Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. října 2013

Digitální agenda: podle studie by větší zastoupení žen v digitálním odvětví EU přineslo 9 miliard eur ročně

Pokud by se více dívek vydalo cestou uplatnění v digitální oblasti a pokud by se v této oblasti zvýšil podíl žen mezi pracovníky, měl by z toho prospěch jak digitální průmysl, tak ženy samy a evropské hospodářství jako celek. Takové je hlavní zjištění průzkumu Evropské komise týkajícího se žen aktivních v odvětví IKT, které bylo dnes zveřejněno.

Podle závěrů studie pracuje v současné době v odvětví IKT příliš málo žen:

  1. Na každou tisícovku žen s bakalářským titulem nebo jiným diplomem prvního stupně připadá pouze 29 těch, které mají vystudovány informační a komunikační technologie (oproti 95 mužům z tisíce). Pouze čtyři ženy z tisíce pak v odvětví IKT skutečně pracují.

  2. Ženy odvětví opouštějí uprostřed kariéry ve větším rozsahu než muži a jsou nedostatečně zastoupeny v manažerských a rozhodovacích pozicích (ještě méně než v ostatních odvětvích).

  3. Pouze 19,2 % pracovníků v oblasti IKT má jako své nadřízené ženy, oproti 45,2 % pracovníků v jiných odvětvích.

Pokud by se ale tento trend podařilo zvrátit a ženy by v odvětví IKT pracovaly ve stejné míře jako muži, evropský HDP by to podle uvedené studie ročně posílilo o 9 miliard eur, což odpovídá 1,3 násobku HDP Malty. Odvětví IKT by z takového vývoje mělo prospěch, neboť obecně platí, že organizace, které do svého řízení více zapojují ženy, dosahují o 35 % vyšší návratnosti vlastního kapitálu a o 34 % lepších dividend než jiné obdobné organizace.

Studie rovněž naznačuje, že ženy, které pracují v odvětví IKT, vydělávají téměř o 9 % více než ženy působící v jiných částech hospodářství a mají také možnost větší flexibility při úpravě pracovní doby a jsou méně náchylné k nezaměstnanosti (do roku 2015 bude v EU k dispozici 900 000 neobsazených pozic v oblasti informačních a komunikačních technologií).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, Neelie Kroesová, prohlásila: „Již dnes nade vší pochybnost víme že více žen přináší soukromému podnikání velký prospěch. Je nejvyšší čas, aby si to uvědomilo i odvětví informačních technologií a umožnilo ženám patřičné uplatnění v souladu s jejich potenciálem, což bude přínosné celému evropskému hospodářství.“

Studie rovněž uvádí čtyři prioritní oblasti, v nichž je třeba přijmout náležité kroky:

  1. zlepšení image odvětví mezi ženami a ve společnosti pomocí opatření, jako je rozsáhlé informování o tématech spojených s IKT, jež budou pro mladé ženy nejatraktivnější (vzrušující, různorodé, ziskové atd.),

  2. posílení role žen v odvětví, např. podporou harmonizované evropské učební osnovy, vypracované ve spolupráci s odvětvím, která by usnadnila jasnou a přímou profesní dráhu v oblasti IKT,

  3. zvýšení počtu žen podnikatelek v oblasti IKT, např. pomocí programů na zlepšení přístupu k počátečnímu a rizikovému kapitálu pro ženy podnikatelky,

  4. zlepšení pracovních podmínek v odvětví, např. tím, že se budou zdůrazňovat lepší výsledky podniků zaměstnávajících ženy.

Souvislosti

Některá z klíčových zjištění studie:

  1. O předčasném odchodu žen z odvětví: v odvětví pracuje 20 % žen se vzděláním v oblasti IKT ve věku 30 let, ale u žen nad 46 let tento poměr činí pouze 9 %.

  2. O tom, jak jsou ženy nedostatečně zastoupeny v manažerských a rozhodovacích pozicích: 19,2 % pracovníků v oblasti IKT má jako své nadřízené ženy, oproti 45,2 % pracovníků v jiných odvětvích.

  3. O počtu podnikatelek v oblasti IKT, který je příliš nízký ve srovnání s jinými odvětvími: ženy tvoří 31,3 % samostatně výdělečně činných Evropanů a pouze 19,2 % podnikatelů v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Studie také poukazuje na faktory, které brání plné angažovanosti žen v tomto odvětví: a) kulturní tradice a předsudky o úloze žen, b) vnitřní překážky a socio-psychologické faktory, jako je nedostatek sebevědomí, nedostatek vyjednávacích dovedností, nechuť riskovat a negativní postoje vůči soutěživosti a c) vnější překážky, jako je prostředí, kde převládají muži, problémy se zajištěním rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem a nedostatek vzorů v tomto odvětví.

Studie obsahuje příklady různých profilů žen pracujících v oblasti digitálních technologií: od vývojářky videoher přes specialistku na digitální komunikace až po tvůrkyni politiky voblasti IKT. Zpráva dochází k závěru, že hlavními způsoby, jak přilákat mnohem více dívek ke kariéře v IKT, jsou profilace vzorů pro dívky, pokud jde o působiště v digitálním světě, a zviditelňování žen pracujících v tomto odvětví.

Užitečné odkazy

Ženy aktivní v odvětví IKT: shrnutí

Ženy aktivní v odvětví IKT: studie

Ženy a IKT v digitálním věku

Označení pro téma na Twitteru (hashtag): #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Zapojte se do diskuse

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel. +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar