Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 2 października 2013 r.

Przyszłość unii gospodarczej i walutowej (UGW): Komisja przedstawia możliwości pogłębienia integracji społecznej

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie nowej tabeli wyników, która pozwoli na lepsze i szybsze identyfikowanie poważnych problemów w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych w ramach europejskiego semestru - corocznego cyklu kształtowania polityki gospodarczej UE.

Zwiększenie zaangażowania związków zawodowych i pracodawców na szczeblu UE i szczeblu krajowym, zarówno na etapie definiowania, jak i realizacji zaleceń politycznych w ramach europejskiego semestru, lepsze wykorzystanie budżetu UE oraz budżetów krajowych w celu złagodzenia trudności społecznych oraz usunięcie przeszkód ograniczających mobilność zawodową - oto kolejne propozycje zawarte w komunikacie w sprawie społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej (UGW), przyjętego dzisiaj przez Komisję Europejską.

Komunikat został sporządzony w następstwie komisyjnego planu działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej UGW (IP/12/1272), opublikowanego w listopadzie 2012 r. Posłuży on za wkład do dyskusji na temat przyszłości UGW na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 24-25 października.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Na przestrzeni minionych pięciu lat UE poczyniła ogromne postępy w kontekście zarządzania gospodarczego, zapewniając wsparcie finansowe wielu zagrożonym państwom członkowskim. Od początku kryzysu podejmowaliśmy ukierunkowane działania na rzecz pokonania trudności społecznych, jakie dotknęły część naszych społeczeństw. Jednak duży zasięg kryzysu, w szczególności w strefie euro, pokazał nam, że aby zaleczyć społeczne blizny, jakie kryzys po sobie pozostawił, musimy jeszcze ściślej ze sobą współpracować. Niniejszy komunikat mówi o tym, aby budować w oparciu o zasady wprowadzone w ramach europejskiego semestru, dbając tym samym o silny wymiar społeczny procesu zarządzania naszą unią gospodarczą i walutową. Jesteśmy to winni 26 milionom osób bezrobotnych i osobom najbardziej potrzebującym w naszym społeczeństwie”.

W komunikacie skupiono się na trzech obszarach, do których należy:

  • wzmocnienie nadzoru nad wyzwaniami związanymi z zatrudnieniem i sprawami socjalnymi oraz wzmocnienie koordynacji politycznej w ramach europejskiego semestru;

  • zwiększenie solidarności i mobilności zawodowej;

  • pogłębienie dialogu obywatelskiego;

Nadzór i koordynacja

W europejskim semestrze określono roczny harmonogram oraz zasady monitorowania i koordynacji polityki gospodarczej, natomiast w strategii „Europa 2020” zdefiniowano główne cele społeczne i związane z zatrudnieniem dla wszystkich 28 państw członkowskich UE na kolejne dziesięciolecie.

W komunikacie skupiono się na kwestiach, które bezpośrednio odnoszą się do prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, przy jednoczesnym poszanowaniu ogólnej agendy społecznej obowiązującej dla całej UE. W swoim komunikacie Komisja proponuje stworzenie tabeli wyników, która pozwoli śledzić najważniejsze zmiany w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych, w celu lepszego analizowania i szybszego identyfikowania głównych problemów - jeszcze na etapie ich powstawania. Wśród wskaźników tabeli wyników znalazłyby się:

• poziom bezrobocia i sposób, w jaki się ono zmienia;

• odsetek NEET (młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się) oraz stopa bezrobocia wśród osób młodych;

• dochód brutto w ujęciu realnym, jakim dysponują gospodarstwa domowe;

• wskaźnik zagrożenia ubóstwem ludności w wieku produkcyjnym;

• nierówność rozkładu dochodów.

Komisja proponuje także, aby w corocznym sprawozdaniu w ramach mechanizmu ostrzegania, stosowanym w celu wykrywania zaburzeń równowagi gospodarczej, uwzględnić określoną liczbę dodatkowych wskaźników odnoszących się do zatrudnienia i spraw społecznych.

Dane te powinny znaleźć odzwierciedlenie w działaniach politycznych - na przykład w pogłębionych przeglądach gospodarczych podejmowanych w następstwie mechanizmu ostrzegania lub w zaleceniach dla poszczególnych krajów publikowanych przez Komisję Europejską każdego roku na wiosnę.

Solidarność i mobilność pracowników

Możemy jeszcze wiele zrobić, aby przydzielać dostępne środki finansowe UE na pokonywanie trudności społecznych w państwach, w których realizowane są dogłębne reformy gospodarcze, w sposób bardziej efektywny. Komisja zaproponowała, aby w okresie 2014-2020 państwa członkowskie przeznaczały co najmniej 20 % środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa.

Ponadto wśród ważnych instrumentów, które mogą okazać się pomocne, znajduje się nowy program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Należy także podjąć działania, aby ułatwić przemieszczanie się w obrębie UE w celach zarobkowych. Podczas gdy niemal jedna czwarta aktywnych zawodowo młodych ludzi w strefie euro jest bez pracy (24 % w lipcu 2013 r.), a w poziomie bezrobocia wśród osób młodych w poszczególnych krajach istnieją ogromne różnice (najwyższa stopa bezrobocia jest w Grecji i wynosi 62,9 %, a najniższa - w Niemczech i wynosi 7,7 %), mniej niż 4 % ludności w wieku produkcyjnym w strefie euro pochodzi z innego państwa członkowskiego. W związku z tym komunikat zobowiązuje Komisję do podjęcia działań na rzecz zmniejszenia kosztów przemieszczania się w obrębie UE w poszukiwaniu pracy oraz usunięcia przeszkód, które takie przemieszczanie się utrudniają.

Dialog społeczny

Efektywniej mogą przebiegać konsultacje ze społecznymi partnerami na najważniejszych etapach procesu decyzyjnego w ramach europejskiego semestru. Komisja zobowiązuje się do:

  • spotykania z partnerami społecznymi UE przed przyjęciem rocznej analizy wzrostu gospodarczego każdego roku jesienią;

  • zorganizowania debaty w następstwie rocznej analizy wzrostu gospodarczego z udziałem partnerów społecznych UE i ich krajowych organizacji stowarzyszonych;

  • zorganizowania technicznych spotkań przygotowawczych przed trójstronnym szczytem społecznym w marcu oraz innymi posiedzeniami na wysokim szczeblu;

  • zachęcania państw członkowskich do omawiania wszystkich reform powiązanych z zaleceniami dla poszczególnych krajów z krajowymi partnerami społecznymi.

Kontekst

Komunikat jest częścią trwającego procesu mającego na celu poprawę architektury zarządzania gospodarką w UE i stanowi rozwinięcie koncepcji zawartych w komisyjnym planie działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej UGW.

Jest on odpowiedzią na wniosek Rady Europejskiej z posiedzenia z 13-14 grudnia 2012 r., w którym Rada wzywa do przedstawienia możliwych działań w kontekście wymiaru społecznego UGW, w tym w kontekście dialogu społecznego.

Na posiedzeniu w czerwcu 2013 r. Rada Europejska przypomniała, że należy wzmocnić wymiar społeczny, podkreślając znaczenie lepszego monitorowania sytuacji społecznej i na rynku pracy w ramach UGW, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich wskaźników dotyczących zatrudnienia i spraw społecznych w kontekście europejskiego semestru.

Rada Europejska podkreśliła także potrzebę zagwarantowania lepszej koordynacji polityki zatrudnienia i polityki społecznej, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych. Zwróciła także uwagę na rolę partnerów społecznych i dialogu społecznego, również na poziomie krajowym.

Przydatne linki

MEMO/13/837 Strengthening the social dimension of the Economic and Monetary Union: frequently asked questions

Strona internetowa przewodniczącego Barroso http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Strona internetowa komisarza Andora http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar