Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. októbra 2013

Digitálna agenda: podľa štúdie EÚ by viac žien v digitálnom sektore EÚ znamenalo nárast ročného HDP o 9 miliárd EUR

Záujem väčšieho počtu dievčat o kariéru v digitálnom odvetví a väčší počet žien zamestnaných v ňom by predstavovali nezanedbateľný prínos pre toto odvetvie, ženy samotné, ako aj hospodárstvo EÚ. K tomuto kľúčovému zisteniu dospela Európska komisia vo svojom prieskume, ktorý bol zameraný na ženy pôsobiace v sektore IKT a ktorý dnes uverejnila.

Podľa štúdie v súčasnosti v sektore IKT pôsobí príliš málo žien:

  1. Z 1 000 žien s akademickou hodnosťou bakalár alebo iným diplomom prvého stupňa iba 29 vyštudovalo odbor informačných a komunikačných technológií (IKT) - v porovnaní s počtom 95 mužov z 1 000 a len 4 ženy z 1 000 budú napokon pracovať v sektore IKT.

  2. Opúšťanie tohto sektora uprostred kariéry sa vo väčšej miere týka žien ako mužov a na manažérskych pozíciách a pozíciách s rozhodovacou právomocou je zastúpenie žien nedostatočné (ešte výraznejšie než v iných sektoroch).

  3. Len 19,2 % pracovníkov v sektore IKT má nadriadenú ženu, v porovnaní s 45,2 % pracovníkov v iných sektoroch.

Podľa štúdie by však v prípade, ak by sa tento trend podarilo zvrátiť a ženy by zastávali pracovné pozície v digitálnom sektore v rovnakej miere ako muži, európsky HDP by mohol ročne narásť o približne 9 miliárd EUR (1,3 násobok HDP Malty). IKT sektor by z takéhoto vývoja len profitoval, pretože organizácie, ktoré zamestnávajú viac žien na manažérskych pozíciách dosahujú o 35 % vyššiu kapitálovú návratnosť a o 34 % lepšiu celkovú návratnosť pre akcionárov než iné porovnateľné organizácie.

Ďalej zo štúdie vyplýva, že ženy, ktoré pracujú v sektore IKT, zarábajú takmer o 9 % viac než ženy v iných odvetviach hospodárstva a zároveň si môžu pružnejšie prispôsobiť pracovný rozvrh a sú menej ohrozené nezamestnanosťou (v roku 2015 bude v EÚ 900 000 neobsadených pozícií v sektore IKT).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Teraz už nemáme najmenších pochýb o tom že, podnik, ktorý zamestnáva väčší počet žien, je zdravším podnikom. Je najvyšší čas, aby si toto IKT sektor uvedomil a umožnil ženám pomôcť tomuto sektoru a celému hospodárstvu EÚ profitovať z ich nesmierneho potenciálu.“

Štúdia uvádza aj štyri prioritné oblasti, v ktorých by sa mali prijať opatrenia:

  1. vybudovať nový imidž sektora v povedomí žien a celej spoločnosti napríklad prostredníctvom opatrení, ktoré zdôraznia tie črty sektora IKT, ktoré sú pre pre ženy najatraktívnejšie (vzrušujúci, rozmanitý, finančne výhodný atď.),

  2. dosiahnuť silnejšie postavenie žien v sektore, napríklad spolu so sektorom podporovať harmonizované študijné plány v Európe s cieľom podporovať jasné a priame profesijné dráhy v oblasti IKT,

  3. zvýšiť počet podnikateliek v sektore IKT, napríklad zlepšiť pre podnikateľky prístup k programom financovania štartu alebo programom rizikového kapitálu,

  4. zlepšiť pracovné podmienky v sektore, napríklad prostredníctvom zdôrazňovania zlepšeného výkonu podnikov, ktoré zamestnávajú ženy.

Súvislosti

Niekoľko dôležitých zistení štúdie:

  1. k téme ženy, ktoré sektor opúšťajú predčasne: zatiaľ čo 20 % žien vo veku 30 rokov s diplomom z odboru súvisiaceho s IKT pracuje v tomto sektore, v skupine žien starších ako 45 rokov je to len 9 %,

  2. k téme nedostatočné zastúpenie žien na manažérskych pozíciách a pozíciách s rozhodovacou právomocou: 19,2 % pracovníkov v sektore IKT má nadriadenú ženu, v porovnaní s 45,2 % pracovníkov v iných sektoroch,

  3. k téme nízky počet podnikateliek v sfére IKT v porovnaní s inými sektormi: ženy tvoria 31,3 % samostatne zárobkovo činných Európanov a len 19,2 % podnikateľov v sfére IKT.

Štúdia poukazuje aj na faktory, ktoré bránia ženám úplne sa zapájať v sektore: a) kultúrne tradície a stereotypné predstavy o úlohe žien, b) vnútorné prekážky a socio-psychologické faktory, napríklad nedostatočné sebavedomie, nedostatočné vyjednávacie schopnosti, vyhýbanie sa riziku a negatívny postoj voči hospodárskej súťaži, ako aj c) vonkajšie prekážky, napríklad prostredie so silnou mužskou dominanciou, ťažkosti pri vyvážení súkromného a profesionálneho života a nedostatok vzorov v sektore.

Štúdia predstavuje rôzne profily žien pracujúcich v oblasti digitálnych technológií: od vývojárky videohier a odborníčky na digitálnu komunikáciu až po političku špecializovanú na oblasť IKT. Vypracovanie vzorov v digitálnom sektore pre dievčatá a zviditeľňovanie žien v ňom je kľúčom na vzbudenie záujmu o mnoho viac dievčat o kariéru v sektore IKT, ako sa konštatuje v závere správy.

Užitočné odkazy

Zhrnutie: Ženy pôsobiace v sektore IKT

Sektorová štúdia: Ženy pôsobiace v sektore IKT

Ženy v IKT v digitálnej agende

Označenie témy na Twitteri (hashtag): #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Vyjadrite svoj názor

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie Kroesovú naTwitteri

Kontaktné osoby:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar