Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 2. oktoober 2013

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid hakkavad hindama reguleeritud kutsealadele juurdepääsu tõkkeid

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles antakse teada, et alustatakse kutsealadele juurdepääsu käsitlevate liikmesriikide õigusnormide hindamist. Reguleeritud kutsealade puhul eeldatakse tööle asumiseks konkreetse kvalifikatsiooni olemasolu või on konkreetse kutsenimetuse kasutamine kaitstud, nagu proviisorite ja arhitektide puhul. Sellisteks piiranguteks võib olla väga häid põhjuseid, näiteks tarbijakaitse. Ometi võivad teatavatel kutsealadel töötamiseks kehtestatud liialt piiravad tingimused vähendada noorte indu tööturule siseneda või seda isegi takistada. Sageli võib erinev regulatsioon raskendada kvalifitseeritud spetsialistil teises liikmesriigis töökohale kandideerimist.

Kui parandada kutsealadele juurdepääsu, eelkõige liikmesriikide proportsionaalsema ja läbipaistvama õiguskeskkonna kaudu, hõlbustaks see kvalifitseeritud spetsialistide liikuvust ühtsel turul ning kutseteenuste piiriülest osutamist. See peaks positiivselt mõjuma ka tööhõivele ja parandama majanduskasvu, eriti kui arvestada, et kutseteenused üksi moodustavad ligikaudu 9% Euroopa Liidu SKPst.

Selleks et saada terviklikumat pilti tõketest, mis takistavad reguleeritud elukutsetel tööleasumist või nende praktiseerimist, avaldati täna ka aruanne õigusliku vormi ja osaluse nõudeid käsitleva vastastikuse hindamise tulemuste kohta. Hindamine korraldati teenuste direktiivi raames. Nende nõuete näol on sageli tegemist täiendavate piirangutega, mis takistavad juurdepääsu kutsealadele ning võivad raskendada tütarettevõtete asutamist ja multidistsiplinaarset tegevust.

Siseturu voliniku Michel Barnier' sõnul on hoolimata meie parimatest kavatsustest spetsialistide liikuvus Euroopa Liidus ikka väike. „Teatavatel kutsealadel töötamiseks kehtestatud tingimused võivad olla keerulised, koormavad ja sageli liikmesriigiti suuresti erineda. See ei soodusta töö otsimist või leidmist muus liikmesriigis. Liikmesriigid peaksid kaardistama reguleeritud kutsealad ning seejärel uurima ja hindama nendele juurdepääsu tõkkeid. Olen veendunud, et sellest tõuseb kasu. Tegemist ei ole kutsealade dereguleerimisega või liikmesriikide karistamisega, vaid pigem parema juurdepääsu tagamisega kutseteenustele, uurides, kuidas kõige paremini jõuda lihtsustatud, proportsionaalse, turvalise ja läbipaistva süsteemini,” lisas volinik.

Teatise tuumikteemad

Täna avaldatud teatisega viiakse ellu nõuded, mis on sätestatud muudetud kutsekvalifikatsioonide direktiivis. Tegemist on ühe 2011. aasta esimese ühtse turu meetmepaketi prioriteediga. Esmalt nähakse teatisega ette läbipaistvuse suurendamine: iga liikmesriik esitab loetelu kutsealadest, mida ta reguleerib, sealhulgas piirkondlikul tasandil. Seejärel avaldab komisjon selle nimekirja reguleeritud kutsealade Euroopa kaardi kujul. Kaardilt on selgelt näha, millised kutsealad on millistes riikides reguleeritud. Selle kaardi abil peaks spetsialistil, kes soovib töötada teises liikmesriigis, olema võimalik olla kursis tingimustega, mille täitmist liikmesriik nõuab töökohal, kuhu ta soovib kandideerida.

Tingimused kutsealal tööle asumiseks võivad liikmesriigiti suuresti erineda. Nende erinevuste tagamaid ei mõisteta sageli kuigi hästi. Täna esitletud algatuses kutsutakse liikmesriike teises etapis hindama vastastikku järgmise kahe aasta jooksul piiranguid, mille nad on kehtestanud teatavatele kutsealadele juurdepääsu piiramiseks. Selles on komisjoni ning vastastikuses hindamises osalevate riiklike ametiasutuste jaoks paika pandud kaugeleulatuv tegevuskava. Konsulteeritakse ka sidusrühmadega, eelkõige spetsialiste esindavate sidusrühmadega. See peaks võimaldama ka eri lähenemisviisi kasutatavate liikmesriikide vahel pidada dialoogi, mille raames tuleks uurida, kuidas mõjutavad ametlikud ja mitteametlikud piirangud juurdepääsu kutsetegevusele.

Täna avaldatud Eurobaromeetri siseturgu käsitlevast eriuuringust (nr 398) tuleb välja tarbijate suhtumine nendesse küsimustesse. ELi kodanikud leiavad, et teenuseosutaja valikul mängivad kvalifikatsiooni kõrval väga olulist rolli maine ja ametialased kogemused.

Taustteave

Euroopa Ülemkogu 2. märtsi 2012. aasta järeldustes toodi ühe teemana esile reguleeritud kutsealadele juurdepääsuga seotud ebaproportsionaalsed formaalsused ning kutsuti kõrvaldama põhjendamatud regulatiivsed tõkked ühtsel turul. 14. juunil 2012 kutsus ka Euroopa Parlament komisjoni „määrama kindlaks valdkonnad, kus liikmesriigid blokeerivad ebaproportsionaalselt juurdepääsu reguleeritud kutsealadele”. Reguleeritud kutsealadel tööleasumise lihtsustamiseks on olulised reformid juba käimas Portugalis, Poolas, Itaalias, Sloveenias ja Hispaanias. See küsimus tõstatati ka teatud liikmesriikidele esitatud riigipõhistes soovitustes.

Komisjon rõhutas 8. juuni 2012. aasta teatises „Teenindussektori majanduskasvu edendamise partnerlus 2012–2015” (vt IP/12/587), kui oluline on ajakohastada kutseteenuseid käsitlevat õigusraamistikku, ja teatas kavandatavast teatisest reguleeritud kutsealade kohta.

Täna avaldatud teatisega alustatakse muudetud kutsekvalifikatsioonide direktiivi artikli 59 rakendamist. Tegemist on 2011. aasta esimese ühtse turu meetmepaketi ühe prioriteediga. Selle direktiivi sätte osas jõuti kokkuleppele juunis (vt MEMO/13/552) ja sellega nõutakse, et kõik liikmesriigid vaatavad üle kõik oma õigusnormid, mis piiravad juurdepääsu kutsealadele, ning osalevad vastastikuses hindamises.

Käesolev teatis põhineb ka 17. juunil 2013 liikmesriikide ministrite ja kutsealasid esindavate sidusrühmadega korraldatud õpikoja töö tulemustel.

2012. aasta juulis toetas Euroopa Ülemkogu mitmele liikmesriigile antud komisjoni soovitusi, mis käsitlevad vajadust avada kutseteenused ja tugevdada seeläbi oma majandust ja konkurentsivõimet. Mõne liikmesriigi puhul on need soovitused 2013. aastal endiselt asjakohased.

Vt MEMO/13/839

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobaromeeter:

2013. aasta Eurobaromeetri eriuuring nr 398

2011. aasta Eurobaromeetri eriuuring nr 363

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar