Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 7 d.

Komisijos pasiūlymas užtikrinti piliečiams teisę naudotis advokatų paslaugomis taps teisės aktu

Šiandien oficialiai priimtas Europos Komisijos pasiūlymas, kuriuo užtikrinama visų ES piliečių teisė gauti teisinę konsultaciją baudžiamajame procese – jį patvirtino Ministrų Taryba. Rugsėjo 10 d. direktyvos pasiūlymą patvirtino Europos Parlamentas (MEMO/13/772). Taigi visiems įtariamiesiems – kad ir kurioje Europos Sąjungos šalyje jie būtų – ateityje bus užtikrinama teisė gauti advokato konsultacijas nuo pat teismo proceso pradžios iki pabaigos. Pagal naujas taisykles suimti įtariamieji galės bendrauti su šeima. Užsienyje suimti piliečiai turės teisę palaikyti ryšius su savo šalies konsulatu.

„Šis teisės aktas – didelis laimėjimas ES teisingumo ir piliečių teisių srityje, — sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tai jau trečias Europos Komisijos pasiūlymas, kuriuo užtikrinamos asmenų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą visoje ES – tiek namie, tiek kitoje valstybėje narėje. Europos Parlamentas ir valstybių narių ministrai tesi pažadus sustiprinti piliečių teises visoje Europoje. Visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai Oanai Antonescu ir ministrui Alanui Shatteriui, ryžtingai ir sparčiai dirbusiems dėl šio svarbaus pasiūlymo. Dabar – valstybių narių eilė: jos turėtų negaišti laiko ir kuo greičiau perkelti šį teisės aktą į nacionalines sistemas, siekdamos naudos mūsų piliečiams.“

Šiandien priimtas teisės aktas per kelias savaites bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, vėliau valstybės narės turės per trejus metus perkelti jį į nacionalinę teisę. Įsigaliojęs naujasis teisės aktas bus taikomas per maždaug 8 milijonus kasmet 28 ES valstybėse narėse vykstančių baudžiamųjų procesų.

Pagrindiniai faktai

Pasiūlymas dėl teisės turėti advokatą (IP/11/689) – trečioji direktyva iš kelių pasiūlymų, kuriais visoje Europos Sąjungoje siekiama užtikrinti minimalias teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir kurie visi jau priimti. Kiti pasiūlymai susiję su teise į vertimą raštu ir žodžiu (priimtas 2010 m., žr. IP/10/1305) ir teise į informaciją baudžiamajame procese (priimtas 2012 m., žr. IP/12/575). Komisija ketina toliau įgyvendinti šį veiksmų planą ir rudenį turėtų padaryti pažangą dėl kito rinkinio, susijusio su asmenų teise į teisingą bylos nagrinėjimą.

Teisė turėti advokatą nepaprastai svarbi siekiant sustiprinti pasitikėjimą bendra Europos Sąjungos teisingumo erdve, ypač kai įtariamieji sulaikomi pagal Europos arešto orderį (IP/11/454). Komisija siekia užtikrinti bendrus minimalius procesinių teisių baudžiamajame procese standartus, taip pat tai, kad visoje ES būtų pakankamai saugomos įtariamųjų ir kaltinamųjų pagrindinės teisės.

Europos Sąjungoje kasmet vyksta per 8 milijonus baudžiamųjų procesų. Kiekvieno įtariamojo teisė į gynybą visuotinai pripažįstama kaip vienas esminių teisingo bylos nagrinėjimo elementų. Tačiau konsultavimosi su advokatu sąlygos įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Pavyzdžiui, asmeniui, įtariamam padarius nusikaltimą, per policijos apklausą gali būti nesudaromos galimybės susitikti su advokatu. Taip pat gali būti neužtikrinamas minėtų asmenų konfidencialumas per tokius susitikimus. O pagal Europos arešto orderį ieškomiems asmenims šiuo metu gali būti nesuteikiama teisė turėti advokatą toje šalyje, kurioje arešto orderis buvo išduotas, iki jų perdavimo tai šaliai.

Panašių skirtumų yra ir dėl įtariamųjų teisės apie suėmimą informuoti artimuosius, darbdavį arba konsulatą. Ši teisė asmenims suteikiama ne visada ar tik vėlesniu baudžiamojo proceso etapu, be to, jiems gali būti nepranešama, kad susisiekta su jų šeima.

Direktyva praktiškai bus užtikrinamos šios teisės:

  • teisė turėti advokatą nuo pirmos policijos apklausos ir per visą baudžiamąjį procesą;

  • teisė į tinkamus ir konfidencialius įtariamųjų susitikimus su advokatu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos jų gynybos teisės;

  • galimybė advokatui aktyviai dalyvauti apklausose;

  • galimybė suimtų įtariamųjų artimiesiems, pvz., šeimos nariams, būti informuotiems apie suėmimą, taip pat galimybė įtariamiesiems susisiekti su šeima;

  • teisė užsienyje esantiems įtariamiesiems palaikyti ryšius su savo šalies konsulatu ir būti lankomiems;

  • galimybė asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis, gauti teisines konsultacijas tiek juos sulaikiusioje šalyje, tiek arešto orderį išdavusioje šalyje.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į gynybą įtvirtintos ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 6 straipsnyje. Teisė susisiekti su trečiuoju asmeniu yra viena svarbių garantijų, kuria užkertamas kelias netinkamam elgesiui, draudžiamam pagal EŽTK 3 straipsnį.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Pirmininko pavaduotojos Twitter: @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar