Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 2. oktobra 2013

Prihodnost ekonomske in monetarne unije: predlogi Evropske komisije za večjo družbeno vključenost

Evropska komisija je predlagala oblikovanje nove preglednice kazalnikov, ki bi omogočala boljšo in zgodnejšo opredelitev velikih zaposlitvenih in socialnih problemov v okviru evropskega semestra, letnega cikla EU za oblikovanje gospodarskih politik.

Drugi predlogi danes sprejetega sporočila Komisije o socialni razsežnosti ekonomske in monetarne unije (EMU) so: nadaljnje vključevanje sindikatov in delodajalcev na ravni EU in nacionalni ravni v oblikovanje in izvajanje strateških priporočil v okviru evropskega semestra, boljše izkoriščanje evropskega in nacionalnih proračunov za blaženje socialne stiske in odpravljanje ovir za mobilnost delavcev.

Sporočilo se opira na načrt Komisije o poglobljeni in pravi EMU (IP/12/1272), objavljen novembra 2012, in bo podlaga za razprave o prihodnosti EMU na zasedanju Evropskega sveta 24. in 25. oktobra.

Predsednik Barroso je dejal: „EU je na področju ekonomskega upravljanja v zadnjih petih letih dosegla velik napredek in številnim ranljivim državam članicam zagotavlja ključni finančni vir. Od začetka krize sprejemamo usmerjene ukrepe za odpravljanje socialne stiske v nekaterih delih naše družbe. Vendar moramo zaradi resnosti krize zlasti v območju evra še tesneje sodelovati, da bomo zacelili socialne rane, ki jih je kriza povzročila. To sporočilo govori o nadgrajevanju pravil, ki smo jih v okviru evropskega semestra že vzpostavili, da bi zagotovili močno socialno razsežnost v upravljanju ekonomske in monetarne unije. To dolgujemo 26 milijonom brezposelnih in najbolj prikrajšanim v naši družbi.“

Sporočilo se osredotoča na tri področja:

  • krepitev nadzora zaposlitvenih in socialnih izzivov ter usklajevanja politik v okviru evropskega semestra;

  • krepitev solidarnosti in mobilnosti delovne sile;

  • krepitev socialnega dialoga.

Nadzor in usklajevanje

Evropski semester določa letni koledar in pravila za spremljanje in usklajevanje ekonomskih politik, strategija Evropa 2020 pa opredeljuje ključne socialne in zaposlovalne cilje v vseh 28 državah članicah EU za naslednje desetletje.

Sporočilo se osredotoča na vprašanja, ki neposredno zadevajo dobro delovanje EMU, obenem pa v celoti spoštuje splošno socialno agendo širše EU. V njem Komisija predlaga oblikovanje preglednice, s katero bi spremljali ključne spremembe na področju zaposlovanja in socialnih zadev, da bi lahko bolje analizirali in hitreje opredelili glavne probleme, še preden bi ti nastali. Med kazalniki v preglednici bi bili:

• stopnja brezposelnosti in njeno gibanje;

• delež mladih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v programe izobraževanja ali usposabljanja (NEET), ter stopnja brezposelnosti mladih;

• realni bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev;

• delež delovno sposobnega prebivalstva, ki mu grozi revščina;

• neenakosti (razmerje S80/S20).

V sporočilu je tudi predlagano, da bi se v letno poročilo o mehanizmu opozarjanja, ki se uporablja za zaznavanje ekonomskih neravnotežij, vključilo omejeno število dodatnih kazalnikov v zvezi z zaposlovanjem in socialnimi zadevami.

Ti podatki bi se uporabili pri pripravi strateških dokumentov politike, na primer podrobnih gospodarskih pregledov na podlagi poročila o mehanizmu opozarjanja ali priporočil za posamezne države, ki jih Evropska komisija izda vsako pomlad.

Solidarnost in mobilnost delavcev

Financiranje EU bi lahko bolj učinkovito uporabili za blaženje socialne stiske v državah, kjer potekajo velike gospodarske reforme. Komisija je predlagala, da države članice v obdobju 2014–2020 vsaj 20 % sredstev, pridobljenih iz Evropskega socialnega sklada, namenijo za spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini.

Pomembni instrumenti pomoči so tudi novi program EU za zaposlovanje in socialne inovacije, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Poleg tega je treba poenostaviti mobilnost delavcev v EU. Skoraj četrtina gospodarsko aktivnih mladih v območju evra je brezposelna (24 % julija 2013), pri čemer se stopnje brezposelnosti med državami zelo razlikujejo (najvišja, 62,9 %, je v Grčiji, najnižja, 7,7 %, pa v Nemčiji). Vendar manj kot 4 % delovno sposobnega prebivalstva v območju evra prihaja iz druge države članice. V sporočilu se Komisija zato zavezuje, da si bo prizadevala za zmanjšanje stroškov in ovir v zvezi z mobilnostjo delavcev v EU.

Socialni dialog

Posvetovanje s socialnimi partnerji v ključnih fazah oblikovanja politik v okviru evropskega semestra bi se lahko še izboljšalo. Komisija se je zavezala, da:

  • se bo pred sprejetjem letnega pregleda rasti vsako jesen srečala s socialnimi partnerji EU;

  • bo po letnem pregledu rasti organizirala razprave s socialnimi partnerji EU in njihovimi nacionalnimi podružnicami;

  • bo pred marčevskim tristranskim socialnim vrhom in drugimi srečanji na visoki ravni organizirala tehnične pripravljalne sestanke;

  • bo države članice spodbujala, naj z nacionalnimi socialnim partnerji razpravljajo o vseh reformah, povezanih s priporočili za posamezne države.

Ozadje

Sporočilo je del stalnih prizadevanj za izboljšanje strukture ekonomskega upravljanja EU in nadgrajuje predloge iz načrta Komisije za poglobljeno in pravo EMU.

Je odgovor na poziv z zasedanja Evropskega sveta 13. in 14. decembra 2012, naj Komisija predstavi možne ukrepe za krepitev socialne razsežnosti EMU, vključno s socialnim dialogom.

Junija 2013 je Evropski svet opomnil, da bi bilo treba socialno razsežnost okrepiti, in poudaril pomen boljšega spremljanja socialnih razmer in razmer na trgu dela znotraj EMU, zlasti z uporabo ustreznih kazalnikov v zvezi z zaposlovanjem in socialnimi zadevami v okviru evropskega semestra.

Evropski svet je tudi poudaril, da je potrebno boljše usklajevanje zaposlovalnih in socialnih politik ob polnem spoštovanju nacionalnih pristojnosti, ter izpostavil vlogo socialnih partnerjev in socialnega dialoga, tudi na nacionalni ravni.

Koristne povezave

MEMO/13/837 Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije: najpogostejša vprašanja

Spletišče predsednika Komisije Manuela Barrosa

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Spletišče evropskega komisarja Lázsla Andorja

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Sarah Collins (+32 22968076)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar