Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 2. oktobra 2013

Evropska komisija in države članice bodo ocenile ovire, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, v katerem je napovedala začetek ocene nacionalnih predpisov o dostopu do poklicev. Regulirani poklici so poklici, za opravljanje katerih se zahtevajo posebne kvalifikacije, za nekatere, npr. farmacevte in arhitekte, pa je značilna tudi zaščita naziva. Za takšne omejitve lahko obstajajo zelo dobri razlogi, na primer varstvo potrošnikov. Vendar lahko preveč omejujoči pogoji dostopa do nekaterih poklicev mlade odvrnejo ali jim celo preprečijo vstop na trg dela. Zaradi različnih predpisov se usposobljeni strokovnjaki težko prijavijo na prosta delovna mesta v drugih državah članicah.

Z izboljšanjem dostopa do poklicev, zlasti s sorazmernejšim in preglednejšim pravnim okvirom v državah članicah, bi se olajšala mobilnost usposobljenih strokovnjakov na enotnem trgu in čezmejno zagotavljanje poklicnih storitev. To bi lahko imelo tudi pozitiven učinek na zaposlovanje in gospodarsko rast, saj poklicne storitve v Evropski uniji znašajo približno 9 % BDP.

Da bi se zagotovil celovitejši pregled ovir, ki vplivajo na dostop do reguliranih poklicev in njihovo opravljanje, je bilo danes objavljeno tudi poročilo o ugotovitvah medsebojnega strokovnega pregleda, opravljenega na podlagi direktive o storitvah, o pravni obliki in zahtevah, ki se nanašajo na lastništvo podjetja. Te zahteve, ki pogosto dodatno omejujejo dostop do poklicev, lahko ovirajo ustanovitev hčerinskih družb in interdisciplinarne dejavnosti.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Kljub našim prizadevanjem je mobilnost strokovnjakov znotraj Evropske unije še vedno nizka. Pogoji za dostop do nekaterih poklicev so lahko zapleteni in obremenilni ter se med državami članicami zelo pogosto razlikujejo. To delavce odvrača od tega, da bi si poiskali zaposlitev v drugi državi članici. Prepričan sem, da bo koristno, če bodo države članice pripravile popis reguliranih poklicev, nato pa izvedle pregled in oceno ovir pri dostopu do poklicev. Naš namen ni deregulacija poklicev ali kaznovanje držav članic, ampak zagotovitev boljšega dostopa do poklicnih storitev, in sicer z določitvijo najprimernejših vstopnih struktur za kar najbolj preprost, sorazmeren, varen in pregleden sistem.“

Glavni vidiki sporočila

Z danes predstavljenim sporočilom se izvajajo zahteve iz revidirane direktive o poklicnih kvalifikacijah, kar je ena od prednostnih nalog Akta za enotni trg I iz leta 2011. Sporočilo najprej predvideva zagotovitev preglednosti: vsaka država članica bo morala poročati o seznamu zakonsko urejenih poklicev, tudi na regionalni ravni. Komisija bo nato ta seznam objavila v obliki evropskega zemljevida reguliranih poklicev, ki bo jasno prikazoval, kateri poklici so v določeni državi regulirani. S pomočjo tega zemljevida se bodo strokovnjaki, ki bodo želeli delati v drugi državi članici, lahko seznanili s pogoji, ki v posamezni državi veljajo za določeno delovno mesto.

Pogoji dostopa do poklicev se lahko med državami članicami EU znatno razlikujejo. Razlogi za te razlike pogosto niso dobro znani. V danes začetem procesu se države članice v drugi fazi poziva, naj v naslednjih dveh letih izvedejo vzajemno oceno ovir, ki omejujejo dostop do nekaterih poklicev. V tem okviru je bil določen ambiciozen načrt dela Komisije in nacionalnih uprav, ki bodo sodelovale pri vzajemni oceni. V vzajemno oceno bodo dosledno vključene interesne skupine, zlasti poklicna združenja. To bi moralo omogočiti dialog med državami članicami z uporabo različnih pristopov na področjih, kjer bi bilo treba pregledati učinek vseh vrst formalnih in neformalnih omejitev dostopa do poklicne dejavnosti.

Rezultati posebne raziskave Eurobarometra „Notranji trg“ (številka 398), ki so bili prav tako objavljeni danes, kažejo, kakšno mnenje imajo o teh vprašanjih potrošniki. Evropski državljani menijo, da so poleg posebnih kvalifikacij pri izbiri ponudnika storitev zelo pomembni ugled in poklicne izkušnje.

Ozadje

Nesorazmerno breme pri dostopu do reguliranih poklicev je bilo eno od vprašanj, izpostavljenih v sklepih Evropskega sveta z dne 2. marca 2012, v katerih je ta pozval k odpravi neupravičenih regulativnih ovir na enotnem trgu. Poleg tega je Evropski parlament 14. junija 2012 Komisijo pozval, naj opredeli področja, na katerih „države članice nesorazmerno ovirajo dostop do zakonsko urejenih poklicev“. Na Portugalskem, Poljskem, v Italiji, Sloveniji in Španiji se že izvajajo obsežne reforme za olajšanje dostopa do reguliranih poklicev. To vprašanje se je pojavilo tudi v priporočilih za posamezne države članice.

V svojem sporočilu „Partnerstvo za novo rast na področju storitev 2012–2015“ z dne 8. junija 2012 (glej IP/12/587) je Komisija poudarila pomen posodobitve ureditvenega okvira za poklicne storitve in napovedala objavo sporočila o reguliranih poklicih.

Z danes predstavljenim sporočilom se bo začelo izvajanje člena 59 revidirane direktive o poklicnih kvalifikacijah, kar je ena od prednostnih nalog Akta za enotni trg I iz leta 2011. Ta določba direktive, o kateri je bilo junija doseženo politično soglasje (glej MEMO/13/552), od vseh držav članic zahteva, naj pregledajo vse svoje predpise, ki omejujejo dostop do poklicev, in izvedejo vzajemno oceno.

To sporočilo temelji tudi na rezultatih delavnice, ki je bila organizirana 17. junija 2013 z nacionalnimi ministrstvi in interesnimi skupinami, ki zastopajo različne poklice.

Julija 2012 je Evropski svet podprl priporočila Komisije več državam članicam glede potrebe po odpiranju poklicnih storitev, da se okrepijo njihova gospodarstva in konkurenčnost. Ta priporočila so bila v letu 2013 ohranjena in za nekatere države članice celo razširjena.

Glej MEMO/13/839

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometer:

Posebna raziskava Eurobarometra št. 398 iz leta 2013

Posebna raziskava Eurobarometra št. 363 iz leta 2011

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar