Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 октомври 2013 г.

Европейската комисия и държавите от ЕС ще извършат оценка на пречките пред достъпа до регулирани професии

Днес Европейската комисия прие съобщение, с което обявява започването на оценка на националните разпоредби за достъп до професии. Регулираните професии са професии, за достъп до които се изискват специални квалификации или за които използването на определено звание е защитено, напр. фармацевти или архитекти. Причините за съществуването на подобни ограничения могат да са съвсем разумни, например за защита на потребителите. В същото време твърде ограничителните условия за достъп до някои професии могат да обезсърчат или дори да попречат на младите хора да се включат в пазара на труда. Различните регулаторни режими могат да затруднят квалифицираните специалисти да кандидатстват за работа в други страни от ЕС.

Подобряването на достъпа до професии, по-специално чрез по-пропорционална и прозрачна регулаторна среда в държавите членки, ще улесни мобилността на квалифицираните специалисти в рамките на единния пазар и трансграничното предоставяне на професионални услуги. Това може също така да окаже положително въздействие върху заетостта и икономическия растеж, особено като се има предвид, че делът на професионалните услуги в БВП на Европейския съюз е около 9 %.

С цел да се осигури по-пълна картина на пречките пред достъпа и упражняването на регулирани професии, днес бе публикуван и доклад за резултатите от партньорската оценка на изискванията за правна форма и за притежаване на акции или дялове, извършена в рамките на Директивата за услугите. Тези изисквания, които често са в допълнение към ограниченията за достъп до професии, могат да възпрепятстват учредяването на дъщерни предприятия и мултидисциплинарни практики.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Въпреки усилията ни мобилността на специалистите в Европейския съюз все още е ниска. Условията за достъп до определени професии могат да са сложни и обременителни и много често се различават значително между отделните държави. Това пречи на работниците да търсят и да намерят работа в други страни от ЕС. Убеден съм, че ще е полезно държавите членки да посочат ясно кои професии са регулирани и след това да извършат проверка и оценка на пречките пред достъпа до тях. Не става въпрос за дерегулиране на професии или санкциониране на държави, а за осигуряване на по-добър достъп до професионални услуги чрез преглед на това какви условия за навлизане в професии в най-голяма степен насърчават наличието на опростена, пропорционална, сигурна и прозрачна система.“

Основни елементи на съобщението

С днешното съобщение се изпълняват изискванията на преразгледаната Директива за професионалните квалификации — един от приоритетите в Акта за единния пазар I от 2011 г. Първо се предвижда въвеждането на прозрачност — всички държави членки ще трябва да представят списъци с професиите, които регулират, включително на регионално равнище. След това Комисията ще публикува тези списъци под формата на европейска карта на регулираните професии, която ясно ще показва кои професии се регулират и в кои страни. Благодарение на тази карта специалист, който желае да работи в друга страна от ЕС, ще знае какви са условията за работата, за която иска да кандидатства, във всяка страна.

Условията за достъп до професии могат да се различават значително в отделните страни от ЕС. Причините за тези разлики често не са съвсем ясни. В рамките на започналия днес процес държавите членки се приканват на втори етап да извършат през следващите две години взаимна оценка на съществуващите пречки, които ограничават достъпа до определени професии. Предвидена е амбициозна работна програма за Комисията и националните администрации, участващи в оценката. Заинтересованите лица, особено тези, които представляват специалисти, ще участват пълноценно в този процес. Това ще позволи провеждането на диалог между използващите различни подходи държави от ЕС, при който ще бъде разгледано въздействието на всички видове официални и неофициални ограничения върху достъпа до професионални дейности.

Резултатите от специално проучване „Евробарометър“ на тема „Вътрешен пазар“ (№ 398), също публикувано днес, дават представа за това как потребителите възприемат тези въпроси. Гражданите на ЕС смятат, че когато избират доставчик на услуги, наред с притежаването на специални квалификации репутацията и професионалният опит също са много важни.

Контекст

Непропорционалната тежест при достъпа до регулирани професии бе сред проблемите, посочени в заключенията на Европейския съвет от 2 март 2012 г., в които се призовава за премахване на необоснованите регулаторни пречки в рамките на единния пазар. На 14 юни 2012 г. Европейският парламент също призова Комисията да „идентифицира областите, в които държавите членки блокират прекомерно достъпа до регулирани професии“. В Португалия, Полша, Италия, Словения и Испания вече се извършват значителни реформи за улесняване на достъпа до регулираните професии. Въпросът бе повдигнат и в специфичните препоръки за някои държави членки.

В съобщението си „Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012 — 2015 г.“ от 8 юни 2012 г. (вж. IP/12/587) Комисията подчерта значението на осъвременяването на регулаторната рамка за професионалните услуги и обяви намерението си да представи съобщение за регулираните професии.

С днешното съобщение ще започне изпълнението на член 59 от преразгледаната Директива за професионалните квалификации — един от приоритетите в Акта за единния пазар I от 2011 г. Тази разпоредба на Директивата — за която беше постигнато политическо споразумение през юни (вж. MEMO/13/552) — изисква от всички държави членки да направят преглед на всички свои национални правила, които ограничават достъпа до професии, и да участват във взаимна оценка.

Настоящото съобщение също така се основава на резултатите от семинар, състоял се на 17 юни 2013 г. с участието на представители на националните министерства и заинтересовани лица, представляващи различни професии.

През юли 2012 г. Европейският съвет одобри препоръки от Комисията към няколко държави членки относно необходимостта от отваряне на сектора на професионалните услуги с цел укрепване на техните икономики и конкурентоспособност. Тези препоръки бяха запазени и дори допълнени за някои страни от ЕС през 2013 г.

Вж. MEMO/13/839

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Евробарометър:

Специално проучване „Евробарометър“, № 398, 2013 г.

Специално проучване „Евробарометър“, № 363, 2011 г.

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar