Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 2. oktobrī

Eiropas Komisija un dalībvalstis izvērtēs šķēršļus, kas ierobežo pieeju reglamentētām profesijām

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu par valstu noteikumu par pieeju profesijām vērtēšanas uzsākšanu. Reglamentētās profesijas ir profesijas, pieeja kurām ir atkarīga no īpašas kvalifikācijas vai attiecībā uz kuru ir aizsargāta konkrēta amata, piemēram, farmaceitu vai arhitektu, nosaukuma lietošana. Šādu ierobežojumu pastāvēšanai var būt ļoti pamatoti iemesli, piemēram, patērētāju aizsardzība. Tomēr pārmērīgi ierobežojoši nosacījumi pieejai konkrētām profesijām var mazināt vēlmi vai pat liegt jauniešiem ienākšanu darba tirgū. Atšķirīgie normatīvie režīmi var apgrūtināt kvalificētu profesionāļu iespējas pieteikties uz brīvajām darba vietām citās dalībvalstīs.

Uzlabota pieeja profesijām, jo īpaši, izmantojot proporcionālāku un pārredzamāku normatīvo vidi dalībvalstīs, atvieglotu kvalificētu profesionāļu mobilitāti vienotajā tirgū un pārrobežu profesionālo pakalpojumu sniegšanu. Tas varētu arī radīt pozitīvu ietekmi uz nodarbinātības situāciju un palielināt ekonomikas izaugsmi, jo sevišķi tāpēc, ka profesionālie pakalpojumi vien veido aptuveni 9 % no Eiropas Savienības IKP.

Lai nodrošinātu pilnīgāku priekšstatu par šķēršļiem, kuri ietekmē pieeju reglamentētajām profesijām un to veikšanu, šodien tiek arī publicēts ziņojums par saskaņā ar Pakalpojumu direktīvu veiktās salīdzinošās izvērtēšanas atzinumiem attiecībā uz juridisko formu un kapitāla turējuma prasībām. Šīs prasības, kuras bieži vien papildina pieejas ierobežojumus profesijām, var kavēt meitasuzņēmumu veidošanu un starpdisciplināru praksi.

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: „Neskatoties uz mūsu centieniem, profesionāļu mobilitāte visā Eiropas Savienībā joprojām ir zema. Nosacījumi pieejai konkrētām profesijām var būt sarežģīti, apgrūtinoši un dalībvalstu starpā nereti ievērojami atšķirties. Tas nerosina darba ņēmējus meklēt un atrast darbu citās dalībvalstīs. Es esmu pārliecināts, ka dalībvalstīm, kuras norādīs reglamentētās profesijas un pēc tam veiks pārbaudi un izvērtēšanu par šķēršļiem pieejai profesijām, tas būs noderīgs pasākums. Tas nenozīmē profesiju reglamentācijas atcelšanu vai sankciju piemērošanu dalībvalstīm, bet gan labākas pieejas nodrošināšanu profesionālajiem pakalpojumiem, pārskatot to, kādas pieejas struktūras labāk sekmē vienkāršotu, proporcionālu, drošu un pārredzamu sistēmu.”

Paziņojuma galvenie elementi

Ar šodienas paziņojumu tiek īstenotas prasības, kuras ir izklāstītas pārskatītajā Profesionālo kvalifikāciju direktīvā – vienā no 2011. gada I vienotā tirgus akta prioritātēm. Tas vispirms paredz veikt pārredzamības pasākumu: katrai dalībvalstij būs jāpaziņo to profesiju saraksts, kuras tā reglamentē, tostarp reģionālā līmenī. Komisija publicēs šo sarakstu Eiropas reglamentēto profesiju kartes formātā, kurā būs skaidri norādīts, kuras profesijas tiek reglamentētas un kurās valstīs tas tiek darīts. Pateicoties šai kartei, profesionālim, kurš vēlas strādāt citā dalībvalstī, būtu jāzina, kādus nosacījumus katra valsts pieprasa attiecībā uz darbavietu, kurai šis profesionālis vēlas pieteikties.

Pieejas nosacījumi profesijām var ievērojami atšķirties ES valstu starpā. Šo atšķirību iemesli nereti nav labi izprasti. Šodien uzsāktajā procesā dalībvalstis otrajā posmā tiek aicinātas nākamo divu gadu laikā veikt savstarpēju izvērtēšanu par tajās pastāvošajiem attiecīgajiem šķēršļiem, kas ierobežo pieeju konkrētām profesijām. Tas paredz vērienīgu darba plānu Komisijai un to valstu pārvaldēm, kuras piedalās savstarpējā izvērtēšanā. Šajā pasākumā tiks pilnā mērā iesaistītas ieinteresētās personas, jo īpaši tās, kas pārstāv profesionāļus. Tam vajadzētu arī darīt iespējamu dialogu starp dalībvalstīm, kuras izmanto atšķirīgas pieejas, kura laikā būtu jāizskata visu veidu formālo un neformālo ierobežojumu ietekme uz pieeju profesionālajai darbībai.

Eirobarometra speciālizlaiduma "Iekšējais tirgus" (398. izlaidums) rezultāti, kas arī ir publicēti šodien, sniedz priekšstatu par to, kā patērētāji uztver šos jautājumus. ES iedzīvotāji uzskata, ka, izvēloties pakalpojuma sniedzēju, ļoti svarīgi ir ne tikai tas, vai šim sniedzējam ir īpaša kvalifikācija, bet arī tā reputācija un profesionālā pieredze.

Vispārīga informācija

Pārmērīgs slogs attiecībā uz pieeju reglamentētām profesijām bija to jautājumu skaitā, kas tika uzsvērti Eiropadomes 2012. gada 2. marta secinājumos, kuros tika aicināts atcelt nepamatotus normatīvos šķēršļus vienotajā tirgū. Eiropas Parlaments 2012. gada 14. jūnijā arī aicināja Komisiju „konstatēt[u] jomas, kurās dalībvalstis neproporcionālā apmērā liedz pieeju nodarbinātībai reglamentētās profesijās.” Būtiskas reformas jau ir uzsāktas Portugālē, Polijā, Itālijā, Slovēnijā un Spānijā, lai atvieglotu pieeju reglamentētām profesijām. Šis jautājums tika izvirzīts arī konkrētām dalībvalstīm adresētajos ieteikumos.

Komisija 2012. gada 8. jūnija Paziņojumā “Partnerība pakalpojumu jaunai izaugsmei 2012.-2015. gadā” (sk. IP/12/587) uzsvēra to, cik svarīgi ir modernizēt profesionālo pakalpojumu normatīvo regulējumu, un nāca klajā ar paziņojumu par reglamentētajām profesijām.

Ar šodienas paziņojumu tiks uzsākta pārskatītās Profesionālo kvalifikāciju direktīvas 59. panta īstenošana, kas ir viena no 2011. gada I vienotā tirgus akta prioritātēm. Šis direktīvas noteikums — par kuru jūnijā tika panākta politiska vienošanās (sk. MEMO/13/552) — paredz, ka visām dalībvalstīm ir jāpārskata visi savi valsts noteikumi, kas ierobežo pieeju profesijām, un jāiesaistās savstarpējā izvērtēšanā.

Šis paziņojums arī balstās uz darbsemināra rezultātiem, kas tika rīkots 2013. gada 17. jūnijā ar valstu ministrijām un ieinteresētajām personām, kuras pārstāv profesijas.

Eiropadome 2012. gada jūlijā atbalstīja Komisijas ieteikumus vairākām dalībvalstīm par nepieciešamību liberalizēt profesionālo pakalpojumu sniegšanu, lai stiprinātu to ekonomiku un konkurētspēju. Šie ieteikumi attiecībā uz dažām dalībvalstīm 2013. gadā tika saglabāti vai pat paplašināti.

Skatīt MEMO/13/839

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eirobarometrs:

2013. gada Eirobarometra speciālizlaidums Nr. 398

2011. gada Eirobarometra speciālizlaidums Nr. 363

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar