Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 2. listopada 2013.

Budućnost Ekonomske i monetarne unije: Komisija predlaže ideje za bolju socijalnu uključenost

Europska komisija predlaže uvođenje novog barometra stanja radi lakšeg i pravodobnijeg otkrivanja najvećih socijalnih problema i problema zapošljavanja u okviru Europskog semestra, godišnjeg ciklusa odlučivanja o gospodarskoj politici EU-a.

Ostali prijedlozi izneseni u današnjoj Komunikaciji Europske komisije o socijalnoj dimenziji Ekonomske i monetarne unije (EMU) odnose se na jače uključivanje nacionalnih i europskih sindikata i poslodavaca u definiranje i provedbu preporuka politika tijekom Europskog semestra, učinkovitije korištenje nacionalnih proračuna i proračuna EU-a za ublažavanje problema siromaštva te uklanjanje prepreka mobilnosti pri traženju zaposlenja.

Komunikacija se oslanja na Komisijin Plan za uspostavu snažne i istinske Ekonomske i monetarne unije (IP/12/1272) objavljen u studenome 2012., a poslužit će kao predložak za raspravu o budućnosti EMU-a na sastanku Europskog vijeća koji će se održati 24. i 25. listopada.

Predsjednik Barroso rekao je sljedeće: „U proteklih je pet godina Europska unija napravila velik napredak u gospodarskom upravljanju te mnogim krizom pogođenim državama članicama pružila financijsku potporu. Od početka krize poduzimamo ciljane mjere kako bismo ublažili socijalne probleme s kojima se suočava dio društva. No, težina krize, osobito u europodručju, naučila nas je da moramo poduzeti još jače zajedničke napore kako bismo izliječili socijalne rane koje je državama nanijela kriza. Ovom Komunikacijom nastavljamo slijediti pravila uspostavljena u okviru Europskog semestra kako bi se osiguralo očuvanje jake socijalne dimenzije pri vođenju Ekonomske i gospodarske unije. Na to nas obavezuje 26 milijuna nezaposlenih te druge najpogođenije skupine društva.”

Komunikacija stavlja naglasak na sljedeća tri područja:

  • bolji nadzor nad socijalnim problemima i problemima pri zapošljavanju te snažniju koordinaciju politika u okviru Europskog semestra,

  • jačanje solidarnosti i bolju mobilnost pri traženju zaposlenja,

  • jačanje socijalnog dijaloga.

Nadzor i koordinacija

Europski semestar određuje godišnji kalendar i pravila za praćenje i koordinaciju gospodarskih politika, dok strategija Europa 2020. određuje glavne ciljeve u području zapošljavanja i socijalne skrbi za svih 28 država članica EU-a za naredno desetogodišnje razdoblje.

Naglasak Komunikacije je na pitanjima o kojima izravno ovisi dobro funkcioniranje EMU-a uz potpuno poštovanje općeg socijalnog programa za šire područje EU-a. Komisija predlaže uvođenje barometra stanja kojim bi se pratila glavna kretanja u području zapošljavanja i socijalnog stanja kako bi se moglo brže prepoznati i bolje analizirati ključne probleme prije no što se pojave. Barometrom stanja mjerili bi se sljedeći pokazatelji:

• stopa nezaposlenosti i njezino kretanje,

• stopa mladih koji nisu u sustavu obrazovanja, ne rade i ne pohađaju programe osposobljavanja (NEET - Not in Education, Employment or Training) i stopa nezaposlenosti među mladima,

• stvarni bruto raspoloživi dohodak kućanstava,

• stopa radno sposobnog stanovništva izloženog riziku od siromaštva,

• nejednakosti (omjer S80/S20).

Također predlaže da se u godišnje Izvješće o mehanizmu upozoravanja (AMR - Alert Mechanism Report), koje se koristi za otkrivanje gospodarskih neravnoteža, uključi ograničeni broj dodatnih socijalnih pokazatelja i pokazatelja u području zapošljavanja.

Ti bi se podaci koristili za izradu politika, na primjer za detaljne gospodarske analize koje se provode na temelju AMR-a ili posebne preporuke pojedinim državama članicama koje svakog proljeća objavljuje Europska komisija.

Solidarnost i mobilnost pri zapošljavanju

Potrebno je uložiti veće napore u učinkovitu raspodjelu dostupnih sredstava EU-a za ublažavanje socijalnih problema u državama u kojima se provode korjenite gospodarske reforme. Komisija predlaže da države članice u razdoblju od 2014. do 2020. izdvoje najmanje 20 % sredstava koja su im dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda (ESF) za promicanje socijalnog uključivanja i suzbijanje siromaštva.

Ostali važni instrumenti koji mogu biti od pomoći su novi Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije, Europski fond za prilagodbu globalizaciji i Fond za europsku pomoć najugroženijima.

Osim toga, nužno je raditi na osiguravanju lakšeg kretanja unutar EU-a pri traženju zaposlenja. Iako je gotovo četvrtina gospodarski aktivne mlade populacije u europodručju nezaposlena (24 % u srpnju 2013.), uz ogromne razlike među državama u stopi nezaposlenosti mladih s najvišom stopom u Grčkoj (62,9 %) i najnižom u Njemačkoj (7,7 %), manje od 4 % radno sposobnog stanovništva u europodručju dolazi iz druge države članice. Ovom se Komunikacijom Komisija stoga obvezuje da će uložiti napore u smanjenje troškova i uklanjanje prepreka kretanju prilikom traženja zaposlenja u EU-u.

Socijalni dijalog

Nužna su poboljšanja pri savjetovanju sa socijalnim partnerima u ključnim fazama postupka odlučivanja u okviru Europskog semestra. Komisija se obvezala da će:

  • svake jeseni održati sastanak s europskim socijalnim partnerima prije donošenja Godišnjeg pregleda rasta,

  • organizirati raspravu s europskim socijalnim partnerima i njihovim podružnicama u državama članicama nakon donošenja Godišnjeg pregleda rasta,

  • održavati tehničke pripremne sastanke prije Trostranog socijalnog samita u ožujku i drugih sastanaka na visokoj razini

  • potaknuti države članice da sa socijalnim partnerima u svojim državama rasprave o svim reformama koje su povezane s Posebnim preporukama pojedinim državama članicama.

Pozadina

Ova je Komunikacija dio aktualnih napora na poboljšanju strukture gospodarskog upravljanja u EU-u te promiče načela utvrđena u Komisijinom planu za uspostavu snažne i istinske Ekonomske i monetarne unije.

Donesena je kao odgovor Komisije na zahtjev sa sastanka Europskog vijeća održanog 13. i 14. prosinca 2012. da predloži moguće mjere u pogledu socijalne dimenzije EMU-a, uključujući socijalni dijalog.

Na svojoj sjednici u lipnju 2013. Europsko je vijeće ponovno naglasilo potrebu da se ojača socijalna dimenzija te naglasilo važnost boljeg praćenja socijalnog stanja i stanja na tržištu rada u EMU-u, osobito uzimajući u obzir odgovarajuće socijalne pokazatelje i pokazatelje zapošljavanja u okviru Europskog semestra.

Europsko je vijeće istaknulo i potrebu za osiguranjem bolje koordinacije socijalne politike i politike zapošljavanja uz potpuno poštovanje nacionalnih nadležnosti te naglasilo ulogu socijalnih partnera i socijalnog dijaloga, i na nacionalnoj razini.

Korisne poveznice

MEMO/13/837 Jačanje socijalne dimenzije Ekonomske i monetarne unije: najčešća pitanja

Web-mjesto predsjednika Barrosa http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Web-mjesto povjerenika Andora http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Osobe za kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar