Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. októbra 2013

Budúcnosť hospodárskej a menovej únie: Komisia predkladá návrhy na posilnenie sociálnej integrácie

Európska komisia navrhla vytvoriť nový porovnávací prehľad, aby bolo v rámci európskeho semestra, ročného cyklu tvorby hospodárskej politiky EÚ, možné presnejšie a skôr identifikovať veľké problémy v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Návrhy uvádzané v oznámení týkajúcom sa sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ktoré dnes prijala Európska komisia, zahŕňajú rozsiahlejšie zapojenie odborových zväzov a zamestnávateľov – tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni – do určovania a realizácie politických odporúčaní počas európskeho semestra, lepšie využívanie rozpočtu EÚ a štátnych rozpočtov na zmiernenie sociálnych problémov a odstránenie prekážok mobility pracovnej sily.

Oznámenie nadväzuje na koncepciu Komisie pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu (IP/12/1272), zverejnenú v novembri 2012, a bude slúžiť ako príspevok do diskusií o budúcnosti HMÚ na zasadnutí Európskej rady v dňoch 24. – 25. októbra.

Predseda Komisie Barroso vyhlásil: „EÚ dosiahla za posledných päť rokov obrovský pokrok, čo sa týka správy ekonomických záležitostí, a poskytla finančnú podporu mnohým ohrozeným členským štátom. Od začiatku krízy sme prijímali cielené opatrenia na riešenie sociálnych problémov, ktoré vznikli v časti našej spoločnosti. Závažnosť krízy – najmä v eurozóne – nám však ukázala, že musíme ešte užšie spolupracovať, aby sme zahojili sociálne jazvy, ktoré kríza za sebou zanechala. Cieľom tohto oznámenia je nadviazať na pravidlá, ktoré sme už zaviedli v rámci európskeho semestra, aby spôsob, akým riadime našu hospodársku a menovú úniu, obsahoval silný sociálny rozmer. Dlhujeme to 26 miliónom nezamestnaných a najviac odkázaným ľuďom v našej spoločnosti.“

Toto oznámenie sa zameriava na tri oblasti:

  • posilnenie dohľadu nad problémami v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a lepšia koordinácia politík v rámci európskeho semestra;

  • väčšia solidarita a posilnenie mobility pracovnej sily;

  • zintenzívnenie sociálneho dialógu.

Dohľad a koordinácia

Európsky semester stanovuje ročný harmonogram a pravidlá pre monitorovanie a koordináciu hospodárskych politík, kým stratégia Európa 2020 určuje hlavné ciele v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí na budúce desaťročie pre všetkých 28 členských štátov EÚ.

Oznámenie sa sústreďuje na otázky, ktoré priamo súvisia s riadnym fungovaním HMÚ, pričom však plne zohľadňuje všeobecnú sociálnu agendu EÚ ako celku. Komisia v oznámení navrhuje zavedenie porovnávacieho prehľadu na sledovanie najdôležitejšieho vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, aby bolo možné lepšie analyzovať a promptnejšie identifikovať hlavné problémy hneď v ich zárodku. Ukazovatele v tomto porovnávacom prehľade by zahŕňali:

• mieru nezamestnanosti a jej vývoj;

• podiel mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie a nevzdelávajú sa ani sa odborne nepripravujú (mieru NEET) a mieru nezamestnanosti mladých ľudí;

• reálny hrubý disponibilný príjem domácností;

• mieru rizika chudoby obyvateľstva v produktívnom veku;

• nerovnosti (pomer príjmov horného a dolného kvintilu).

V oznámení sa tiež navrhuje zahrnúť do každoročnej správy o mechanizme varovania (SMV), ktorá sa využíva na odhaľovanie ekonomických nerovnováh, aj určité ukazovatele mimo oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Tieto údaje by sa mali využívať pri tvorbe politík, napr. v hĺbkových hospodárskych preskúmaniach vykonávaných pri vypracúvaní správy o mechanizme varovania alebo v súvislosti s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ktoré každoročne na jar zverejňuje Európska komisia.

Solidarita a mobilita pracovnej sily

Je možné vyvinúť ešte väčšie úsilie o účinné rozdeľovanie disponibilných finančných prostriedkov EÚ na zmiernenie sociálnych problémov v krajinách, ktoré prechádzajú rozsiahlymi ekonomickými reformami. Komisia navrhla, aby v období rokov 2014 – 2020 členské štáty vynakladali aspoň 20 % prostriedkov, ktoré dostávajú z Európskeho sociálneho fondu (ESF), na podporu sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.

Dôležitými a užitočnými nástrojmi z tohto hľadiska sú aj nový program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a Fond európskej pomoci najodkázanejším osobám.

Ďalej tiež treba prijať opatrenia na to, aby sa zjednodušil pohyb v rámci EÚ na účely zamestnania. Zatiaľ čo takmer štvrtina mladých, ekonomicky činných ľudí v eurozóne je nezamestnaná (24 % v júli 2013) a medzi jednotlivými krajinami existujú významné rozdiely v miere nezamestnanosti mladých ľudí (najvyššia je v Grécku na úrovni 62,9 % a najnižšia v Nemecku na úrovni 7,7 %), iba necelé 4 % obyvateľov v produktívnom veku v eurozóne pochádzajú z iného členského štátu. Toto oznámenie preto Komisiu zaväzuje, aby sa usilovala o zníženie nákladov a odstránenie prekážok v pohybe za prácou v rámci EÚ.

Sociálny dialóg

Existuje priestor na zlepšenie konzultácií so sociálnymi partnermi v najdôležitejších etapách rozhodovacieho procesu v rámci európskeho semestra. Komisia sa zaviazala, že:

  • sa bude pred prijatím ročného prieskumu rastu v jeseni každého roka stretávať so sociálnymi partnermi EÚ;

  • usporiada po ročnom prieskume rastu diskusiu so sociálnymi partnermi EÚ a ich vnútroštátnymi partnermi;

  • bude pred marcovým tripartitným sociálnym samitom a inými schôdzami na vysokej úrovni uskutočňovať odborné prípravné stretnutia;

  • bude povzbudzovať členské štáty k tomu, aby všetky reformy súvisiace s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prerokúvali so svojimi vnútroštátnymi sociálnymi partnermi.

Súvislosti

Toto oznámenie je súčasťou prebiehajúceho procesu zameraného na zlepšenie štruktúry správy ekonomických záležitostí v EÚ a ďalej sa v ňom rozvíjajú myšlienky uvedené v koncepcii Komisie pre rozsiahlu a skutočnú HMÚ.

Je reakciou na požiadavku zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 13. – 14. decembra 2012, aby Komisia navrhla možné opatrenia týkajúce sa sociálneho rozmeru HMÚ, vrátane sociálneho dialógu.

Európska rada na svojom zasadnutí v júni 2013 pripomenula, že sociálny rozmer treba posilniť, pričom zdôraznila význam lepšieho monitorovania situácie v sociálnej oblasti a na trhu práce v rámci HMÚ, najmä prostredníctvom vhodných ukazovateľov pre oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci európskeho semestra.

Európska rada tiež poukázala na potrebu zabezpečiť lepšiu koordináciu politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov a podčiarkla úlohu sociálnych partnerov a sociálneho dialógu, a to aj na vnútroštátnej úrovni.

Užitočné odkazy

MEMO/13/837 Posilnenie sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie: často kladené otázky

Webová stránka predsedu Komisie Barrosa

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Webová stránka komisára Andora http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontakty:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar