Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 oktober 2013

Europese Commissie en lidstaten beoordelen barrières die toegang tot gereglementeerde beroepen beperken

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling goedgekeurd waarin zij aankondigt de nationale regelgeving inzake toegang tot gereglementeerde beroepen te zullen onderzoeken. Daarmee worden beroepen bedoeld waarvoor specifieke kwalificaties en een wettelijk beschermde titel vereist zijn, zoals apotheker en architect. Er zijn bijzonder goede redenen voor dergelijke beperkingen, onder meer uit het oogpunt van consumentenbescherming. Voor bepaalde beroepen maken al te restrictieve toelatingsvoorwaarden het jongeren lastig of zelfs onmogelijk om de arbeidsmarkt te betreden. Door de verschillen tussen de nationale regelingen is het soms moeilijk voor gekwalificeerde vakmensen om te solliciteren op een vacature in een andere lidstaat.

Gereglementeerde beroepen zouden echter toegankelijker kunnen worden gemaakt, met name door te zorgen voor evenrediger en duidelijker regelgeving in de lidstaten. Dit zou zowel de mobiliteit van gekwalificeerde vakmensen binnen de interne markt bevorderen als de grensoverschrijdende dienstverlening door deskundigen ten goede komen. Het zou ook meer werkgelegenheid en economische groei kunnen opleveren: diensten van deskundigen zijn goed voor circa 9% van het bbp van de Europese Unie.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:nl:pdfOm een volledig beeld te geven van de barrières die de toegang tot en uitoefening van gereglementeerde beroepen hinderen, is vandaag ook een verslag gepubliceerd met de conclusies van een peer review over verplichtingen inzake rechtsvorm en aandeelhouderschap. Deze beoordeling is uitgevoerd op grond van de dienstenrichtlijn. De betrokken verplichtingen – die vaak bovenop de beperkingen komen die zijn gesteld aan de toegang tot beroepen – kunnen een hinderpaal vormen voor het opzetten van dochterondernemingen en multidisciplinaire praktijken.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, zei: "Ondanks onze inspanningen is de mobiliteit van vakmensen binnen de Europese Unie nog steeds gering. De toelatingsvoorwaarden voor bepaalde beroepen zijn soms ingewikkeld en leiden tot rompslomp. Heel vaak zijn er enorme verschillen tussen de lidstaten. Dit kan mensen ervan weerhouden om in een andere lidstaat emplooi te zoeken. Ik ben ervan overtuigd dat het nuttig is dat de lidstaten de gereguleerde beroepen in kaart brengen en vervolgens de barrières voor toelating tot deze beroepen onderzoeken. Het gaat er niet om beroepen te dereguleren of bepaalde lidstaten te bestraffen: we willen er alleen voor zorgen dat diensten van deskundigen toegankelijker worden. Daarvoor moet worden onderzocht welke aanpak het meest geschikt is om een vereenvoudigd, evenredig, veilig en transparant systeem te bevorderen.

Belangrijkste elementen van de mededeling

Met de mededeling van vandaag wordt uitvoering gegeven aan de vereisten van de herziene richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, één van de prioriteiten van de Single Market Act I van 2011. Daartoe zal eerst een inspanning worden geleverd die in het teken van meer transparantie staat: elke lidstaat moet een lijst opstellen van de beroepen die op nationaal en regionaal niveau zijn gereglementeerd. De Commissie zal deze lijsten publiceren in de vorm van een Europese kaart van beschermde beroepen waarop duidelijk te zien is welke beroepen in welke landen gereglementeerd zijn. Dankzij deze kaart weet een beroepskracht die in een andere lidstaat wil werken, welke voorwaarden elk land stelt.

De voorwaarden voor toelating tot een beroep kunnen binnen de EU sterk verschillen. Vaak zijn de redenen voor deze verschillen onduidelijk. In tweede instantie kunnen de lidstaten de komende twee jaar onderling de barrières evalueren die de toegang tot bepaalde beroepen beperken. Voor de Commissie en de nationale overheidsdiensten die bij de onderlinge evaluatie betrokken zijn, is hiertoe een ambitieus werkplan opgesteld. Bij deze fase worden ook de belanghebbende partijen ten volle betrokken, waaronder uiteraard organen die vakmensen vertegenwoordigen. Daarnaast is er ruimte voor overleg tussen lidstaten die een verschillende aanpak volgen. Het is de bedoeling dat daarbij zowel de formele als de informele restricties op de toegang tot beroepsactiviteiten worden onderzocht.

Uit de resultaten van de speciale Eurobarometer over de interne markt (nr. 398), die eveneens vandaag is bekendgemaakt, blijkt hoe consumenten over dit onderwerp denken. Bij het kiezen van een dienstverlener vinden de bevraagde EU-burgers het niet alleen belangrijk dat deze over specifieke kwalificaties beschikt; zij hechten ook veel waarde aan zijn reputatie en beroepservaring.

Achtergrond

De onevenredige lasten in verband met de toelating tot gereglementeerde beroepen kwamen ook aan de orde in de conclusies van de Europese Raad van 2 maart 2012, waarin werd opgeroepen onnodige regelgevingsbarrières binnen de interne markt te slechten. Op 14 juni 2012 verzocht het Europees Parlement de Commissie om "vast te stellen op welke terreinen lidstaten de toegang tot beroepen op disproportionele wijze blokkeren". In Portugal, Polen, Italië, Slovenië en Spanje zijn al grote hervormingen in gang gezet om de toegang tot gereglementeerde beroepen te vergemakkelijken. Dit punt is ook aan de orde gesteld in een aantal landspecifieke aanbevelingen.

In haar mededeling getiteld "Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012–2015" van 8 juni 2012 (zie: IP/12/587) bepleitte de Commissie de modernisering van het regelgevingskader voor zakelijke dienstverlening en kondigde zij een mededeling over gereglementeerde beroepen aan.

Met de mededeling van vandaag wordt een begin gemaakt met de uitvoering van artikel 59 van de herziene richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, een van de prioriteiten van de Single Market Act van 2011. Volgens deze bepaling van de richtlijn, waarover in juni politieke overeenstemming is bereikt (zie: MEMO/13/552), dienen de lidstaten hun nationale regels die de toegang tot beroepen beperken, te beoordelen en ook elkaar te evalueren.

Voor deze mededeling is ook gebruikgemaakt van de conclusies van een workshop die op 17 juni 2013 is gehouden en waaraan is deelgenomen door nationale ministeries en vertegenwoordigers van beroepsgroepen.

In juli 2012 keurde de Europese Raad aanbevelingen van de Commissie goed waarbij verscheidene lidstaten erop werden gewezen dat zij hun markt voor professionele diensten moesten openstellen om hun economieën en concurrentievermogen te versterken. In 2013 werden deze aanbevelingen voor een aantal lidstaten gehandhaafd en zelfs uitgebreid.

http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2013/0617-access-professions/index_en.htm

Zie: MEMO/13/839

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometer:

2013 Special Eurobarometer 398

2011 Special Eurobarometer 363

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar