Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. oktoober 2013

Kui ELi digitaalsektoris oleks rohkem naisi, suureneks SKP igal aastal 9 miljardi euro võrra

Kui rohkem naisi huvituks karjäärist digitaalsektoris, saaksid sellest kasu nii digitaalvaldkond, naised ise kui ka Euroopa majandus. Sellisele olulisele tulemusele jõuti täna avaldatud Euroopa Komisjoni uuringus, mis käsitles naisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris.

Uuringu kohaselt töötab IKT sektoris liiga vähe naisi:

  1. 1000-st bakalaureuse või muud esimest akadeemilist kraadi omavast naisest ainult 29 on omandanud selle info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alal (võrdluseks: mehi on 95) ning 1000 naisest ainult 4 asub tööle IKT sektoris;

  2. naised lahkuvad sektorist karjääriredeli keskel sagedamini kui mehed ning nad on alaesindatud juhtivatel kohtadel ja otsustustasandil (isegi suuremal määral kui teistes sektorites);

  3. ainult 19,2%-l IKT sektori töötajatest on naisülemus (võrdluseks: muudes sektorites on see näitaja 45,2%).

Kui suundumus oleks vastupidine ja naised töötaksid digitaalvaldkonna ametikohtadel sama sageli kui mehed, siis oleks uuringu kohaselt võimalik suurendada Euroopa SKPd igal aastal umbes 9 miljardi euro võrra (1,3 korda Malta SKP). Sellest saaks kasu IKT sektor, sest kui organisatsiooni juhtimisse on kaasatud rohkem naisi, on selle omakapitali investeeringute tulusus 35% ja osanike kogutulu 34% suurem kui teistes võrreldavates organisatsioonides.

Samuti selgub uuringust, et IKT sektoris töötavad naised teenivad peaaegu 9% rohkem kui muudes majandusharudes töötavad naised. Samuti on neil paindlikum töökorraldus ja töökoha kaotamine ähvardab neid harvemini (2015. aastaks on ELis 900 000 vaba IKT sektori töökohta).

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Ei ole kahtlust: kui mingis valdkonnas töötab rohkem naisi, läheb sellel valdkonnal paremini. IT sektoris on viimane aeg sellest aru saada ja anda naistele võimalus, et nii sektor kui ka Euroopa majandus saaksid kasu nende märkimisväärsest potentsiaalist.”

Uuringus tuuakse välja neli peamist valdkonda, kus tuleks tegutseda:

  1. - luua sektorile uus imago naiste hulgas, aga ka kogu ühiskonnas. Selleks tuleks näiteks tutvustada noortele naistele IKT valdkonna kõige ligitõmbavamaid omadusi (põnev, mitmekesine, tulutoov jne);

  2. suurendada naiste mõjuvõimu sektoris: koos tööstusharuga tuleb edendada ühtseid Euroopa õppekavasid, et soodustada selgeid ja konkreetseid karjäärivõimalusi IKT valdkonnas;

  3. suurendada naisettevõtjate arvu IKT sektoris, parandades nende jaoks võimalusi osaleda seemne- ja riskikapitali programmides;

  4. parandada töötingimusi, juhtides rohkem tähelepanu naisi palkavate ettevõtete paranenud majandustulemustele.

Taust

Järgnevalt mõned uuringu peamised tulemused:

  1. naised lahkuvad sektorist liiga vara: IKT alal akadeemilise kraadi omandanud 30aastastest naistest töötab sektoris 20%, üle 45aastastest aga ainult 9%;

  2. naised on alaesindatud juhtivatel kohtadel ja otsustustasandil: 19,2%-l IKT sektori töötajatest on naisülemus, muudes sektorites on naisülemus 45,2%-l;

  3. naisettevõtjate arv IKT sektoris on liiga väike võrreldes muude sektoritega: Euroopas on naisettevõtjaid 31,3%, kuid IKT sektoris on neid ainult 19,2%.

Lisaks sellele selguvad uuringust põhjused, miks naised sektoris nii vähe osalevad: a) kultuuritraditsioonid ja naiserolliga seotud stereotüübid; b) sisemised takistused ja sotsiaalpsühholoogilised tegurid, nagu vähene enesekindlus, läbirääkimisoskuste vähesus, soovimatus võtta riske ja negatiivne suhtumine konkurentsi, ning c) välised takistused, nagu keskkond, kus mehed on suures enamuses, raskused eraelu ja töö kokkusobitamisel ning eeskujude puudumine.

Uuringus kirjeldatakse digitaaltehnoloogia valdkonnas töötavaid väga erineva profiiliga naisi: videomängude loojast ja digitaalside spetsialistist kuni IKT poliitika kujundajani. Uuringus jõutakse järeldusele, et tüdrukute jaoks eeskujude loomine ja suurem tähelepanu sektoris töötavatele naistele on kesksel kohal, kui soovitakse muuta karjääri IKT sektoris nende jaoks atraktiivseks.

Kasulikud lingid

Naised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris. Kokkuvõte

Naised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris. Uuring

Naised IKT sektoris digitaalarengu tegevuskavas

Teemaviited: #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Ütle oma arvamus

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar