Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 октомври 2013 г.

ЕС предоставя помощ за повишаване на продоволствената сигурност и създаване на устойчивост към сушата в Етиопия

Европейският съюз (ЕС) обяви, че ще предостави 50 милиона евро за подобряване на продоволствената сигурност и създаване на устойчивост към сушата в Южна и Източна Етиопия. Проектът е част от подетата от европейските комисари Андрис Пиебалгс и Кристалина Георгиева инициатива „Подкрепа на устойчивостта в региона на Африканския рог (SHARE)„.

Отпуснатите средства ще спомогнат за повишаване на продоволствената сигурност в равнинните райони на Етиопия посредством поредица от дългосрочни мерки. Сред тях са подсигуряването на пари и храна за уязвимото население в случай на криза (напр. по време на суша), както и мерки за по-качествено хранене, като се набляга на разнообразяването на храните и на местното производство на зеленчуци, мляко и фураж.

Също така помощта ще засили ветеринарните услуги и ще съдейства на кампаниите за ваксиниране на добитъка. Тя е насочена и към управлението на природните ресурси като водата и пасищата. Различните дейности ще помогнат на семействата да печелят повече и да бъдат по-подготвени в случай на нова суша или друго бедствие.

Чрез своята хуманитарна помощ ЕС вече направи всичко по силите си за справяне с непосредствените последици от сушата в Етиопия. Сега, с тази нова програма, ще помагаме дългосрочно на хората в Етиопия. Те ще получат подкрепа, за да изградят наново живота си, да изкарват прехраната си и да бъдат наистина добре подготвени за справяне със сушите, които неизбежно ще се случват и в бъдеще", заяви комисарят по развитието Андрис Пиебалгс.

Кристалина Георгиева, комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, добави: „В инициативата SHARE на ЕС успешно са съчетани хуманитарната помощ с дългосрочната помощ за развитие. Така се осигурява по-добра защита на уязвимите групи от населението в региона на Африканския рог — често жертви на суша и глад. Чрез инициативата те ще бъдат по-подготвени да устояват на подобни бедствия в дългосрочен план. По отношение на нашата дейност SHARE е отличен пример за по-добра съгласуваност на инструментите за външна помощ на ЕС, както и за постигане на максимален ефект от нашата помощ в полза на целевите групи от населението“.

Регионът на Африканския рог е често тежко засегнат от суша, която нерядко води до кризисни ситуации с висока степен на недохранване и продоволствена несигурност. Нарастващият демографски натиск върху природните ресурси, както и лошата инфраструктура, липсата на различен поминък и общата несигурност, правят хората в този регион особено уязвими към сушите.

Инициативата SHARE осигурява допълнителна подкрепа за най-засегнатите райони в региона на Африканския рог. Тя подобрява готовността за справяне с бедствията и спомага за по-доброто съчетаване на хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие.

Контекст

Проектът за бързо повишаване на устойчивостта в Южна и Източна Етиопия (ARCE) (част от регионалната програма SHARE) ще се осъществява от УНИЦЕФ, Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната банка заедно с неправителствени организации.

Средствата по него се влагат за укрепването на способността на населението и общностите да устояват на сушите. Той следва подхода на ЕС към създаването на устойчивост чрез комбинация от хуманитарна помощ и помощ за развитие. Проектът е насочен основно към Южна и Източна Етиопия — онези части на страната, които са редовно засегнати от засушавания. Помощта е многостранна: продоволствена сигурност и сигурност на изхранването, разнообразяване на поминъка на населението и управление на природните ресурси.

Програмата за сътрудничество за развитие с Етиопия е сред най-големите програми на Европейския съюз по света. Плащанията през миналите години възлизат средно на около 160 милиона евро годишно. В центъра на програмата за дългосрочно сътрудничество са три области: развитие на селските райони и продоволствена сигурност, транспортна и регионална интеграция и предоставяне на услуги и управление.

За повече информация:

IP/12/1052: ЕС поставя устойчивостта към кризи в центъра на своите усилия за борба с глада и бедността

MEMO/12/589: Съвместно изявление на комисар Кристалина Георгиева и комисар Андрис Пиебалгс относно страните от региона на Африканския рог, година след обявяването на глад

Уебсайт на Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/hot_topics/european_disaster_response_capacity_en.htm

Уебсайт на Делегацията на ЕС в Етиопия:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

За контакти:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Иринa Новаковa (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar