Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 2.

A gazdasági és monetáris unió jövője: A Bizottság javaslatokat tesz a társadalmi integráció elmélyítésére

Az Európai Bizottság új eredménytábla létrehozását javasolta, amely lehetővé teszi a legfőbb foglalkoztatási és szociális problémák jobb és korábbi szakaszban történő azonosítását az EU éves gazdaságpolitikai döntéshozatali ciklusa, az európai szemeszter keretében.

A szakszervezetek és a munkáltatók fokozottabb bevonása – uniós és nemzeti szinten egyaránt – a szakpolitikai ajánlások meghatározásába és végrehajtásába az európai szemeszter alatt, az uniós és tagállami költségvetések hatékonyabb felhasználása a társadalmi feszültség enyhítése érdekében és a foglalkoztatási célú mobilitás útjában álló akadályok felszámolása – mindezen ajánlások szerepelnek a gazdasági és monetáris unió (GMU) társadalmi dimenziójáról szóló, az Európai Bizottság által a mai napon elfogadott közleményben.

A közlemény a valódi, szoros GMU-ról szóló, 2012 novemberében közzétett bizottsági tervezetet követi (IP/12/1272), és a tartalmát figyelembe veszik majd az Európai Tanács október 24–25-i ülésén a GMU jövőjéről folytatott megbeszélések során is.

Barroso elnök így nyilatkozott: „Az EU az elmúlt öt évben hatalmasat lépett előre a gazdasági kormányzás terén, pénzügyi mentőövet nyújtva sok nehéz helyzetbe került tagállamnak. A válság kezdete óta célzott fellépésekkel igyekeztünk megfékezni a társadalmaink egy részét sújtó társadalmi feszültséget. A válság súlyossága azonban – különös tekintettel az euróövezetre – megtanított bennünket arra, hogy még szorosabban együtt kell működnünk egymással a válság okozta szociális sebek begyógyításán. E közlemény azt szorgalmazza, hogy építsünk az európai szemeszter keretében már bevezetett szabályokra, és ezáltal valóban erős társadalmi dimenzió érvényesüljön a gazdasági és monetáris uniónk igazgatásánál . Ezzel tartozunk a társadalmaink mintegy 26 millió munkanélküli és leginkább kiszolgáltatott tagjának.”

A közlemény három területre összpontosít:

  • a foglalkoztatási és a szociális kihívások felügyeletének erősítése, valamint fokozottabb szakpolitikai koordináció az európai szemeszter keretében;

  • a szolidaritás fokozása és a foglalkoztatási célú mobilitás erősítése;

  • a szociális párbeszéd erősítése.

Felügyelet és koordináció

Az európai szemeszter meghatározza a gazdaságpolitikák felügyeletére és összehangolására vonatkozó menetrendet és szabályokat, miközben az Európa 2020 stratégia kulcsfontosságú szociális és foglalkoztatási célkitűzéseket tartalmaz a jövő évtizedre mind a 28 uniós tagállam számára.

A közlemény a GMU megfelelő működése szempontjából közvetlenül releváns kérdésekre irányul, a tágabb értelemben vett EU általános szociális menetrendjének maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A Bizottság a közleményben egy olyan eredménytábla kidolgozását javasolja, amely lehetővé teszi a foglalkoztatási és szociális helyzet fontosabb fejleményeinek nyomon követését, hogy ezáltal a legfőbb problémákat kellő időben, még azok felmerülése előtt azonosíthassuk és alaposabban elemezhessük. Az eredménytábla mutatói a következőkre terjednének ki:

• a munkanélküliség szintje és alakulása;

• NEET-arány (a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok aránya) és ifjúsági munkanélküliségi ráta;

• a háztartások rendelkezésre álló reál bruttó jövedelme;

• az aktív korú lakosság szegénységi aránya;

• egyenlőtlenségek (az S80/S20 arány).

Ezenkívül a közlemény javasolja, hogy a gazdasági egyenlőtlenségek feltárása céljából alkalmazott, a riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentésbe (AMR) foglaljanak bele néhány további mutatót a foglalkoztatási és szociális területre vonatkozóan.

Az adatoknak be kell épülniük a szakpolitikákba – erre jó példa az AMR-gyakorlat megállapításai nyomán végrehajtott alapos gazdasági felülvizsgálat vagy a minden év tavaszán az Európai Bizottság által közzétett országspecifikus ajánlások.

Szolidaritás és munkavállalói mobilitás

Sokat tehetünk még a rendelkezésre álló uniós források hatékonyabb allokációja terén, hogy azok ténylegesen enyhítsék a mélyreható gazdasági reformokba kezdett országokat sújtó társadalmi feszültséget. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan a Bizottság javasolta a tagállamoknak, hogy az Európai Szociális Alapból (ESZA) származó forrásaik legalább 20%-át fordítsák a társadalmi befogadás előmozdítására és a szegénység elleni küzdelemre.

Az EU új foglalkoztatási és szociális innovációs programja, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, valamint a a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ugyancsak fontos és jól alkalmazható eszközt jelentenek e tekintetben.

Ezenfelül sok még a tennivalónk a munkavállalók Unión belüli mozgásának megkönnyítése terén is. Miközben az euróövezetben a gazdaságilag aktív fiatalok közel egynegyede (2013 júliusában 24%) munkanélküli, és az egyes országokban jelentős eltérések tapasztalhatók az ifjúsági munkanélküliség szintjei között (az arány 62,9%-kal Görögországban a legmagasabb és 7,7%-kal Németországban a legalacsonyabb), az euróövezeten belüli aktív korú lakosság kevesebb mint 4%-a vállal munkát más tagállamban. A Bizottság e közleménnyel elkötelezi magát az iránt, hogy erőfeszítéseket tesz a munkavállalási célú EU-n belüli mobilitást gátló költségek és adminisztratív akadályok csökkentésére.

Szociális párbeszéd

Sokat javíthatunk még az európai szemeszter keretében folyó döntéshozatali eljárások kulcsfontosságú szakaszaiban a szociális partnerekkel folytatott konzultáció minőségén is. A Bizottság felajánlotta a következőket:

  • minden ősszel, az éves növekedési jelentés elfogadása előtt találkozik az uniós szociális partnerekkel;

  • az éves növekedési jelentés elfogadását követően vitát szervez az uniós szociális partnerekkel és azok nemzeti tagszervezeteivel;

  • technikai előkészítő ülést tart a márciusi három oldalú szociális csúcstalálkozó és más magas szintű találkozók előtt;

  • arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az országspecifikus ajánlásokkal összefüggő valamennyi reformot vitassák meg nemzeti szociális partnereikkel.

Háttér

A közlemény azon folyamat része, amelynek célja az EU gazdaságirányítási struktúrájának javítása, és a valódi, szoros GMU megvalósítására irányuló bizottsági tervezetben szereplő ötleteket mutatja be.

Az Európai Tanács 2012. december 13–14-i azon kérésének tesz eleget, hogy a Bizottság terjessze elő a GMU szociális dimenziójának elmélyítését célzó lehetséges intézkedéseket, ideértve a szociális párbeszédet is.

Az Európai Tanács 2013 júniusában ismét hangoztatta a szociális dimenzió megerősítésének szükségességét, a GMU-n belüli szociális és munkaerő-piaci helyzet hatékonyabb felülvizsgálatának fontosságára helyezve a hangsúlyt, nevezetesen a megfelelő foglalkoztatási és szociális mutatók alkalmazásával az európai szemeszter keretén belül.

Az Európai Tanács rámutatott továbbá annak szükségessérére, hogy – a nemzeti hatáskörök maradéktalan tiszteletben tartása mellett – biztosítsuk a foglalkoztatási és szociális szakpolitikák jobb összehangolását, valamint kiemelte a szociális partnerek és a társadalmi párbeszéd szerepét, nemzeti szinten is.

Hasznos linkek

MEMO/13/837 A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának erősítése: gyakran feltett kérdések

Barroso elnök honlapja http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Andor biztos honlapja http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar