Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2.10.2013

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot arvioivat säänneltyihin ammatteihin pääsyn esteitä

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt tiedonannon, jossa ilmoitetaan säänneltyihin ammatteihin pääsyä koskevien kansallisten säännösten arvioinnin aloittamisesta. Säännellyt ammatit ovat ammatteja, joihin pääsy edellyttää tiettyä pätevyyttä tai joissa tietyn ammattinimikkeen käyttö on suojattu (esimerkiksi proviisorit tai arkkitehdit). Tällaisten rajoitusten olemassaoloon voi olla olemassa erittäin hyvät syyt, vaikkapa kuluttajansuoja. Liian rajoittavat ammatteihin pääsyn edellytykset voivat kuitenkin lannistaa tai jopa estää nuoria, kun nämä hakeutuvat työmarkkinoille. Erilaisten sääntelyjärjestelmien vuoksi pätevien ammattihenkilöiden voi olla hankalaa hakea avoimia työpaikkoja muissa jäsenvaltioissa.

Ammatteihin pääsyä voitaisiin parantaa erityisesti kehittämällä jäsenvaltioiden sääntely-ympäristö oikeasuhtaisemmaksi ja avoimemmaksi. Näin helpotettaisiin pätevien ammattihenkilöiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja ammatillisten palvelujen tarjontaa rajojen yli. Tällä voisi myös olla myönteinen vaikutus työllisyystilanteeseen ja talouden kasvuun etenkin kun otetaan huomioon, että ammatillisten palvelujen osuus Euroopan unionin bruttokansantuotteesta on noin 9 %.

Kattavamman kuvan saamiseksi esteistä, joita esiintyy säänneltyihin ammatteihin pääsyssä ja niiden harjoittamisessa, tänään julkaistiin myös raportti oikeudellista muotoa ja osakkuusvaatimuksia koskeneen vertaisarvioinnin tuloksista. Arviointi tehtiin palveludirektiivin mukaisesti. Nämä vaatimukset, jotka usein vielä lisätään ammattiin pääsyä koskeviin vaatimuksiin, voivat haitata tytäryhtiöiden perustamista ja monialaista ammatinharjoittamista.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan ammattihenkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa on edelleen alhaista hyvistä pyrkimyksistä huolimatta. "Pääsyedellytykset joihinkin ammatteihin voivat olla monimutkaisia ja hankalia. Hyvin usein ne myös vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Tämä lannistaa työntekijöitä niin, etteivät he etsi ja hae työpaikkaa muista jäsenvaltioista. Olen vakuuttunut siitä, että kartoituksen tekeminen ammateista, jotka ovat jäsenvaltioissa säänneltyjä, ja tämän jälkeen tehtävä ammatteihin pääsyn esteiden seulonta ja arviointi, on hyödyllistä. Kyse ei ole ammatteja koskevan sääntelyn purkamisesta tai jäsenvaltioiden rankaisemisesta vaan pikemminkin ammatillisiin palveluihin pääsyn parantamisesta selvittämällä, minkälaisilla rakenteilla saadaan aikaan yksinkertaistettu, oikeasuhtainen, turvallinen ja avoin järjestelmä ammatteihin pääsyyn.”

Tiedonannon keskeiset osat

Tänään julkaistu tiedonanto täyttää ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin tarkistuksessa – yksi vuoden 2011 sisämarkkinoiden ensimmäisen toimenpidepaketin ensisijaisista tavoitteista – asetetut vaatimukset. Siinä edellytetään ensinnäkin avoimuuden lisäämistä: kunkin jäsenvaltion on toimitettava luettelo ammateista, joita se säätelee. Tämä koskee myös aluetasolla säänneltyjä ammatteja. Komissio julkaisee tämän luettelon Euroopassa säänneltyjen ammattien kartan muodossa. Kartasta näkee selvästi, mitä ammatteja säännellään ja missä maissa. Tämän kartan ansiosta ammattihenkilö, joka haluaa työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, saa tiedon siitä, mitä kussakin maassa edellytetään työhön, jota hän haluaa hakea.

Ammatteihin pääsyn edellytykset voivat vaihdella huomattavasti eri EU-maissa. Näiden erojen syyt eivät useinkaan ole hyvin tiedossa. Tänään käynnistetyssä prosessissa jäsenvaltioita kehotetaan seuraavassa vaiheessa toteuttamaan seuraavien kahden vuoden aikana keskinäinen arviointi esteistä, joilla ne rajoittavat pääsyä tiettyihin ammatteihin. Se sisältää kunnianhimoisen työsuunnitelman komissiolle ja kansallisille viranomaisille, jotka osallistuvat keskinäiseen arviointiin. Sidosryhmät, erityisesti ne, jotka edustavat ammattihenkilöitä, osallistuvat prosessiin sen kaikissa vaiheissa. Tämän pitäisi myös mahdollistaa erilaisia lähestymistapoja käyttävien jäsenvaltioiden välisen vuoropuhelun, jossa olisi tarkasteltava kaikentyyppisten virallisten ja epävirallisten rajoitusten vaikutusta ammatilliseen toimintaan.

Sisämarkkinoita käsitelleestä erityisestä Eurobarometrikyselystä (nro 398), jonka tulokset myös julkaistiin tänään, saa kuvan siitä, mitä kuluttajat asiasta ajattelevat. EU:n kansalaisten mielestä maine ja ammatillinen kokemus ovat ammattipätevyyden lisäksi hyvin tärkeitä palveluntarjoajaa valittaessa.

Tausta

Kohtuuttomat rasitteet säänneltyihin ammatteihin pääsyssä oli yksi 2. päivänä maaliskuuta 2012 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä esiin tuoduista asioista. Päätelmissä kehotetaan poistamaan perusteettomat sääntelylliset esteet sisämarkkinoilla. Euroopan parlamentti kehotti 14. kesäkuuta 2012 komissiota myös tunnistamaan ”alat, joilla jäsenvaltiot estävät liiallisesti pääsyä säänneltyihin ammatteihin”. Portugalissa, Puolassa, Italiassa, Sloveniassa ja Espanjassa on jo käynnistetty suuria uudistuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa pääsyä säänneltyihin ammatteihin. Asiasta on muistutettu myös joidenkin jäsenvaltioiden maakohtaisissa suosituksissa.

Komissio korosti 8. kesäkuuta 2012 antamassaan tiedonannossa “Uutta kasvua tukeva kumppanuus palvelualoilla 2012–2015” (ks. IP/12/587) ammatillisten palvelujen sääntelykehyksen nykyaikaistamisen merkitystä ja ilmoitti antavansa tiedonannon säännellyistä ammateista.

Tänään julkaistun tiedonannon myötä alkaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun tarkistetun direktiivin – yksi vuoden 2011 sisämarkkinoiden ensimmäisen toimenpidepaketin ensisijaisista tavoitteista – 59 artiklan täytäntöönpano. Direktiivistä päästiin poliittiseen sopuun kesäkuussa (ks. MEMO/13/552), ja sen kyseisessä säädöksessä edellytetään, että jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen kaikkia ammatteihin pääsyä rajoittavia kansallisia säännöksiään ja käynnistävät keskinäisen arvioinnin.

Tässä tiedonannossa on myös hyödynnetty tuloksia, joita saatiin kansallisten ministerien ja ammatteja edustavien sidosryhmien työpajasta, joka järjestettiin 17. kesäkuuta 2013.

Heinäkuussa 2012 Eurooppa-neuvosto hyväksyi komission useille jäsenvaltioille antamat suositukset, jotka koskevat tarvetta avata ammatilliset palvelut ja vahvistaa näiden jäsenvaltioiden talouksia ja kilpailukykyä. Suositukset jätettiin ennalleen tai niitä jopa laajennettiin vuonna 2013 joidenkin jäsenvaltioiden osalta.

Ks. MEMO/13/839

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometri:

2013 Special Eurobarometer 398

2011 Special Eurobarometer 363

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar