Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 oktober 2013

Toekomst van de economische en monetaire unie: Commissie stelt voor sociale integratie te verdiepen

De Europese Commissie heeft gesuggereerd om in het kader van het Europees semester, de jaarlijkse economische beleidsvormingscyclus van de EU, een nieuw scorebord in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat belangrijke sociale en werkgelegenheidsproblemen beter en in een vroeger stadium kunnen worden onderkend.

Dit is één van de voorstellen die de Europese Commissie in haar vandaag aangenomen mededeling over de sociale dimensie van de economische en monetaire unie (EMU) heeft gedaan. In deze zelfde mededeling heeft zij onder meer ook voorgesteld om tijdens het Europees semester vakbonden en werkgevers op zowel nationaal als EU-niveau nauwer bij de vaststelling en tenuitvoerlegging van beleidsaanbevelingen te betrekken, nationale en EU-begrotingen beter aan te wenden om sociale noden te lenigen, en de belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit op te heffen.

De mededeling sluit aan bij de in november 2012 door de Commissie gepubliceerde blauwdruk voor een hechte EMU (IP/12/1272) en zal mede als uitgangspunt fungeren voor de besprekingen over de toekomst van de EMU, die tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van 24-25 oktober op de agenda staan.

In dit verband heeft Commissievoorzitter Barroso het volgende verklaard: "De afgelopen vijf jaar heeft de EU enorme vooruitgang geboekt op het gebied van de economische governance en tevens tal van kwetsbare lidstaten een financiële reddingsboei toegegooid. Van bij het uitbreken van de crisis hebben we doelgerichte maatregelen genomen om de in een deel van onze samenlevingen ontstane sociale problemen aan te pakken. De ernst van de crisis, vooral in de eurozone, heeft ons evenwel geleerd dat we nog nauwer moeten samenwerken om de diepe sociale wonden te helen die deze crisis heeft geslagen. Deze mededeling bouwt voort op de regels die we in het kader van het Europees semester al hebben ingevoerd en moet ervoor zorgen dat de governance van onze economische en monetaire unie ook een sterke sociale dimensie heeft. We zijn dat immers verschuldigd aan de 26 miljoen werklozen en de minstbedeelden in onze samenleving."

In de mededeling staan drie aspecten centraal:

  • aanscherping van het toezicht op de uitdagingen op sociaal en werkgelegenheidsgebied en versterking van de beleidscoördinatie in het kader van het Europees semester;

  • bevordering van de solidariteit en verbetering van de arbeidsmobiliteit;

  • intensivering van de sociale dialoog.

Toezicht en coördinatie

Het Europees semester voorziet in een jaarlijks tijdschema en regels voor het toezicht op en de coördinatie van het economische beleid, terwijl in het kader van de Europa 2020-strategie essentiële sociale en werkgelegenheidsdoelstellingen voor de komende tien jaar voor alle 28 EU-lidstaten zijn vastgesteld.

In de mededeling wordt bijzondere aandacht besteed aan kwesties die rechtstreeks van belang zijn voor de goede werking van de EMU, met volledige eerbiediging van de algemene sociale agenda voor de bredere EU. De Commissie stelt de invoering van een scorebord voor om belangrijke sociale en werkgelegenheidsontwikkelingen op de voet te volgen en op die manier belangrijke problemen beter te kunnen analyseren en tevens sneller te kunnen onderkennen voordat zij zich daadwerkelijk manifesteren. Het scorebord zou onder meer de volgende indicatoren bevatten:

• het werkloosheidsniveau en de wijze waarop het zich ontwikkelt;

• het NEET-percentage (jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen) en het jeugdwerkloosheidscijfer;

• het reële beschikbare inkomen van huishoudens (bruto);

• het percentage van de potentiële beroepsbevolking dat risico loopt op armoede;

• ongelijkheid (S80/S20-ratio).

Voorts wordt voorgesteld een beperkt aantal aanvullende sociale en werkgelegenheidsindicatoren op te nemen in het jaarlijkse waarschuwingsmechanismeverslag, waarvan wordt gebruikgemaakt om economische onevenwichtigheden op te sporen.

Met deze gegevens zou dan rekening moeten worden gehouden bij de beleidsvorming (bijvoorbeeld de diepgaande economische evaluaties die naar aanleiding van het waarschuwingsmechanismeverslag worden uitgevoerd, of de landenspecifieke aanbevelingen die de Europese Commissie elk voorjaar openbaar maakt).

Solidariteit en arbeidsmobiliteit

Er kan meer worden gedaan om de beschikbare EU-financiering doelmatiger te bestemmen en aldus de sociale noden te lenigen in landen die ingrijpende economische hervormingen doormaken. De Commissie heeft voorgesteld dat de lidstaten in de periode 2014-2020 ten minste 20 % van hun middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) wijden aan de bevordering van sociale insluiting en de bestrijding van armoede.

Ook het nieuwe EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen zijn belangrijke instrumenten die ter zake een bijdrage kunnen leveren.

Bovendien moeten nog inspanningen worden geleverd om het makkelijker te maken zich binnen de EU te verplaatsen om te werken. Hoewel in de eurozone bijna een kwart van de economisch actieve jongeren werkloos is (24 % in juli 2013) en er enorme verschillen in jeugdwerkloosheid tussen de lidstaten bestaan (het jeugdwerkloosheidscijfer is het hoogst in Griekenland met 62,9 % en het laagst in Duitsland met 7,7 %), is minder dan 4 % van de potentiële beroepsbevolking in de eurozonelidstaten uit een andere lidstaat afkomstig. In de mededeling zegt de Commissie daarom toe werk te zullen maken van het verminderen van de kosten en belemmeringen om zich in de EU te verplaatsen om te werken.

Sociale dialoog

Er is ruimte voor een betere raadpleging van de sociale partners in essentiële stadia van het besluitvormingsproces in het kader van het Europees semester. De Commissie heeft zich ertoe verbonden:

  • de sociale partners in de EU elk najaar te ontmoeten voordat de jaarlijkse groeianalyse wordt goedgekeurd;

  • na afronding van de jaarlijkse groeianalyse een debat met de sociale partners in de EU en hun nationale zusterorganisaties te organiseren;

  • technische voorbereidingsvergaderingen voor de tripartiete sociale top van maart en voor andere vergaderingen op hoog niveau te zullen houden;

  • de lidstaten ertoe aan te sporen alle met de landenspecifieke aanbevelingen samenhangende hervormingen met de nationale sociale partners te bespreken.

Achtergrond

De mededeling past in het kader van een lopend proces om de architectuur van de economische governance in de EU te verbeteren en geeft verdere uitvoering aan de ideeën in de blauwdruk van de Commissie voor een hechte EMU.

Ze is er gekomen in reactie op het verzoek van de Europese Raad van 13/14 december 2012 om mogelijke maatregelen te presenteren met betrekking tot de sociale dimensie van de EMU, met inbegrip van de sociale dialoog.

Tijdens zijn bijeenkomst van juni 2013 heeft de Europese Raad eraan herinnerd dat de sociale dimensie van de EMU moet worden verstevigd, waarbij hij benadrukte dat het belangrijk is dat de sociale en arbeidsmarktsituatie binnen de EMU beter worden gevolgd, met name door gebruikmaking van passende sociale en werkgelegenheidsindicatoren binnen het Europees semester.

De Europese Raad heeft er tevens op gewezen dat moet worden gezorgd voor een betere coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid, waarbij de nationale bevoegdheden ten volle worden geëerbiedigd. Daarnaast heeft hij de rol benadrukt van de sociale partners en van de sociale dialoog, ook op nationaal niveau.

Nuttige links

MEMO/13/837 Strengthening the social dimension of the Economic and Monetary Union: frequently asked questions

Website van Commissievoorzitter Barroso

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Website van Commissielid Andor http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar