Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 2 d.

Europos Komisija ir valstybės narės įvertins kliūtis, ribojančias galimybes verstis reglamentuojama profesija

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame paskelbiama apie vertimosi tam tikromis profesijomis nacionalinių taisyklių vertinimo pradžią. Reglamentuojamos profesijos yra tokios profesijos, kuriomis verstis galima tik turint specialią kvalifikaciją arba kurių konkretus pavadinimas yra apsaugotas, pavyzdžiui, vaistininkai arba architektai. Tokie apribojimai gali būti taikomi dėl labai pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti vartotojus. Tačiau dėl pernelyg varžančių vertimosi tam tikromis profesijomis sąlygų jaunimas gali turėti mažiau paskatų patekti į darbo rinką arba net visai neturėti galimybių to padaryti. Dėl skirtingų reglamentavimo taisyklių kvalifikuotiems profesionalams sunku pretenduoti į laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse.

Pagerinus galimybes verstis profesijomis, visų pirma valstybėse narėse sukūrus proporcingesnę ir skaidresnę reguliavimo aplinką, kvalifikuotiems specialistams būtų lengviau rasti darbą bendrojoje rinkoje ir teikti profesines paslaugas užsienyje. Tai taip pat galėtų teigiamai atsiliepti užimtumo padėčiai ir paskatinti ekonomikos augimą, ypač todėl, kad profesionalų teikiamos paslaugos sudaro apie 9 % Europos Sąjungos BVP.

Kad būtų susidarytas išsamesnis kliūčių, trukdančių verstis reglamentuojamomis profesijomis, vaizdas, šiandien taip pat skelbiama teisinės formos ir akcijų dalies reikalavimų tarpusavio peržiūros, atliktos pagal Paslaugų direktyvą, rezultatų ataskaita. Dėl šių reikalavimų, kurie dažnai dar labiau apriboja galimybes verstis profesijomis, gali būti sunkiau steigti priklausomąsias įmones ir vykdyti daugiadisciplininę veiklą.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier teigė: „Nepaisant visų mūsų pastangų, specialistų judumas Europos Sąjungoje vis dar mažas. Sąlygos verstis tam tikromis profesijomis sudėtingos, sunkios ir įvairiose valstybėse narėse jos labai dažnai smarkiai skiriasi. Tai neskatina darbuotojų ieškoti darbo ir dirbti kitose valstybėse narėse. Esu įsitikinęs, kad bus naudinga tai, jog valstybės narės pateiks informaciją, kurios profesijos reglamentuojamos, o po to patikrins ir įvertins kliūtis, ribojančias galimybes verstis tomis profesijomis. Kalbama ne apie profesijų reglamentavimo panaikinimą arba sankcijas valstybėms narėms, bet apie tai, kad reikia suteikti geresnes galimybes gauti specialistų paslaugas išnagrinėjus, kokios specialistų priėmimo sąlygos geriausiai užtikrintų paprastesnę, proporcingą, saugią ir skaidrią sistemą.“

Pagrindiniai komunikato aspektai

Šiandienos komunikatu įgyvendinami peržiūrėtoje Profesinių kvalifikacijų direktyvoje nustatyti reikalavimai – tai vienas iš 2011 m. I bendrosios rinkos akto prioritetų. Numatyta pirmoji skaidrumo procedūra: kiekviena valstybė narė turės pateiti reglamentuojamų profesijų sąrašą, įskaitant ir tas profesijas, kurios reglamentuojamos regionų lygmeniu. Komisija šį sąrašą paskelbs Europos reglamentuojamų profesijų žemėlapyje, tad jame bus aiškiai matyti, kurios profesijos kuriose šalyse reglamentuojamos. Kitoje valstybėje narėje dirbti pageidaujantis specialistas iš šio žemėlapio turėtų sužinoti, kokias sąlygas reikia įvykdyti kiekvienoje šalyje, kad būtų galima dirbti norimą darbą.

Įvairiose ES šalyse vertimosi tam tikromis profesijomis sąlygos gali labai skirtis. To priežastys dažnai nėra aiškios. Šiandien pradėtu procesu valstybės narės antruoju etapu raginamos per artimiausius dvejus metus atlikti jose esančių kliūčių, ribojančių vertimąsi tam tikromis profesijomis, tarpusavio vertinimą. Taigi Komisijai ir tarpusavio vertinime dalyvaujančioms nacionalinėms administracijoms nustatytas didelės apimties darbo planas. Vykdant šį procesą bus visapusiškai įtrauktos suinteresuotosios šalys, ypač tos, kurios atstovauja specialistams. Tai turėtų sudaryti galimybę užmegzti dialogą skirtingus metodus taikančioms valstybėms narėms tais atvejais, kai reikėtų išnagrinėti visų tipų oficialių ir neoficialių suvaržymų poveikį galimybėms verstis profesine veikla.

Taip pat šiandien paskelbto specialaus Eurobarometro tyrimo „Vidaus rinka“ (Nr. 398) rezultatai, rodo, kaip vartotojai suvokia šiuos klausimus. ES piliečių nuomone, renkantis paslaugų teikėją, be specialios kvalifikacijos, dar labai svarbu reputacija ir profesinė patirtis.

Pagrindiniai faktai

Tarp problemų, į kurias atkreiptas dėmesys 2012 m. kovo 2 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose, buvo ir neproporcinga našta bandant verstis reglamentuojamomis profesijomis. Per šį susitikimą paraginta pašalinti nepagrįstas reglamentavimo kliūtis bendrojoje rinkoje. 2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamentas taip pat paragino Komisiją nustatyti sritis, kuriose valstybės narės neproporcingai trukdo verstis reglamentuojamomis profesijomis. Didelės reformos, kuriomis siekiama palengvinti galimybes verstis reglamentuojamomis profesijomis, jau vykdomos Portugalijoje, Lenkijoje, Italijoje, Slovėnijoje ir Ispanijoje. Šis klausimas buvo iškeltas ir kai kurioms valstybėms narėms skirtose rekomendacijose.

2012 m. birželio 8 d. komunikate „Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje 2012–2015 m.“ (IP/12/587) Komisija pabrėžė, kaip svarbu modernizuoti profesinių paslaugų reguliavimo sistemą ir pranešė, kad paskelbs komunikatą dėl reglamentuojamų profesijų.

Šiandienos komunikatu bus pradėtas įgyvendinti peržiūrėtos Profesinių kvalifikacijų direktyvos 59 straipsnis – tai vienas iš 2011 m. I bendrosios rinkos akto prioritetų. Šia direktyvos nuostata, dėl kurios politinis susitarimas pasiektas birželio mėn. (žr. MEMO/13/552), reikalaujama, kad visos valstybės narės peržiūrėtų visas savo šalies taisykles, kuriomis apribojamos galimybės verstis profesijomis, ir atliktų tarpusavio vertinimą.

Šiame komunikate taip pat remiamasi 2013 m. birželio 17 d. surengto seminaro, kuriame dalyvavo valstybių narių ministerijų ir tam tikrų profesijų atstovai, rezultatais.

2012 m. liepos mėn. Europos Vadovų Taryba pritarė kelioms valstybėms narėms skirtoms Komisijos rekomendacijoms, kuriomis raginta atverti profesinių paslaugų rinką, kad būtų sustiprinta šių šalių ekonomika ir konkurencingumas. 2013 m. šios rekomendacijos pakartotos ir net skirtos kai kurioms kitoms valstybėms narėms.

Žr. MEMO/13/839

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometras

2013 m. specialus Eurobarometro tyrimas Nr. 398

2011 m. specialus Eurobarometro tyrimas Nr. 363

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar