Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. září 2013

Digitální agenda: Evropská komise v. ČTÚ: spor o alternativní operátory a přístup k pevným sítím

Evropská Komise pozastavila návrh Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) týkající se regulačních nápravných opatření, pokud jde o trhy pro ukončení volání v pevném místě, neboť má vážné obavy ve vztahu k rozsahu navrhované povinnosti přístupu, co se týče alternativních operátorů.

Ve svém návrhu ČTÚ ukládá alternativním operátorům pevných sítí novou regulaci cen, ale neukládá jim odpovídající povinnost přístupu. Komise je zejména znepokojena tím, že tito operátoři by tudíž mohli mít možnost cenovou regulaci obcházet, a to tím, že by odmítli poskytnout přístup svým konkurentům. To by mohlo vést k situaci, kdy by spotřebitelé neměli možnost do sítí alternativních operátorů volat.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu, Neelie Kroesová, k tomu uvedla: „Spotřebitelé by neměli být vystaveni riziku, že nebudou mít možnost volat tam, kam chtějí. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že zde máme v případě trhů pro ukončení volání v pevném místě monopolní situaci, musíme zajistit přístup k sítím pro všechny operátory, včetně alternativních operátorů.

Podle předpisů EU o telekomunikacích povinnost přístupu vyžaduje, aby operátor propojil svou síť se sítí jakéhokoli jiného subjektu. Podle návrhu ČTÚ by tuto povinnosti měli pouze zavedení operátoři, nikoli však alternativní operátoři. U všech operátorů však bylo zjištěno, že na příslušných trzích mají významnou tržní sílu.

ČTÚ má nyní tři měsíce na to, aby společně s Evropskou komisí a Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) nalezl řešení tohoto problému. Do té doby je implementace návrhu pozastavena.

Souvislosti

Dne 29. srpna 2013 Komise zaevidovala oznámení ČTÚ týkající se trhů pro ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice.

Rozhodnutím Komise zahájit hloubkové šetření začala tzv. druhá fáze postupu podle článku 7a směrnice EU o telekomunikacích (MEMO/11/321).

Nápravná regulační opatření, která ve vztahu k alternativním operátorům navrhl ČTÚ, obsahují novou povinnost regulace cen a zachovávají povinnosti průhlednosti a nediskriminace, ovšem bez uložení povinnosti přístupu. Tato nápravná opatření se pokoušejí vyřešit několik selhání trhu, jako je stanovení nadměrných sazeb na trhu, na němž má každý operátor pevných sítí monopolní postavení. Sazby za ukončení volání v pevném místě jsou poplatky, které účtují operátoři pevných sítí za poskytnutí volání z další pevné nebo mobilní sítě.

Podle článku 7 rámcové směrnice o telekomunikacích musí vnitrostátní regulační orgány v oblasti telekomunikací oznamovat Komisi, BERECu (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) a telekomunikačním regulačním orgánům v jiných zemích EU opatření, která hodlají zavést k nápravě neúčinné hospodářské soutěže na příslušných trzích.

Předpisy Komisi umožňují přijímat další harmonizační opatření formou doporučení nebo (závazných) rozhodnutí, jestliže v EU dlouhodobě přetrvávají rozdíly v regulačních přístupech vnitrostátních regulačních orgánů, mimo jiné v oblasti nápravných opatření.

Užitečné odkazy

Dopis Komise zaslaný ČTÚ bude zveřejněn na této internetové stránce: https://circabc.europa.eu/

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Kontaktní osoby

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel. +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar