Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA EL PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 1 oktober 2012

Vijf lidstaten hebben hebben in 2012/2013 hun melkquotum (voor leveringen) overschreden

Vijf lidstaten (Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Polen en Cyprus) hebben in 2012/2013 hun melkquotum voor leveringen overschreden en moeten een boete ("superheffing") van in totaal zo'n 46 miljoen euro betalen. Ondanks deze overschrijdingen zijn de EU-leveringen ruim onder het quotum voor de hele EU gebleven (-6,0 % tegenover -4,7 % in 2011/2012). Nederland heeft zijn quotum voor rechtstreekse verkoop met 1 100 t (1,4 %) overschreden en moet een heffing van 301 000 euro betalen.

Uit de betrokken nationale aangiften blijkt dat Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Polen en Cyprus in het quotumjaar dat op 31 maart 2013 is verstreken samen 163 700 ton méér hebben geproduceerd dan op grond van hun nationale quotum was toegestaan, en dit ondanks het feit dat de quota in 2012/2013 met 1 % zijn verhoogd als gevolg van de doorlichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) die in 2008 heeft plaatsgevonden (de zogenoemde "gezondheidscontrole" of "health check").

Al met al is het aantal lidstaten die hun quotum hebben overschreden echter beperkt en vertegenwoordigt de surplusproductie slechts 0,1 % van alle geleverde of rechtstreeks verkochte melk (tegenover 0,2 % in het vorige melkquotumjaar). 22 lidstaten zijn onder de quota gebleven, waarvan 13 meer dan 10 % onder het quotum voor leveringen.

Op 1 april 2015 wordt de melkquotaregeling afgeschaft en om te zorgen voor een soepele overgang is in het kader van de gezondheidscontrole van het GLB in 2008 overeengekomen dat er moet worden voorzien in een geleidelijke verhoging van de quota (+ 1 % per jaar) tot het quotumjaar 2013/14. Medio 2014 zal de Commissie een verslag over de toestand van de markt uitbrengen, met onder meer bijzondere aandacht voor de wijze waarop de lidstaten uitvoering geven aan het melkpakket voor 2012 (ziehttp://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm) en, indien nodig, voorstellen voor wijzigingen. Vorige week heeft de Commissie een conferentie van belanghebbenden over de zuivelsector na 2015 georganiseerd (zie http://ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm). Voor het einde van het jaar wordt in de commissie Landbouw van het EP en door de Raad van Ministers een rapport met de conclusies van deze conferentie besproken. De Commissie zal met deze besprekingen rekening houden bij het opstellen van haar verslag.

De werking van de regeling

De quotaregeling voor melk is in de jaren 80 van de vorige eeuw ingevoerd om de problemen met de overproductie in deze sector op te vangen. Elke lidstaat krijgt twee quota, één voor leveringen aan zuivelproducenten (97,6 % van het EU-totaal) en een tweede voor rechtstreekse verkoop aan de consument (2,4 %). Deze hoeveelheden worden (in de vorm van individuele quota) verdeeld over de producenten in elke lidstaat. Wanneer een lidstaat zijn quotum overschrijdt, moeten de producenten de betrokken lidstaat een overschotheffing van 27,83 euro per 100 kg (ook wel "superheffing" genoemd) betalen die in verhouding staat tot de mate waarin zij tijdens het quotumjaar (dat loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar) aan die overschrijding hebben bijgedragen. Deze cijfers worden berekend nadat de niet-gebruikte quotumhoeveelheden van andere producenten zijn herverdeeld.

Bijlagen

  • Bijlage 1: Voorlopige cijfers voor 2012/2013

  • Bijlage 2: Cijfers voor 2011/2012

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar