Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 oktober 2013

EU-kommissionen och medlemsländerna ser över hindren för tillträde till reglerade yrken

EU-kommissionen har i dag antagit ett meddelande där den tillkännager att en utvärdering av nationella regleringar för tillträde till yrken ska inledas. Reglerade yrken är yrken vars tillträde kräver särskilda kvalifikationer eller för vilka användningen av en viss titel är skyddad, t.ex. farmaceuter och arkitekter. Det finns mycket goda skäl att ha sådana begränsningar, till exempel konsumentskydd. Alltför restriktiva villkor för tillträdet till vissa yrken kan dock motverka eller till och med förhindra att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. Olika regelverk kan göra det svårt för kvalificerade yrkesutövare att ansöka om lediga tjänster i andra medlemsländer.

Att förenkla tillträdet till yrken, särskilt genom ett mer proportionellt och tydligare regelverk i medlemsländerna, skulle främja rörligheten för kvalificerade yrkesutövare på den inre marknaden och tillhandahållandet över gränserna av tjänster inom de fria yrkena. Det kan också ha en positiv inverkan på sysselsättningen och öka den ekonomiska tillväxten, särskilt eftersom enbart tjänsterna utgör cirka 9 % av BNP i EU.

För att ge en fullständigare bild av de hinder som påverkar tillträdet till och utövandet av reglerade yrken offentliggörs i dag också en rapport om resultaten av den översyn av kraven på juridisk form och kapitalinnehav som genomförts enligt tjänstedirektivet. Dessa krav, som ofta fastställs utöver begränsningar för tillträde till yrken, kan försvåra upprättandet av dotterbolag och kontor med olika specialisttjänster.

- Trots att vi gjort vad vi kan är yrkesutövarnas rörlighet inom EU fortfarande dålig, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster. - Villkoren för tillträde till vissa yrken kan vara komplicerade och betungande och varierar ofta kraftigt från ett medlemsland till ett annat. Detta avskräcker arbetstagare från att söka sysselsättning i andra medlemsländer. Jag är övertygad om att det kommer att vara till nytta om medlemsländerna kartlägger vilka yrken som är reglerade och därefter undersöker och utvärderar hindren för tillträde till yrken. Det handlar inte om att avreglera yrken eller straffa medlemsländer, utan snarare om att säkerställa bättre tillgång till tjänster inom de fria yrkena genom att se över vilka strukturer för tillträde som bäst främjar ett förenklat, proportionellt, säkert och tydligt system.

De viktigaste punkterna i meddelandet

Genom dagens meddelande genomförs kraven i det reviderade direktivet om yrkeskvalifikationer, vilket är en av prioriteringarna i den första inremarknadsakten från 2011. Enligt meddelandet ska det först göras en undersökning för att öka tydligheten: Varje medlemsland måste rapportera en förteckning över de yrken som landet reglerar, även sådana som regleras på regional nivå. Kommissionen kommer sedan att offentliggöra detta i form av en europeisk karta över reglerade yrken, som tydligt kommer att visa vilka yrken som regleras och i vilka länder. Tack vare denna karta bör en yrkesutövare som vill arbeta i ett annat medlemsland kunna få reda på vilka villkor som gäller i varje land för det arbete han eller hon skulle vilja söka.

Villkoren för tillträde till yrken kan variera avsevärt mellan EU-länderna och orsakerna till dessa skillnader är ofta svåra att förstå. Genom den process som inleds i dag uppmanas medlemsländerna i ett andra steg att under de kommande två åren göra en ömsesidig utvärdering av respektive hinder som de infört och som begränsar tillträdet till vissa yrken. Det har fastställts en ambitiös arbetsplan för kommissionen och nationella förvaltningar som deltar i utvärderingen. Intressenter, särskilt de som företräder yrkesfolk, kommer att delta i detta arbete. Detta bör också möjliggöra en dialog mellan medlemsländer som tillämpar olika tillvägagångssätt, där effekterna av alla typer av formella och informella begränsningar för tillträdet till yrkesverksamhet bör undersökas.

Resultaten av den särskilda Eurobarometerundersökningen om den inre marknaden (nr 398) som också offentliggjordes i dag ger en fingervisning om hur konsumenterna uppfattar dessa frågor. Då invånarna i EU väljer tjänsteleverantörer anser de att det, förutom specifika kvalifikationer, är mycket viktigt med anseende och yrkeserfarenhet.

Bakgrund

Oproportionerliga hinder för tillträde till reglerade yrken var bland de frågor som framhölls i Europeiska rådets slutsatser av den 2 mars 2012, där man krävde att oberättigade regleringshinder på den inre marknaden skulle avskaffas. Den 14 juni 2012 uppmanade Europaparlamentet även kommissionen att identifiera områden där medlemsländerna på ett oproportionerligt sätt spärrar tillträdet till reglerade yrken. Stora reformer är redan på gång i Portugal, Polen, Italien, Slovenien och Spanien för att främja tillträdet till reglerade yrken. Frågan togs även upp i de landsspecifika rekommendationerna för vissa medlemsländer.

I sitt meddelande Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 2012–2015 av den 8 juni 2012 (se IP/12/587) betonar kommissionen vikten av att modernisera regelverket för tjänster inom de fria yrkena och aviserar ett meddelande om reglerade yrken.

Med dagens meddelande inleds genomförandet av artikel 59 i det reviderade direktivet om yrkeskvalifikationer – en av prioriteringarna i den första inremarknadsakten från 2011. Enligt denna bestämmelse i direktivet – som det nåddes en politisk överenskommelse om i juni (se MEMO/13/552) – ska alla medlemsländer se över alla sina nationella regleringar som begränsar tillträdet till yrken och delta i en ömsesidig utvärdering.

Detta meddelande bygger också på resultaten av en workshop som anordnades den 17 juni 2013 med nationella ministerier och yrkesföreträdare.

I juli 2012 gav Europeiska rådet sitt stöd för rekommendationer från kommissionen till flera medlemsländer om att tjänster inom de fria yrkena måste öppnas upp för att stärka ländernas ekonomi och konkurrenskraft. Rekommendationerna har upprätthållits och till och med utvidgats under 2013 för vissa medlemsländer.

Se MEMO/13/839

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometer:

Särskild Eurobarometerundersökning nr 398 från 2013

Särskild Eurobarometerundersökning nr 363 från 2011

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar