visi šobrīd ir pieņemti — , lai garantētu tiesību minimumu uz taisnīgu tiesu visā Eiropas Savienībā. Pārējās divas direktīvas attiecas uz tiesībām uz rakstiskiem un mutiskiem tulkojumiem (pieņemta 2010. gadā, skatīt IP/10/1305) un tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (pieņemta 2012. gadā, skatīt IP/12/575). Komisija turpinās darbu šajā jomā un rudenī ierosinās priekšlikumus par pilsoņu tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Tiesībām uz piekļuvi advokātam ir būtiska loma, veidojot uzticību Eiropas Savienības vienotajai tiesiskuma telpai, jo īpaši tad, ja aizdomās turētās personas tiek aizturētas uz Eiropas apcietināšanas ordera (IP/11/454) pamata. Komisija strādā pie tā, lai ieviestu vienotus minimālos standartus attiecībā uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā nolūkā nodrošināt aizdomās turēto un apsūdzēto personu pamattiesību pietiekamu aizsardzību visā ES.

Eiropas Savienībā katru gadu notiek vairāk nekā 8 miljoni kriminālprocesu. Ikvienas par noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētas personas tiesības uz aizstāvību tiek plaši atzītas par vienu no taisnīgas tiesas pamatelementiem. Taču nosacījumi, ar kādiem aizdomās turētās personas var sazināties ar advokātu, dalībvalstīs atšķiras. Piemēram, personai, kas tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, var nebūt iespēju sazināties ar advokātu pratināšanas laikā policijā. Saziņas ar advokātu konfidencialitāte ne vienmēr tiek ievērota. Savukārt personām, kamēr viņas nav nodotas valstij, kurā izsniegts apcietināšanas orderis, šobrīd ne vienmēr ir tiesības sazināties ar advokātu minētajā valstī.

Līdzīgas atšķirības ir vērojamas attiecībā uz aizdomās turēto personu tiesībām par savu aizturēšanu informēt radinieku, darba devēju vai savu konsulātu. Šīs tiesības indivīdiem var netikt sniegtas sistemātiski, var būt tā, ka tās tiek iegūtas vienīgi procesa vēlākā posmā, vai arī indivīdi var nesaņemt informāciju par sazināšanos ar viņu ģimeni.

Ar direktīvu šīs tiesības tiks garantētas praksē,

  • nodrošinot tiesības piekļūt advokātam, sākot no pirmā pratināšanas posma policijā līdz pat kriminālprocesa beigām;

  • nodrošinot tiesības uz konfidenciālu tikšanos ar advokātu, lai aizdomās turētā persona varētu efektīvi īstenot savas tiesības uz aizstāvību;

  • atļaujot advokātam aktīvi piedalīties pratināšanas laikā;

  • ja aizdomās turētā persona ir aizturēta, nodrošinot, ka kādu, piemēram, ģimenes locekli, var informēt par aizturēšanu un ka aizdomās turētajai personai ir iespējams sazināties ar savu ģimeni;

  • ļaujot aizdomās turētām personām, atrodoties citā valstī, sazināties ar savas valsts konsulātu un pieņemt apmeklējumus;

  • piedāvājot cilvēkiem, uz kuriem attiecas Eiropas apcietināšanas orderis, iespēju saņemt juridisku konsultāciju gan valstī, kurā tiek veikta aizturēšana, gan valstī, kurā orderis ir izsniegts.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā. Tiesības sazināties ar trešo personu ir viena no būtiskākajām garantijām, lai nepieļautu sliktu apiešanos, kas ir aizliegta ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantu.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija — tiesības uz taisnīgu tiesu

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

EK priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @ vivianeredingeu

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar