Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 2. oktobrī

Ekonomiskās un monetārās savienības nākotne: Komisija ierosina idejas sociālās integrācijas padziļināšanai

Eiropas Komisija ir ierosinājusi izstrādāt progresa ziņojumu, lai ES ikgadējās ekonomikas politikas veidošanas cikla ietvaros (ES pusgads) varētu precīzāk un savlaicīgāk identificēt būtiskas nodarbinātības un sociālās problēmas.

Eiropas Komisijas šodien pieņemtajā paziņojumā par Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) sociālo dimensiju ir iekļauti arī šādi priekšlikumi: lielākā mērā iesaistīt arodbiedrības un darba devējus gan ES, gan valstu mērogā politikas ieteikumu formulēšanā un īstenošanā saistībā ar ES pusgadu, ES un valstu budžetus efektīvāk izlietot sociālo problēmu mazināšanai un novērst darbaspēka mobilitātei pastāvošos šķēršļus.

Šis paziņojums ir turpinājums Komisijas 2012. gada novembrī publicētajam Plānam padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei (IP/12/1272) un tiks ņemts vērā debatēs par EMS nākotni Eiropadomes 24. un 25. oktobra sanāksmē.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "ES pēdējo piecu gadu laikā ir sasniegusi būtisku progresu attiecībā uz ekonomikas pārvaldību un ir sniegusi finansiālu palīdzību daudzām neaizsargātajām dalībvalstīm. Kopš krīzes sākuma mēs esam veikuši mērķtiecīgus pasākumus, lai risinātu daļā mūsu sabiedrības radušās sociālās problēmas. Taču krīzes smagums, jo īpaši eirozonā, mums ir parādījis, ka mums jāsadarbojas vēl ciešāk, lai sadziedētu krīzes radītās sociālas brūces. Šajā paziņojumā runa ir par Eiropas pusgada ietvaros ieviesto noteikumu izmantošanu, lai mūsu Ekonomiskajā un monetārajā savienībā saglabātu spēcīgu sociālo dimensiju. Mēs to esam parādā 26 miljoniem bezdarbnieku un mūsu sabiedrības vistrūcīgākajām personām."

Šis paziņojums koncentrējas uz trīs jomām:

  • intensīvāka nodarbinātības un sociālo problēmu uzraudzība un stingrāka politikas koordinācija saistībā ar Eiropas pusgadu;

  • lielāka solidaritāte un darbaspēka mobilitāte; un

  • intensīvāks sociālais dialogs.

Uzraudzība un koordinēšana

Eiropas pusgadā ir noteikts ikgadējais kalendārs un noteikumi par ekonomikas politikas uzraudzību un koordinēšanu, savukārt stratēģijā "Eiropa 2020" ir iekļauti nākamās desmitgades galvenie mērķi sociālajā un nodarbinātības jomā visām 28 ES dalībvalstīm.

Paziņojumā galvenā uzmanība pievērsta jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar labi funkcionējošu EMS, vienlaikus pilnībā ievērojot vispārējo sociālo programmu visai ES. Šajā paziņojumā Komisija ierosina izstrādāt progresa ziņojumu, ar kura palīdzību varētu sekot līdzi galvenajām nodarbinātības un sociālās attīstības tendencēm un tādējādi varētu labāk analizēt un ātrāk identificēt galvenās problēmas, pirms tās ir radušās. Progresa ziņojumā tostarp būtu ietverti šādi rādītāji:

• bezdarba līmenis un tā izmaiņas;

NEET rādītājs ( jaunieši, kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne nodarbinātībā, nedz arī apmācībā) un jauniešu bezdarba līmenis;

• mājsaimniecību rīcībā esošie reālie bruto ienākumi;

• darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju nabadzības riska rādītājs;

• nevienlīdzība (attiecība s80/s20).

Paziņojumā arī ierosināts gada brīdināšanas mehānisma ziņojumā (BMZ), ko izmanto ekonomisku nelīdzsvarotību noteikšanai, iekļaut dažus papildu rādītājus nodarbinātības un sociālajā jomā.

Šie dati būtu jāiekļauj politiskajā stratēģijā — piemēram, padziļinātajos ekonomiskajos pārskatos, kas izstrādāti saistībā ar brīdināšanas mehānisma ziņojumu, vai konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kurus katru pavasari publicē Eiropas Komisija.

Solidaritāte un darbaspēka mobilitāte

Pieejamos ES līdzekļus var izlietot efektīvāk, lai mazinātu sociālās problēmas valstīs, kurās tiek īstenotas visaptverošas ekonomiskās reformas. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam Komisija ir ierosinājusi, ka dalībvalstis vismaz 20 % no līdzekļiem, ko tās saņēmušas no Eiropas Sociālā fonda (ESF), paredz sociālās integrācijas veicināšanai un nabadzības apkarošanai.

Svarīgi instrumenti, kas var palīdzēt šā mērķa sasniegšanā, ir arī ES jaunā Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds un Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds.

Turklāt vēl ir jāstrādā pie tā, lai atvieglinātu darbaspēka mobilitāti ES. Kaut arī gandrīz ceturtā daļa ekonomiski aktīvo jauniešu eirozonā ir bezdarbnieki (24 % 2013. gada jūlijā) un pastāv lielas atšķirības starp jauniešu bezdarba līmeni dažādās dalībvalstīs (visaugstākais bezdarba līmenis ir Grieķijā, proti, 62,9 %, savukārt vizemākais Vācijā — 7,7 %), mazāk nekā 4 % no darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem eirozonā strādā citā dalībvalstī. Tādēļ paziņojumā Komisijai noteikts par pienākumu strādāt pie tā, lai samazinātu izmaksas un šķēršļus saistībā ar pārcelšanos uz citu ES dalībvalsti darba nolūkā.

Sociālais dialogs

Ir iespējams uzlabot apspriedes ar sociālajiem partneriem galvenajos lēmuma pieņemšanas procesa posmos saistībā ar Eiropas pusgadu. Komisija ir apņēmusies

  • tikties ar ES sociālajiem partneriem, pirms rudenī tiek pieņemts gada izaugsmes pētījums;

  • pēc gada izaugsmes pētījuma rīkot debates ar ES sociālajiem partneriem un to valstu dalīborganizācijām;

  • līdz marta trīspusējās sociālo lietu sanāksmes un citu augsta līmeņa tikšanos sākumam rīkot tehniska rakstura sagatavošanās sanāksmes;

  • aicināt dalībvalstis apspriest ar valstu sociālajiem partneriem visas reformas, kas saistītas ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem.

Vispārīga informācija

Paziņojums ir daļa no nepārtraukta procesa, lai uzlabotu ES ekonomikas pārvaldības sistēmu, un tajā tālāk tiek apspriestas idejas, kas ietvertas Komisijas Plānā padziļinātas un patiesas EMS izveidei.

Šādi Komisija atbild uz 2012. gada 13. un 14. decembra Eiropadomes lūgumu iesniegt iespējamos pasākumus saistībā ar EMS sociālo aspektu, tostarp sociālo dialogu.

2013. gada jūnija Eiropadome atgādināja, ka būtu jānostiprina sociālā dimensija, un uzsvēra nepieciešamību pēc labākas sociālā un darba tirgus situācijas uzraudzības EMS, jo īpaši izmantojot piemērotus nodarbinātības un sociālos rādītājus saistībā ar Eiropas pusgadu.

Turklāt Eiropadome norādīja uz nepieciešamību nodrošināt labāku nodarbinātības un sociālās politikas koordināciju, vienlaikus pilnībā ievērojot valstu kompetenci, kā arī norādīja uz sociālo partneru un sociālā dialoga lomu, tostarp arī valstu līmenī.

Noderīgas saites

MEMO/13/837 Ekonomiskās un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšana: bieži uzdotie jautājumi

Komisijas priekšsēdētāja Barrozu tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Komisāra Andora tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar