Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. oktober 2013

Europa-Kommissionen og medlemsstaterne vurderer hindringer for adgang til lovregulerede erhverv

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om begyndelsen på en evaluering af nationale bestemmelser om adgang til erhverv. Lovregulerede erhverv er erhverv, hvortil adgang er betinget af, at man har specifikke kvalifikationer eller for hvilke brugen af en bestemt stillingsbetegnelse er beskyttet, f.eks. apotekere eller arkitekter. Der kan være mange gode grunde til at sådanne hindringer eksisterer, f.eks. beskyttelse af forbrugerne. Alt for strikse betingelser for at komme ind i visse erhverv kan dog afholde unge fra eller endog forhindre dem i at komme ud på arbejdsmarkedet. Forskellige reguleringsordninger kan gøre det besværligt for kvalificerede fagfolk at søge jobs i andre medlemsstater.

Forbedret adgang til erhverv, specielt gennem et mere hensigtsmæssigt og gennemsigtigt reguleringsmiljø i medlemsstaterne, kan lette kvalificerede fagfolks mobilitet på det indre marked og udbuddet af faglige tjenesteydelser på tværs af grænserne. Det kan også have en positiv virkning på beskæftigelsessituationen og øge den økonomiske vækst, specielt siden alene liberale tjenesteydelser udgør omkring 9 % af BNP i EU.

En rapport om resultaterne af peer reviewet af kravene til retslig form og aktiekapital, der blev udført under tjenesteydelsesdirektivet, offentliggøres også i dag for at give et mere omfattende billede af de hindringer, der påvirker adgangen til og udøvelsen af lovregulerede erhverv. Disse krav, som ofte kommer oven i begrænsninger af adgang til erhverv, kan hæmme oprettelsen af datterselskaber og tværfaglige praksisser.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "Trods vores bedste bestræbelser er fagfolks mobilitet i hele EU stadig for lav. Betingelserne for adgang til visse erhverv kan være komplekse, besværlige og varierer ofte i vid udstrækning fra en medlemsstat til den næste. Det afholder arbejdstagere fra at søge og finde arbejde i andre medlemsstater. Jeg er overbevist om, at det vil være nyttigt, at EU-landene kortlægger, hvilke erhverv der er reguleret, og dernæst gennemgår og evaluerer hindringerne for adgang til erhverv. Det handler ikke om at liberalisere erhverv eller at straffe medlemsstaterne, men snarere om at sikre bedre adgang til faglige tjenesteydelser ved at undersøge hvilke adgangsstrukturer der bedst fremmer et simpelt, hensigtsmæssigt, sikkert og gennemsigtigt system."

Meddelelsens vigtigste elementer

Med dagens meddelelse gennemføres krav, der er fastsat i det reviderede direktiv om erhvervsmæssige kvalifikationer, hvilket er en af prioriteringerne i den første akt for det indre marked fra 2011. Det indebærer først en gennemsigtighedsundersøgelse: Hver medlemsstat skal indberette en liste over erhverv, der reguleres, herunder på regionalt plan. Kommissionen vil dernæst offentliggøre denne liste i form af et kort over lovregulerede erhverv i Europa, der klart vil vise, hvilke erhverv der er regulerede, og hvor de er. Takket være dette kort kan fagfolk, der ønsker at arbejde i en anden medlemsstat, få et overblik over, hvilke betingelser der skal opfyldes i hvert enkelt land for det job, som han eller hun vil søge om.

Betingelserne for adgang til erhverv kan variere betydeligt mellem EU-landene. Grundene til disse forskelle er ofte svære at forstå. Igennem den proces, der lanceres i dag, opfordres medlemsstaterne til i en anden fase over de næste to år gensidigt at evaluere de respektive hindringer, de har, der begrænser adgangen til visse erhverv. Den fastsætter et ambitiøst arbejdsprogram for Kommissionen og de nationale myndigheder, der deltager i den gensidige evaluering. Interessenter, særligt de, der repræsenterer fagfolk, vil blive fuldt ud inddraget i undersøgelsen. Dermed er det også muligt at have en dialog mellem medlemsstater, der anvender forskellige tilgange, hvorunder virkningen af alle typer af formelle og uformelle hindringer for adgang til erhvervsaktiviteter bør undersøges.

Resultaterne af det særlige "indre marked"-Eurobarometer (nummer 398), der også offentliggøres i dag, indikerer, hvordan forbrugerne opfatter disse spørgsmål. Når EU-borgere vælger en leverandør af tjenester, anser de — ud over besiddelsen af specifikke kvalifikationer — omdømme og faglig erfaring som værende meget vigtigt.

Baggrund

Uforholdsmæssige hindringer i adgang til lovregulerede erhverv var et af de spørgsmål, der blev fremhævet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 2. marts 2012, der opfordrede til fjernelse af uberettigede reguleringshindringer i det indre marked. Den 14. juni 2012 opfordrede Europa-Parlamentet også Kommissionen til "at afsløre områder, hvor medlemsstaterne på uhensigtsmæssig vis blokerer adgangen til lovregulerede erhverv". Større reformer er ved at blive gennemført i Portugal, Polen, Italien, Slovenien og Spanien for at lette adgangen til lovregulerede erhverv. Dette emne blev også nævnt i de landespecifikke henstillinger, som visse medlemsstater fik.

Kommissionen har i sin meddelelse "Partnerskab for ny vækst i servicesektoren 2012-2015" af 8. juni 2012 (se IP/12/587) understreget vigtigheden af at modernisere de reguleringsmæssige rammer for liberale tjenesteydelser og annonceret en meddelelse om lovregulerede erhverv.

Med dagens meddelelse begynder gennemførelsen af artikel 59 af det reviderede direktiv om erhvervsmæssige kvalifikationer, hvilket er en af prioriteringerne i den første akt om det indre marked fra 2011. Ved denne bestemmelse i direktivet — som der blev opnået politisk enighed om i juni (se MEMO/13/552) — kræves det, at alle medlemsstater undersøger alle deres nationale bestemmelser, der begrænser adgangen til erhverv, og engagerer sig i en gensidig evaluering.

Denne meddelelse bygger også på resultaterne af en workshop, der blev afholdt den 17. juni 2013 med nationale ministerier og erhvervsinteressenter.

Det Europæiske Råd godkendte en række henstillinger fra Kommissionen i juli 2012 til adskillige medlemsstater om behovet for at liberalisere de liberale tjenesteydelser for at styrke deres økonomier og konkurrenceevne. Disse blev fastholdt og endog udvidet i 2013 for nogle medlemsstater.

Se MEMO/13/839

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometer:

2013 Special Eurobarometer 398

2011 Special Eurobarometer 363

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar