Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 2. října 2013

Evropská komise a členské státy vyhodnotí překážky bránící přístupu k regulovaným povoláním

Evropská komise dnes přijala sdělení, v němž oznámila, že zahajuje hodnocení vnitrostátních předpisů o přístupu k povoláním. Regulovaná povolání jsou povolání, k nimž je přístup podmíněn získáním zvláštní kvalifikace nebo jejichž specifické označení je chráněno, např. farmaceuti nebo architekti. Existují velmi dobré důvody, proč tato omezení existují, například ochrana spotřebitele. Přehnaně omezující podmínky přístupu k některým povoláním však mohou odrazovat mladé lidi od vstupu na trh práce, nebo jim dokonce v tomto vstupu bránit. Různé regulační režimy zase mohou kvalifikovaným odborníkům zkomplikovat život v případě, kdy žádají o volná pracovní místa v jiných členských státech.

Lepší přístup k povoláním, zejména prostřednictvím přiměřenějšího a transparentnějšího regulačního prostředí v členských státech, by usnadnil jednak mobilitu kvalifikovaných odborníků na jednotném trhu, jednak přeshraniční poskytování odborných služeb. To by mohlo mít pozitivní dopad na zaměstnanost a posílit hospodářský růst, především proto, že odborné služby samy o sobě představují přibližně 9 % HDP Evropské unie.

S cílem podat úplnější obrázek o překážkách ovlivňujících přístup k regulovaným povoláním a vykonávání těchto povolání byla dnes rovněž zveřejněna zpráva o zjištěních vzájemného hodnocení požadavků na právní formu a držení podílů podle směrnice o službách. Tyto požadavky, které přístup k povoláním často ještě více omezují, mohou bránit zakládání dceřiných společností a zavádění multidisciplinárních postupů.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu řekl: „I přes všechny naše snahy je mobilita odborníků v Evropské unii stále nízká. Podmínky pro přístup k některým povoláním mohou být složité a zatěžující a velmi často se v jednotlivých členských státech zásadně liší. To pracovníky od hledání zaměstnání v jiných členských státech odrazuje. Jsem si jist, že bude užitečné, když členské státy zmapují povolání, která regulují, a následně posoudí a vyhodnotí překážky, jež přístupu k těmto povoláním brání. Nejde přitom o deregulaci povolání ani ukládání sankcí členským státům, ale spíše o zajištění lepšího přístupu k odborným službám tím, že se vyhodnotí vstupní struktury, které nejvíce podpoří vytvoření jednoduššího, bezpečného a transparentního systému.“

Hlavní body sdělení

V dnešním sdělení jsou realizovány požadavky revidované směrnice o uznávání odborných kvalifikací,– jedné z priorit Aktu o jednotném trhu I z roku 2011. Sdělení v první řadě počítá s uplatněním zásady transparentnosti: každý členský stát bude muset nahlásit seznam povolání, která reguluje, včetně povolání na regionální úrovni. Komise následně tento seznam zveřejní v podobě evropského přehledu regulovaných povolání, z něhož bude jasné, která povolání jsou v kterých zemích regulovaná. Z tohoto přehledu by se pak odborník, který chce pracovat v jiném členském státě, dozvěděl, jaké podmínky pro získání práce, o niž by se rád ucházel, v jednotlivých zemích platí.

Podmínky pro přístup k povoláním se mohou v jednotlivých zemích EU významně lišit. Důvody těchto rozdílů často nejsou chápány správně. Ve druhém kroku procesu, který dnes odstartoval, tak budou členské státy vyzvány k tomu, aby během příštích dvou let vzájemně vyhodnotily překážky, které zavedly a které přístup k určitým povoláním omezují. Tento proces stanoví ambiciózní pracovní plán pro Komisi a vnitrostátní správní orgány, které se vzájemného hodnocení zúčastní. Do tohoto hodnocení budou plně zapojeny zúčastněné strany, zejména zástupci odborníků. To by zároveň mělo umožnit dialog mezi členskými státy uplatňujícími odlišné přístupy, v jehož rámci by měl být prozkoumán dopad veškerých formálních a neformálních omezení přístupu k odborným činnostem.

Výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru „Vnitřní trh“ (vydání 398), které dnes byly rovněž zveřejněny, naznačují, jak tyto otázky vnímají spotřebitelé. Občané EU se domnívají, že kromě zvláštní kvalifikace hrají při výběru poskytovatele služeb významnou roli také jeho pověst a odborná praxe.

Souvislosti

Nepřiměřená zátěž v přístupu k regulovaným povoláním byla jedním z problémů zdůrazněných v závěrech Evropské rady ze dne 2. března 2012, která požadovala odstranění neodůvodněných regulačních překážek na jednotném trhu. Dne 14. června 2012 Evropský parlament rovněž vyzval Komisi, aby zjistila „oblasti, v nichž členské státy nepřiměřeně brání v přístupu k regulovaným povoláním“. Zásadní reformy, jež mají přístup k regulovaným povoláním usnadnit, již probíhají v Portugalsku, Polsku, Itálii, Slovinsku a Španělsku. Touto otázkou se zabývala i doporučení pro jednotlivé země určená některým členským státům.

Komise ve svém sdělení „Partnerství pro nový růst ve službách na období 2012–2015“ ze dne 8. června 2012 (viz IP/12/587) zdůraznila, jak důležitá je modernizace regulačního rámce pro odborné služby, a oznámila, že předloží sdělení o regulovaných povoláních.

Dnešním sdělením tak bude zahájeno provádění článku 59 revidované směrnice o uznávání odborných kvalifikací, tedy – jedna z priorit Aktu o jednotném trhu I z roku 2011. Toto ustanovení směrnice, u něhož bylo politické dohody dosaženo v červnu (viz MEMO/13/552), požaduje, aby všechny členské státy přezkoumaly veškeré své vnitrostátní právní předpisy omezující přístup k povoláním a zapojily se do vzájemného hodnocení.

Toto sdělení rovněž vychází z výsledků pracovní schůzky s ministerstvy členských států a zúčastněnými stranami zastupujícími jednotlivá povolání, která proběhla dne 17. června 2013.

V červenci 2012 potvrdila Evropská rada doporučení Komise několika členským státům, aby otevřely odvětví odborných služeb s cílem posílit své hospodářství a konkurenceschopnost. Tato doporučení byla zachována, a u některých členských států v roce 2013 dokonce rozšířena.

Viz MEMO/13/839

Více informací:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometr:

Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 398 z roku 2013

Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 363 z roku 2011

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar