Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 2 d.

Ekonominės ir pinigų sąjungos ateitis. Komisijos pasiūlymai didinti socialinę integraciją

Europos Komisija pasiūlė sukurti ir į metinį ES ekonominės politikos koordinavimo ciklą – Europos semestrą – įtraukti naują rezultatų suvestinę, kad būtų galima tiksliau ir anksčiau nustatyti rimtas užimtumo ir socialines problemas.

Šiandien Europos Komisijos priimtame Komunikate dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio matmens, be kita ko, siūloma rengiant ir įgyvendinant Europos semestro politikos rekomendacijas aktyviau bendradarbiauti su ES ir nacionalinio lygmens profesinėmis sąjungomis bei darbdaviais, daugiau ES ir nacionalinių biudžetų lėšų skirti sunkiai socialinei padėčiai palengvinti ir kliūtims profesiniam judumui šalinti.

Šis komunikatas, kuriame remiamasi 2012 m. lapkričio mėn. Komisijos priimtu Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektu (IP/12/1272), pravers diskusijoms apie ekonominės ir pinigų sąjungos ateitį spalio 24–25 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Per pastaruosius penkerius metus ekonominio valdymo srityje ES padarė milžinišką pažangą ir ištiesė pagalbos ranką daugeliui į sunkią finansinę padėtį patekusių valstybių narių. Nuo pat krizės pradžios nuosekliai stengiamės padėti tai visuomenės daliai, kurios socialinė padėtis blogiausia. Tačiau krizė, ypač euro zonoje, buvo tokia didelė, kad suvokėme, jog norėdami išsigydyti krizės padarytas socialines žaizdas privalome dar tvirčiau palaikyti vieni kitus. Šiuo komunikatu siekiama papildyti per Europos semestrą nustatytas taisykles ir užtikrinti, kad į ekonominės ir pinigų sąjungos veiklą būtų įtrauktas socialinis matmuo. Tai mūsų prievolė 26 milijonams darbo neturinčių ir vargingiausiai gyvenančių mūsų piliečių.“

Šiame komunikate akcentuojamos trys sritys:

  • atidesnis užimtumo ir socialinių problemų stebėjimas ir geresnis politikos koordinavimas visą Europos semestrą;

  • solidarumo ir darbuotojų judėjimo laisvės didinimas;

  • socialinio dialogo stiprinimas.

Stebėjimas ir koordinavimas

Per Europos semestrą nustatytas metinis ekonomikos politikos stebėjimo ir koordinavimo tvarkaraštis bei taisyklės, o strategijoje „Europa 2020“ visoms 28 ES valstybėms narėms įtvirtinti pagrindiniai artimiausio dešimtmečio socialiniai ir užimtumo tiksliniai rodikliai.

Komunikate nagrinėjami klausimai, tiesiogiai susiję su tinkamu ekonominės ir pinigų sąjungos veikimu, ir drauge atsižvelgiama į bendruosius socialinius visos ES uždavinius. Svarbiausiems užimtumo bei socialinius pokyčiams stebėti ir geriau jiems analizuoti Komisija siūlo sukurti rezultatų suvestinę kad rimtas problemas būtų galima pastebėti anksčiau, nei jos pasireiškia. Rezultatų suvestinėje, be kita ko, būtų tokie rodikliai:

• nedarbo lygis ir jo raida;

• nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių procentinė dalis ir jaunimo nedarbo lygis;

• tikrosios bendrosios namų ūkių disponuojamosios pajamos;

• arti skurdo ribos esančių darbingo amžiaus gyventojų dalis;

• pajamų nelygybė (S80 ir S20 santykis).

Be to, tam tikrus užimtumo ir socialinius rodiklius siūloma įtraukti į metinę Įspėjimo mechanizmo ataskaitą, pagal kurią nustatoma ekonominė nelygybė.

Gauti duomenys turėtų būti naudojami politikai formuoti, pavyzdžiui, rengti išsamiam ekonominės padėties vertinimui atsižvelgiant į minėtos Įspėjimo mechanizmo ataskaitos rezultatus arba konkrečioms valstybėms narėms skirtoms rekomendacijoms, kurias kiekvieną pavasarį skelbia Europos Komisija.

Solidarumas ir profesinis judumas

Šalyse, kuriose vykdomos esminės ekonominės reformos, būtų galima efektyviau paskirstyti turimas ES lėšas sunkiai socialinei padėčiai palengvinti. Komisija valstybėms narėms pasiūlė 2014–2020 m. bent 20 % joms skirtų Europos socialinio fondo lėšų skirti socialinei įtraukčiai ir kovai su skurdu.

Be to, galima būtų naudotis tokiomis svarbiomis priemonėmis kaip nauja ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.

Galiausiai, turėtų būti sudarytos geresnės galimybės susirasti darbą kitose ES valstybėse narėse. Nors beveik ketvirtadalis ekonomiškai aktyvių jaunuolių euro zonos valstybėse yra bedarbiai (2013 m. liepos mėn. duomenimis – 24 %), o jaunimo nedarbo lygis labai nevienodas (didžiausias – 62,9 % – Graikijoje ir mažiausias – 7,7 % – Vokietijoje), tik 4 % euro zonos valstybių darbingo amžiaus gyventojų yra atvykę iš kitų valstybių narių. Komunikate Komisija įsipareigoja siekti, kad liktų mažiau įsidarbinimo kitose ES valstybėse narėse kliūčių ir tai būtų galima padaryti mažesnėmis sąnaudomis.

Socialinis dialogas

Dėl sprendimų, priimamų per Europos semestrą, galėtų būti labiau konsultuojamasi su socialiniais partneriais. Komisija įsipareigojo:

  • kiekvieną rudenį, prieš priimdama metinę augimo apžvalgą, susitikti su ES socialiniais partneriais;

  • paskelbusi metinę augimo apžvalgą, rengti diskusijas su ES socialiniais partneriais ir jų nacionaliniais atstovais;

  • prieš kovo mėn. vykstančius trišalius socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimus ir kitus aukšto lygio susitikimus rengti techninius parengiamuosius susitikimus;

  • skatinti valstybes nares visas konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose siūlomas reformas aptarti su nacionaliniais socialiniais partneriais.

Pagrindiniai faktai

Šiuo komunikatu siekiama toliau gerinti ES ekonomikos valdymą ir jame plėtojamos Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projekte iškeltos idėjos.

Be to, 2012 m. gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Taryba yra paprašiusi Komisijos pasiūlyti galimų priemonių ekonominės ir pinigų sąjungos socialiniam aspektui plėtoti, įskaitant socialinį dialogą.

2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba vėl paragino stiprinti socialinį aspektą ir pabrėžė, kad labai svarbu atidžiau stebėti socialinę ir darbo rinkos padėtį euro zonoje, visų pirma Europos semestro metu koordinuojant politiką naudoti tinkamus užimtumo ir socialinius rodiklius.

Be to, Europos Vadovų Taryba yra atkreipusi dėmesį, kad reikėtų geriau koordinuoti užimtumo ir socialinę politiką atsižvelgiant į nacionalinius gebėjimus ir kad šioje srityje labai svarbūs socialiniai partneriai ir socialinis dialogas, taip pat ir nacionalinio lygmens.

Naudingos nuorodos

MEMO/13/837 Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio matmens stiprinimas: Dažnai užduodami klausimai

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Komisijos nario L. Andoro interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Sarah Collins, tel. +32 2 296 80 76

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59


Side Bar