Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

PRESSMEDDELANDE

Bryssel den 2 oktober 2013

Ekonomiska och monetära unionens framtid: tankar om djupare social integration

Europeiska kommissionen har föreslagit en ny resultattavla med vars hjälp man bättre skulle kunna upptäcka allvarliga sysselsättningsproblem och sociala problem i ett tidigt skede inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Andra förslag som ingår i meddelandet om EMU:s sociala dimension är bl.a. att fackföreningar och arbetsgivare både på EU-nivå och nationellt i högre grad skulle delta i fastställandet och tillämpningen av politiska rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen. Vidare skulle EU:s budget och de nationella budgetarna kunna utnyttjas bättre för att minska social nöd och avskaffa hinder för rörlighet i arbetslivet.

Meddelandet är en uppföljning av kommissionens plan för ett djupgående och verkligt EMU (IP/12/272) som offentliggjordes i november 2012. Det kommer att tjäna som underlag för diskussioner om EMU:s framtid vid Europeiska rådets möte den 24-25 oktober.

EU har tagit enorma steg framåt när det gäller ekonomisk styrning under de senaste fem åren, och varit en finansiell livlina för många sårbara medlemsländer, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Allt sedan krisen började har vi vidtagit målinriktade åtgärder för att ta itu med social nöd som krisen orsakat i våra samhällen. Men krisens allvar, särskilt inom euroområdet har lärt oss att vi måste ha ett allt närmare samarbete för att hela de sociala ärr som krisen lämnat efter sig. I detta meddelande är det fråga om att bygga vidare på de regler som redan finns från tidigare inom den europeiska planeringsterminen för att se till att en stark social dimension ingår i vår Ekonomiska och monetära union. Det är vi skyldiga våra 26 miljoner arbetslösa och de mest utsatta i vårt samhälle, säger han.

Det finns tre tyngdpunkter i meddelandet:

  • Intensivare övervakning av sysselsättning och sociala utmaningar och ökad samordning av politiken inom den europeiska planeringsterminen

  • Ökad solidaritet och rörlighet i arbetslivet

  • Starkare social dialog

Övervakning och samordning

Europeiska planeringsterminen fastställer en årlig tidsplan och regler för övervakning och samordning av den ekonomiska politiken, medan Europa 2020–strategin innehåller centrala sociala mål och sysselsättningsmål för nästa årtionde för alla 28 EU-länder.

Meddelandet fokuserar på frågor som har direkt relevans för en välfungerande ekonomisk och monetär union, samtidigt som man respekterar den allmänna sociala dagordningen för ett vidare EU. Kommissionen föreslår att man inför en resultattavla för uppföljning av centrala uppgifter om sysselsättning och social utveckling som underlag för bättre analyser och för att man snabbare ska kunna upptäcka större problem innan de uppstår. Resultattavlan skulle omfatta följande indikatorer:

• Sysselsättningsgraden och hur den utvecklas

• Andelen ungdomar som är arbetslösa eller saknar utbildningsplats samt ungdomsarbetslöshet

• Hushållens reella disponibla bruttoinkomst

• Fattigdomsrisken för befolkningen i arbetsför ålder

• Ojämlikhet (andel S80/S20)

I meddelandet föreslås också att man tar med ett begränsat antal sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer i den årliga rapporten om förvarningsmekanismen som används för att upptäcka ekonomiska obalanser.

Uppgifterna skulle tjäna som underlag för politiken, t.ex. för de fördjupade ekonomiska granskningar som görs efter rapporten om förvarningsmekanismen eller för de landsspecifika rekommendationer som Europeiska kommissionen offentliggör varje vår.

Solidaritet och rörlighet i arbetslivet

Mera kan göras för att effektivt anvisa tillgängliga EU-medel för att minska social nöd i de länder där djupgående ekonomiska reformer genomförs. Kommissionen har föreslagit åt medlemsländerna att de under 2014-2020 skulle använda åtminstone 20 % av sina anslag från Europeiska socialfonden för att främja social inkludering och bekämpa fattigdom.

Andra viktiga instrument som kan vara till nytta är EU:s nya program för sysselsättning och social innovation, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Dessutom behövs mera arbete för att göra det enklare att flytta efter arbetstillfällen inom EU. Samtidigt som närmare en fjärdedel av de sysselsatta ungdomarna i euroområdet är arbetslösa (24 procent i juli 2013) och det är enorma skillnader i ungdomsarbetslösheten mellan olika länder (högst i Grekland med 62,9 procent och lägst i Tyskland med 7,7 procent kommer under 4 procent av befolkningen i arbetsför ålder inom euroområdet från ett annat EU-land. Enligt meddelandet ska kommissionen därför verka för att minska kostnader och hinder som gör det svårare att flytta för att arbeta i ett annat EU-land.

Social dialog

Det finns utrymme för att i högre grad samråda med arbetsmarknadens parter då viktiga beslut fattas inom europeiska planeringsterminen. Kommissionen har åtagit sig följande uppgifter:

  • Att träffa arbetsmarknadens parter varje höst innan den årliga tillväxtöversikten antas

  • Att anordna en debatt efter den årliga tillväxtöversikten med arbetsmarknadens parter på EU-nivå och nationell nivå

  • Att hålla tekniska förberedande möten före trepartstoppmöten och andra högnivåmöten

  • Att uppmuntra medlemsländerna att diskutera alla reformer med anknytning till de landsspecifika rekommendationerna med arbetsmarknadens parter på nationell nivå

Bakgrund

Meddelandet är en del av en pågående process för att förbättra uppbyggnaden av EU:s ekonomiska styrning. Meddelandet bygger på de tankar som framfördes i kommissionens plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union.

Meddelandet är svar på Europeiska rådets begäran vid mötet den 13-14 december 2012 om att lägga fram eventuella åtgärder om EMU:s sociala dimension, däribland om den sociala dialogen.

Europeiska rådet i juni 2013 påminde om att den sociala dimensionen bör förstärkas, betonade vikten av bättre övervakning av det sociala läget och läget på arbetsmarknaden inom EMU, särskilt genom att använda lämpliga indikatorer för sysselsättning och sociala frågor i europeiska planeringsterminen.

Europeiska rådet har också lyft fram behovet av bättre samordning av sysselsättningen och den sociala politiken med full respekt för medlemsstaternas behörighetsområden. Rådet betonade också betydelsen av arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen, även på nationell nivå.

Länkar

MEMO/13/837 Att stärka EMU:s sociala dimension – frågor och svar

Ordförande Barrosos webbplats http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Kommissionär Andors webbplats http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73


Side Bar