Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. oktoober 2013

Komisjoni ettepanek, millega tagatakse kodanikele õigus kaitsjale, saab seaduseks

Euroopa Komisjoni ettepanek, millega tagatakse kõigile ELi kodanikele õigus saada kriminaalmenetluse käigus kaitsjalt nõu, võeti täna ametlikult vastu pärast heakskiidu saamist Euroopa Liidu Nõukogult. Sellele järgnes hääletus Euroopa Parlamendis 10. septembril, et direktiiv heaks kiita (MEMO/13/772). Praktikas tähendab see seda, et kõikjal ELis tagatakse edaspidi kahtlusalustele õigus konsulteerida kaitsjaga alates menetluse algusest kuni selle lõpuni. Kui kahtlusalune vahistatakse, siis uute eeskirjade kohaselt tagatakse, et isikul on võimalus oma perega suhelda. Juhul kui vahistamine toimub väljaspool koduriiki, on kahtlusalusel õigus võtta ühendust oma riigi konsulaadiga.

Komisjoni asepresident ning ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „See on õigluse võit ja kodanike õiguste võit ELis. See on kolmas ettepanek, mille Euroopa Komisjon on teinud, et tagada õigus õiglasele kohtulikule arutamisele kõikjal ELis, olenemata sellest, kas ollakse koduriigis või välismaal. Sellega täidame oma lubaduse tugevdada kodanike õigusi kõikjal Euroopas. „Meie” all mõtlen ma Euroopa Parlamendi liikmeid ja liikmesriikide ministreid. Eriti soovin ma tänada raportöör Oana Antonescut ja minister Alan Shatterit, kes töötasid nii olulise ettepaneku kallal pühendunult ja usinalt. Nüüd on pall liikmesriikide käes ning enam ei tohi aega kaotada, sest seadus tuleb võimalikult kiiresti riiklikesse õigusaktidesse üle võtta, et meie kodanikel sellest kasu oleks."

Pärast direktiivi vastuvõtmist avaldatakse see nädala jooksul Euroopa Liidu Teatajas, misjärel on liikmesriikidel selle siseriiklikus õiguses rakendamiseks aega kolm aastat. Jõustumise järel kohaldatakse uut direktiivi igal aastal hinnanguliselt 8 miljoni kriminaalmenetluse puhul kõigis 28 ELi liikmesriigis.

Taustteave

Õigus kaitsjale (IP/11/689) on kolmas valdkond, mida nüüdseks vastu võetud direktiivi ettepanekute sarjas käsitletakse, et tagada kõikjal Euroopa Liidus minimaalne õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. Ülejäänud direktiivides on sätestatud õigus kirjalikule ja suulisele tõlkele (võeti vastu 2010. aastal, vt IP/10/1305) ja kriminaalmenetluse käigus teabe saamise õigus (võeti vastu 2012. aastal, vt IP/12/575). Komisjonil on kavas jätkata selle tegevuskava täitmist, kuna veel sel sügisel on oodata kodanike õiguste paketti, milles käsitletakse õigust õiglasele kohtulikule arutamisele.

Õigus kaitsjale on oluline selleks, et tõhustada usaldust Euroopa Liidu ühtses õigusruumis, eriti juhul, kui kahtlusalune vahistatakse Euroopa vahistamismääruse (IP/11/454) alusel. Komisjon teeb tööd selle nimel, et saavutada ühised miinimumnõuded kriminaalmenetluste menetlusõiguste puhul eesmärgiga tagada, et kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused on piisavalt kaitstud kogu ELis.

ELis menetletakse igal aastal rohkem kui 8 miljonit kriminaalasja. Kuriteos kahtlustatava isiku kaitseõigust peetakse üldiselt õiglase kohtuliku arutamise alustalaks. Kuid tingimused, mille alusel kahtlusalused saavad kaitsjaga nõu pidada, erinevad liikmesriigiti. Näiteks võib juhtuda, et kahtlusalusel ei ole politseis ülekuulamise ajal võimalik kaitsjaga kohtuda. Või ei austata kaitsjaga toimunud kohtumiste konfidentsiaalsusnõuet. Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatud isikutel ei pruugi praegu vahistamismääruse teinud riigis olla õigust kaitsjale seni, kuni nad on kõnealusele riigile üle antud.

Samamoodi käsitatakse erinevalt kahtlusaluste õigust teatada sugulastele, tööandjale või konsulaadile oma kinnipidamisest. Näiteks ei anta kahtlusalustele sellest õigusest alati teada või nad kuulevad sellest alles menetluse lõppetapis või ei informeerita neid kohe, et nende perekonda on teavitatud.

Komisjoni ettepanekuga tagatakse nende õiguste rakendamine järgmiselt:

  • antakse võimalus kasutada kaitsjat alates politseis toimuva ülekuulamise algetapist kuni kriminaalmenetluse lõpuni välja;

  • võimaldatakse kahtlusalusel kaitsjaga kohtuda piisavalt kaua ja sageli ning tagatakse nende kohtumiste konfidentsiaalsus;

  • võimaldatakse kaitsjal osaleda aktiivselt ülekuulamisel;

  • tagatakse, et kahtlusaluse vahistamise korral teavitatakse tema lähedasi, ning kahtlusalusele antakse võimalus oma perega suhelda;

  • välismaal kinnipeetud kahtlusalusel võimaldatakse suhelda oma riigi konsulaadiga ning kohtuda selle töötajatega;

  • Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatud isikutele antakse võimalus saada õigusabi nii vahistamismäärust täitvas kui ka selle teinud riigis.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja kaitseõigus on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6. Õigus suhelda kolmanda isikuga on üks olulisi kaitsemeetmeid Euroopa inimõiguste konventsiooni artikliga 3 keelatud väärkohtlemise vastu.

Lisateave

Euroopa Komisjon — õigus õiglasele kohtulikule arutamisele

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusvoliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar