Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. lokakuuta 2013

Euroopan digitaalistrategia: EU-tutkimus ennustaa 9 miljardin euron korotusta BKT:hen vuosittain, jos digitaalialalle saadaan lisää naisia

Jos yhä useammat tytöt kiinnostuvat digitaalialasta ja alalle saadaan enemmän naisia, hyötyvät niin digitaaliala, naiset kuin Euroopan talouskin. Edellä mainittu on tänään julkaistun tieto- ja viestintätekniikan alalla toimivia naisia koskevan Euroopan komission tutkimuksen keskeisin tulos.

Tutkimuksen mukaan tieto- ja viestintätekniikan alalla työskentelee tällä hetkellä liian vähän naisia.

  1. Tuhannesta alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneesta naisesta vain 29 on suorittanut tutkinnon tieto- ja viestintätekniikassa (miesten vastaava osuus on 95). Ja tuhannesta naisesta vain 4 tulee työskentelemään tieto- ja viestintätekniikan alalla.

  2. Naiset siirtyvät pois alalta uran keskivaiheilla miehiä useammin, ja he ovat aliedustettuja johtotehtävissä ja päätöksentekotasolla (vielä enemmän kuin muilla aloilla).

  3. Vain 19,2 prosentilla tieto- ja viestintätekniikan alan työntekijöistä on naispomo. Vastaava luku muilla aloilla on 45,2 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan Euroopan BKT voisi kasvaa vuosittain noin 9 miljardilla eurolla (1,3 kertaa Maltan BKT), jos suuntaus kääntyisi ja digitaalialalla työskentelisi yhtä paljon naisia kuin miehiä. Tästä hyötyisi koko tieto- ja viestintätekniikan ala, sillä sellaisissa organisaatioissa, joissa on enemmän naisia johtotasolla, oman pääoman tuotto on 35 prosenttia korkeampi ja osakkeenomistajille maksettavat osingot 34 prosenttia korkeammat kuin muissa vastaavissa organisaatioissa.

Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että tieto- ja viestintätekniikan alalla työskentelevät naiset ansaitsevat melkein 9 prosenttia enemmän kuin muilla talouden aloilla työskentelevät naiset. He voivat myöskin järjestää työaikansa muita joustavammin, ja he ovat muita pienemmässä vaarassa joutua työttömiksi (vuoteen 2015 mennessä EU:ssa arvioidaan olevan 900 000 täyttämättä jäänyttä tieto- ja viestintätekniikan alan työpaikkaa).

Euroopan komission varapuheenjohtaja ja digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komissaari Neelie Kroes toteaa, että "mitä enemmän naisia alalla työskentelee, sitä paremmin alalla menee. On korkea aika, että myös tieto- ja viestintätekniikan alalla huomataan tämä tosiasia ja annetaan naisille mahdollisuus myötävaikuttaa alan menestykseen. Niin ikään koko Euroopan taloudelle on annettava tilaisuus hyötyä naisten valtavasta potentiaalista."

Tutkimuksessa esitetään neljä osa-aluetta, joilla tarvitaan toimenpiteitä:

  1. Luodaan kokonaan uusi kuva alasta naisten ja yhteiskunnan keskuudessa esimerkiksi korostamalla alaan liittyviä nuoriin naisiin vetoavia ominaisuuksia (jännittävä, monitahoinen, taloudellisesti houkutteleva jne.).

  2. Lisätään naisten läsnäoloa alalla esimerkiksi tukemalla yhdessä alan teollisuuden kanssa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia opinto-ohjelmia, joilla voidaan edistää selkeää ja suoraviivaista urakehitystä.

  3. Pyritään lisäämään alalla toimivien naisyrittäjien määrää esimerkiksi helpottamalla alkupääoman ja riskipääoman hankkimista.

  4. Parannetaan alan työoloja esimerkiksi korostamalla sellaisten yritysten suorituksen tehostumista, jotka palkkaavat naisia.

Taustaa

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia:

  1. Naiset siirtyvät pois alalta liian aikaisin: alan tutkinnon suorittaneista 30-vuotiaista naisista 20 prosenttia työskentelee alalla, mutta vain 9 prosenttia alan tutkinnon suorittaneista yli 45-vuotiaista naisista työskentelee alalla.

  2. Naiset ovat aliedustettuja johtotehtävissä ja päätöksentekotasolla: vain 19,2 prosentilla alan työntekijöistä on naispomo, kun vastaava luku muilla aloilla on 45,2 prosenttia.

  3. Naisyrittäjien määrä alalla on vähäinen verrattuna muihin aloihin: Euroopan yrittäjistä 31,3 prosenttia on naisia, mutta tieto- ja viestintätekniikan alan yrittäjistä vain 19,2 prosenttia on naisia.

Tutkimuksessa tuli ilmi myös tekijöitä, jotka estävät naisia toimimasta alalla täysipainoisesti: a) naisen rooliin liittyvät kulttuuriperinteet ja stereotypiat, b) sisäiset esteet ja sosiopsykologiset tekijät, kuten itseluottamuksen puute, puutteelliset neuvottelutaidot, riskien välttely ja negatiivinen asenne kilpailua kohtaan, ja c) ulkoiset esteet, kuten selvästi miesvoittoinen ympäristö, työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat ja roolimallien puute.

Tutkimuksessa annetaan esimerkkejä erilaisista digitaalialalla työskentelevistä naisista videopelien kehittäjästä ja digitaaliviestinnän ammattilaisesta alan päättäjään. Tutkimusraportissa todetaan, että parhaiten tytöt saadaan harkitsemaan uraa tieto- ja viestintätekniikan alalla antamalla heille esimerkkejä roolimalleista ja tuomalla alalla työskentelevät naiset näkyvämmin esille.

Hyödyllisiä linkkejä

Women active in the ICT sector executive summary (Naiset tieto- ja viestintätekniikan alalla, tiivistelmä)

Women active in the ICT sector study (Naiset tieto- ja viestintätekniikan alalla -tutkimus)

Women in ICT in the Digital Age (Naiset ja digitaalinen aika)

Aihetunnisteet (hashtags): #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Kerro mielipiteesi

Euroopan digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puh: (+32 2) 29 57 361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar