Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. října 2013

Fond solidarity EU: Komise podniká kroky na pomoc Německu, Rakousku, České republice a Rumunsku po povodních a suchu

Komisař EU pro regionální politiku, Johannes Hahn, dnes představil návrh Evropské komise, podle kterého se přidělí Německu více než 360 milionů eur v návaznosti na závažnou jarní povodeň v květnu a červnu tohoto roku. Sousední země, Česká republika a Rakousko, které v přímém důsledku povodně utrpěly menší škody, dostanou přiděleno 15,9 milionu eur (ČR) a 21,6 milionu eur (Rakousko). Rumunsko navíc obdrží více než 2,4 milionu eur určených na škody způsobené suchem a lesními požáry v létě 2012.

Tuto podporu z evropského fondu solidarity ještě musí schválit Evropský parlament a Rada. V případě jejího schválení přispěje tato podpora na mimořádné náklady vynaložené veřejnoprávními orgány v těchto čtyřech členských státech v důsledku katastrof. Uvedená podpora zejména pomůže obnovit základní infrastrukturu a služby poškozené mimořádnou událostí. Dále může být použita na financování záchranných akcí a také na pokrytí některých nákladů na vyčištění oblastí postižených katastrofou, včetně přírodních oblastí.

Komisař Hahn, který má fond pod dohledem a jenž dnešní návrh podepsal, k tomu řekl: „Toto rozhodnutí ukazuje, jak může EU pomoci svým zemím a regionům zasaženým přírodními katastrofami postavit se zase na vlastní nohy. Evropský fond solidarity je tu od toho, aby tyto země podpořil v momentě, kdy to nejvíce potřebují, aby obnovily svou ekonomickou stabilitu po přírodních katastrofách. Navržená finanční částka pomůže Německu, Rakousku, České republice a Rumunsku, aby občanům v postižených regionech zajistily návrat k běžným životním podmínkám.“

Vyjádřil se i Komisař Janusz Lewandowski, který odpovídá za finanční plánování a rozpočet: „V červenci jsem lidem v oblastech postižených povodněmi slíbil, že pomoc z rozpočtu EU jim bude poskytnuta co nejrychleji a nejúčinnějším způsobem. Dnes EU slib plní: navrhuji upravit rozpočet EU na rok 2013 tak, aby z něj mohla být pomoc uvolněna, a udělám vše pro to, aby členské státy a Evropský parlament návrh rychle schválily."

V květnu a červnu 2013 byla značná část střední Evropy zasažena extrémními záplavami: poškozeny byly domy, infrastruktura a služby. Ačkoli byly letošní povodně horší a rozsáhlejší než povodně 2002, celková škoda byla nižší než před jedenácti lety, zejména v Rakousku a České republice. Je tomu tak částečně díky účinné protipovodňové ochraně a opatřením ke kontrole rizika, která se zaváděla od roku 2002. Do budoucna je ale nutné vyvinout ještě další úsilí.

V průběhu léta 2012 zasáhly velké části Rumunska extrémně vysoké teploty, jež měly za následek sucha. Následovaly velká neúroda, mnohé lesní požáry a požáry porostů a lidé čelili výraznému nedostatku vody.

Souvislosti:

Od poloviny května do konce června 2013 došlo ve velkých oblastech Německa k velmi intenzivním dešťovým srážkám, které vedly k rozsáhlým povodním, jež způsobily závažné škody. V Německu bylo ze zasažených oblastí evakuováno více než 100 000 z celkem 600 000 lidí, kteří byli touto katastrofou zasaženi. Německá žádost o podporu z Fondu solidarity byla doručena dne 24. července a týkala se kritéria „závažné katastrofy“. Celkové přímé škody dosáhly výše 8,1 miliardy eur, což bylo výrazně nad prahovou hodnotou, při které vzniká nárok na podporu z Fondu solidarity. Návrh Komise na přidělení 360 milionů EUR pro Německo je součástí celkové výše nákladů způsobilých operací (3,2 miliardy eur).

Česká republika a Rakousko předložily své žádosti na základě kritéria tzv. sousední země, v rámci kterého může určitá země postižená stejnou katastrofou jako sousední stát výjimečně získat pomoc z Fondu solidarity i v případě, že její škoda nedosáhla požadované prahové hodnoty pro uvolnění běžných prostředků.

Komise obdržela žádost Rakouska dne 6. srpna 2013. Rakouské orgány odhadly celkové přímé škody na 866 milionů eur. Celková částka navrhované podpory činí 21,6 milionu eur z 350 milionů eur celkových nákladů způsobilých operací. Česká republika předložila žádost dne 8. srpna 2013. České orgány odhadly celkové přímé škody na 637 milionů eur. Celková částka navrhované podpory činí 15,9 milionu eur z 416 milionů eur celkových nákladů způsobilých operací.

Maďarská žádost, která byla obdržena dne 13. srpna, nemohla být přijata, neboť celkové škody v Maďarsku byly velmi omezené a kritéria pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity nebyla splněna.

V listopadu 2012 Komise obdržela žádost od rumunských orgánů o finanční pomoc z Fondu solidarity EU týkající se období sucha z léta 2012. Vypočítaná škoda byla odhadnuta na 806,7 milionu eur. Komise navrhla vyčlenit 2,4 milionu eur, což je celková výše nákladů na způsobilé operace.

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen, aby podpořil členské státy EU a přistupující země prostřednictvím poskytování finanční pomoci po závažných přírodních katastrofách. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně ve střední Evropě v létě roku 2002.

Dne 6. října 2011 Komise zveřejnila sdělení o budoucnosti Fondu solidarity. Dne 25. července 2013 následovalo přijetí legislativního návrhu na změnu nařízení o Fondu solidarity. Návrh se nyní projednává v Evropském parlamentu a Radě.

Další informace

MEMO/13/723

Fond solidarity EU

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar