Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. október 2013

Európska komisia a členské štáty posúdia prekážky obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom ohlásila začiatok hodnotenia vnútroštátnych predpisov o prístupe k povolaniam. Regulované povolania sú povolania, prístup ku ktorým je podmienený získaním špecifických kvalifikácií alebo ktorých používanie je chránené osobitným titulom, napr. farmaceuti alebo architekti. Zavedenie takýchto obmedzení môže byť naozaj opodstatnené, akým je napríklad ochrana spotrebiteľa. Príliš reštriktívne podmienky prístupu k určitým povolaniam však môžu mladých ľudí odradiť alebo im dokonca zabrániť v prístupe na trh práce. Rôzne regulačné režimy môžu sťažiť kvalifikovaným odborníkom možnosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v iných členských štátoch.

Zlepšenie prístupu k povolaniam, predovšetkým prostredníctvom proporčnejšieho a transparentnejšieho regulačného prostredia v členských štátoch, by uľahčilo mobilitu kvalifikovaných odborníkov v rámci jednotného trhu a cezhraničného poskytovania odborných služieb. To by mohlo mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť a posilnenie hospodárskeho rastu, najmä vzhľadom na skutočnosť, že len samotné profesionálne služby dosahujú podiel približne na úrovni 9 % HDP Európskej únie.

S cieľom poskytnúť komplexnejší obraz o prekážkach, ktoré bránia prístupu k regulovaným povolaniam a ich výkonu, sa dnes zverejnila aj správa o výsledkoch partnerského preskúmania právnej formy a požiadaviek týkajúcich sa držby podielov/akcií uplatňovaných podľa smernice o službách na vnútornom trhu. Tieto požiadavky, ktoré často predstavujú doplnenie obmedzení prístupu k povolaniam, môžu brániť vytvoreniu dcérskych spoločností a multidisciplinárnej praxi.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Napriek našej maximálnej snahe je mobilita odborníkov v rámci Európskej únie stále nízka. Podmienky prístupu k určitým povolaniam môžu byť zložité, zaťažujúce a v jednotlivých členských štátoch sa veľmi často výrazne líšia. To odrádza pracovníkov od hľadania a získania zamestnania v ostatných členských štátoch. Som presvedčený, že bude užitočné, keď členské štáty zmapujú regulované povolania a nadväzne na to vykonajú previerku a hodnotenie prekážok prístupu k povolaniam. Nejde tu o dereguláciu povolaní ani o ukladanie sankcií členským štátom, ale skôr o zabezpečenie lepšieho prístupu k profesionálnym službám prostredníctvom preskúmania tých vstupných štruktúr, ktoré najlepšie podporia jednoduchší, proporčnejší, bezpečný a transparentný systém.“

Hlavné prvky oznámenia

V dnešnom oznámení sú zapracované požiadavky stanovené v revidovanej smernici o uznávaní odborných kvalifikácií — čo bola jedna z priorít Aktu o jednotnom trhu I z roku 2011. Oznámenie najprv predpokladá uplatňovanie transparentnosti: každý členský štát bude musieť poskytnúť zoznam povolaní, ktoré reguluje, a to aj na regionálnej úrovni. Komisia potom tento zoznam zverejní vo forme európskej mapy regulovaných povolaní, na ktorej bude jasne zobrazené, ktoré povolania a v ktorých krajinách sú regulované. Vďaka tejto mape by mal profesionál so záujmom pracovať v inom členskom štáte vedieť, aké podmienky si každá krajina kladie na prácu, o ktorú by sa chcel uchádzať.

Podmienky prístupu k povolaniam sa môžu v jednotlivých krajinách EÚ značne líšiť. Dôvody týchto rozdielov sa často chápu nesprávne. V rámci dnes začatého procesu sa členské štáty vyzývajú, aby v druhej fáze, počas nasledujúcich dvoch rokov, uskutočňovali vzájomné hodnotenie príslušných prekážok, ktoré zaviedli na obmedzenie prístupu k určitým povolaniam. Tým sa stanovuje ambiciózny plán práce Komisie a vnútroštátnych orgánov zúčastňujúcich sa na vzájomnom hodnotení. Budú do neho plne zapojené zainteresované strany, najmä tie, ktoré zastupujú odborníkov. Toto by pri využití rôznych prístupov malo zároveň napomôcť dialógu medzi členskými štátmi, pričom by sa mal preskúmať vplyv všetkých typov formálnych a neformálnych obmedzení na prístup k profesionálnym činnostiam.

Výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra pre „vnútorný trh“ (verzia 398), ktoré sa takisto uverejňujú dnes, poskytnú predstavu o tom, ako tieto otázky vnímajú spotrebitelia. Občania EÚ sa pri výbere poskytovateľa služby domnievajú, že popri získaní špecifickej kvalifikácie je veľmi dôležitá aj povesť a odborné skúsenosti.

Súvislosti

Medzi otázky zdôraznené v záveroch zasadnutia Európskej rady z 2. marca 2012, v ktorom sa vyzýva na odstránenie neoprávnených regulačných prekážok na jednotnom trhu, patria aj neprimerané prekážky v prístupe k regulovaným povolaniam. Európsky parlament 14. júna 2012 takisto vyzval Komisiu, aby „identifikovala oblasti, v ktorých členské štáty neúmerne blokujú prístup k regulovaným povolaniam“. Významné reformy na uľahčenie prístupu k regulovaným povolaniam už prebiehajú v Portugalsku, Poľsku, Taliansku, Slovinsku a Španielsku. V prípade niektorých členských štátov sa touto otázkou zaoberali aj odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Komisia vo svojom oznámení s názvom „Partnerstvo pre nový rast v oblasti služieb 2012—2015“ z 8. júna 2012 (pozri IP/12/587) vyzdvihla dôležitosť modernizácie regulačného rámca pre odborné služby a predložila oznámenie o regulovaných povolaniach.

Dnešným oznámením sa začne vykonávanie článku 59 revidovanej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií — čo bola jedna z priorít Aktu o jednotnom trhu I z roku 2011. Toto ustanovenie smernice — ku ktorému sa v júni podarilo dosiahnuť politickú dohodu (pozri MEMO/13/552) — vyžaduje, aby všetky členské štáty preskúmali všetky svoje vnútroštátne právne predpisy, ktoré obmedzujú prístup k povolaniam, a zapojili sa do vzájomného hodnotenia.

Toto oznámenie takisto vychádza zo záverov workshopu, ktorý sa konal 17. júna 2013 za účasti národných ministerstiev a zainteresovaných strán zastupujúcich jednotlivé povolania.

Európska rada schválila v júli 2012 odporúčania Komisie pre niekoľko členských štátov o potrebe otvoriť profesionálne služby s cieľom posilniť hospodárstva a konkurencieschopnosť týchto štátov. Tieto odporúčania sa zachovali a dokonca v roku 2013 v prípade niektorých členských štátov rozšírili.

Pozri MEMO/13/839

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_sk.htm

Eurobarometer:

2013 Osobitný Eurobarometer 398

2011 Osobitný Eurobarometer 363

Kontakty:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar