Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 oktober 2013

Vi bygger klart det europeiska området med rättvisa: Kom med idéer om hur vi kan gå vidare!

Om vi blickar framåt i tiden - hur kommer EU:s politik på det rättsliga området att se ut 2020? Detta är temat för en debatt på EU-nivå som EU-kommissionen lanserar i dag. Som utgångspunkt för diskussionerna har EU-kommissionen lagt fram ett paket med fem diskussionsunderlag på följande områden: civilrätt, straffrätt, förvaltningsrätt, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter i EU. Diskussionsunderlagen utgör startskottet för en debatt om tänkbara åtgärder inom EU:s politik på det rättsliga området under de kommande åren för att stärka de grunder som EU har byggts på och fullborda det europeiska området med rättvisa till hjälp för både människor och företag i Europa. Bland de idéer som lagts fram är fler åtgärder för att främja det ömsesidiga förtroendet på civilrättens område och stärka de processuella rättigheterna vid delgivning av handlingar. Det finns också förslag på ökad användning av valfria system med europeisk materiell rätt och en ny mekanism för att lättare finna en lösning på eventuella framtida kriser när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna.

Alla intresserade kan delta i debatten och hjälpa till att utforma den framtida politiken på det rättsliga området. Kommissionen har gått ut med en inbjudan att lämna synpunkter vilket man kan göra till slutet av 2013, och preliminära inlägg kan lämnas fram till och med den 11 november. Kommissionens underlag och de preliminära inläggen kommer sedan att diskuteras vid ett europeiskt forum om EU:s framtida politik på det rättsliga området den 21–22 november i Bryssel (se program i bilagan). Talarlistan omfattar framstående personer som olika länders ministrar, ledamöter i Europaparlamentet, domare från EU-domstolen och från olika länders högsta domstolar, akademiker och ledande företrädare för advokatyrket. Evenemanget är också öppet för journalister, som kan anmäla sig genom att skicka ett e-brev till Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

– Vi har redan på kort tid hunnit långt när det gäller att utveckla ett europeiskt område med rättvisa. Politiken på det rättsliga området har kommit i blickfånget som ett område med hög aktivitet på europeisk nivå, i likhet med den inre marknaden på 1990-talet. Men det finns mer att göra, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionären för rättsliga frågor. Vi måste bygga ett europeiskt område med rättvisa som är fullbordat och stabilt. Allmänheten och företagen kommer inte att kunna utnyttja alla fördelar med den inre marknaden förrän de är helt säkra på att deras rättigheter är skyddade överallt. Det handlar om vi måste ha ömsesidigt förtroende för varandras rättssystem. Vi måste fortsätta att bygga upp detta förtroende.

De synpunkter som lämnas kommer att hjälpa kommissionen att fastställa EU:s politik på det rättsliga området efter Stockholmsprogrammet. Som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillkännagav i sitt brev till Europaparlamentets talman Martin Schulz den 11 september 2013 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett meddelande om kommande initiativ på politikområdet rättsliga och inrikes frågor under våren 2013, och detta ska diskuteras på Europeiska rådets möte i juni 2014. Synpunkterna kommer därför att bidra till den del av meddelandet som behandlar rättsliga frågor.

De fem dokument som läggs fram i dag innehåller kommissionens idéer på följande områden:

 • Civilrätt:

  EU har byggt broar mellan nationella civilrättsliga system, så att domar från en domstol automatiskt erkänns i andra medlemsstater. Därigenom skyddas t.ex. företag i gränsöverskridande insolvensfall, och det blir enklare att avgöra vilken rättslig myndighet som är behörig vid gränsöverskridande skilsmässor, arv och giftermål. Kommissionens meddelande pekar också på andra områden där det kan behövas åtgärder för att medborgare, konsumenter och företag ska kunna dra full nytta av det europeiska området med rättvisa när de flyttar med sina familjemedlemmar till en annan medlemsstat eller vill utnyttja den inre marknaden fullt ut. De åtgärder som planeras gäller förbättrade regler för delgivning av handlingar, effektivare verkställighet för domar och tillväxtfrämjande åtgärder för att minska skillnaderna mellan de nationella regelverken om insolvens. Andra planerade åtgärder syftar till att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen, t.ex. avtalsrättsliga frågor vid verksamhet som avser datormoln.

 • Straffrätt:

  Människor förväntar sig att deras liv, grundläggande rättigheter och säkerhet skyddas i hela EU. Lissabonfördraget har hjälpt unionen att göra framsteg på det straffrättsliga området, t.ex. genom harmoniserade definitioner av allvarliga brott, gemensamma standarder för att skydda personer som misstänks eller anklagas för brott, och EU-standarder för att skydda brottsoffer. Man har också föreslagit ett åklagarväsende på unionsnivå för att bekämpa bedrägerier med EU-medel. I kommissionens underlag analyseras hur man kan dra ännu mer nytta av nyheterna i Lissabonfördraget, bl.a. genom att konsolidera och standardisera vissa verktyg, såsom frysnings- och förverkandebeslut.

 • Förvaltningsrätt:

  EU bygger i stor utsträckning på att de nationella förvaltningarna tillämpar EU-rätten korrekt och därigenom ser till att den faktiskt genomförs i praktiken. Det är därför viktigt för människor och företag att denna del av EU-samarbetet också fungerar väl. Andra initiativ som tas upp i kommissionens underlag är t.ex. utökade förvaltningsprocessuella rättigheter och förbättrat samarbete mellan förvaltningsmyndigheter.

 • Rättsstaten:

  Erfarenheten har visat att EU bör få bättre kapacitet att hantera situationer där rättsstatsprincipen ifrågasätts. Därför skulle det behövas en särskild rättsstatsmekanism för EU (se SPEECH/13/677). Diskussionsunderlaget vill stimulera till återkoppling om hur en sådan mekanism skulle kunna utformas.

 • Grundläggande rättigheter:

  EU har redan kommit långt i arbetet med att utveckla en samsyn på grundläggande rättigheter: Den ”kompass” som tillämpas på alla förslag är EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Diskussionsunderlaget innehåller idéer om hur man kan förbättra efterlevnaden av stadgan både inom EU:s institutioner och i samband med att medlemsstaternas myndigheter tillämpar EU-lagstiftningen.

Bakgrund

EU:s politik på det rättsliga området har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det var först 2010, när den nuvarande EU-kommissionen tillträdde, som ett särskilt ansvarsområde för rättsliga frågor skapades. Sedan dess har EU-kommissionen lagt fram mer än 50 initiativ på detta område, och lagt grunden till ett verkligt europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa till gagn för EU-medborgarna – ett av EU:s viktigaste mål enligt Lissabonfördraget.

Viktiga framsteg har gjorts på bara några få år: Stärka rättigheter för brottsoffer i EU (IP/12/1200) och förenklade förfaranden för erkännande av domar (IP/12/1321) har förbättrat möjligheterna till rättslig prövning, och kommissionens förslag om skydd av personuppgifter ska stärka de grundläggande rättigheterna och den digitala inre marknaden (MEMO/13/39). Dessutom har initiativ som EU:s resultattavla för rättskipning (IP/13/285) visat att ett effektivt rättssystem och en effektiv rättspolitik är avgörande för ekonomisk tillväxt.

Nu är målet att sammanfatta de framsteg som gjorts och identifiera de viktigaste utmaningarna för framtiden. Kommissionen kommer därför att organisera forumet ”Assises de la Justice” den 21–22 november. Det är en tvådagarskonferens som kommer att samla domare, jurister, akademiker, politiker och näringslivsrepresentanter från hela Europa.

Med målet att få igång en bred debatt om de rättsliga frågornas roll i EU vill kommissionen få in förslag från alla berörda parter om hur man ska leva upp till allmänhetens och företagens förväntningar och uppnå ett verkligt europeiskt område med rättvisa. Skicka in preliminära synpunkter till JUST-ASSISES@ec.europa.eu senast den 11 november och delta i debatten på sociala medier genom hashtaggen #EUJustice.

Läs mer

De fem diskussionsunderlagen:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Europeiska kommissionen – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Delta i debatten på Twitter: #EUJustice

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter:@vivianeredingeu

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex

Assises de la Justice: Annotated provisional agenda

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist (tbc)

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

Mr B. Guetta (FR), Journalist (tbc)

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Justice Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), former Deputy Minister of Foreign Affairs, lawyer

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar