Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2. lokakuuta 2013

Talous- ja rahaliiton tulevaisuus: komissio esittää ajatuksia sosiaalisen integraation syventämiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut, että se alkaisi julkaista tulostaulua, jonka avulla suuret työllisyyteen vaikuttavat ja sosiaaliset ongelmat voidaan tunnistaa paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa.

Talous- ja rahaliiton (EMU) sosiaalisesta ulottuvuudesta tänään annettu komission tiedonanto sisältää myös muita ehdotuksia. Ne koskevat mm. sitä, että ammattiyhdistykset ja työnantajat osallistuisivat EU:n ja kansallisella tasolla politiikkaa koskevien suositusten määrittelemiseen ja toteuttamiseen talouspolitiikan EU-ohjausjakson aikana. Lisäksi EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioita voitaisiin käyttää paremmin lieventämään sosiaalista ahdinkoa. Myös työvoiman liikkuvuutta haittaavia esteitä olisi poistettava.

Tiedonanto on jatkoa aidosta ja tiiviistä talous- ja rahaliitosta marraskuussa 2012 annetulle suunnitelmalle, ja se antaa virikkeitä Eurooppa-neuvostossa 24.–25. lokakuuta EMUn tulevaisuudesta käytävälle keskustelulle.

"EU on edistynyt suurin harppauksin talouspolitiikan hallinnon alalla viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, ja se on tarjonnut taloudellisia pelastusköysiä monille haavoittuville EU-maille”, sanoi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Olemme kriisin alusta lähtien ryhtyneet suunnattuihin toimiin joissain yhteisöissämme puhjenneen sosiaalisen ahdingon torjumiseksi. Kriisin ankaruus erityisesti euroalueella on kuitenkin osoittanut, että meidän on tehtävä entistä tiiviimmin yhdessä töitä parantaaksemme kriisin aiheuttamat sosiaaliset arvet. Tiedonannossa kehitetään talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa koskevia sääntöjä ja varmistetaan, että EMUn toteuttamisessa on mukana vahva sosiaalinen ulottuvuus. Olemme sen velkaa 26 miljoonalle työttömälle ja yhteiskuntamme vähäosaisimmille."

Tiedonannossa on kolme keskeistä alaa:

 1. työllisyyden ja sosiaalisten haasteiden valvonnan tehostaminen ja talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon liittyvän politiikan koordinoinnin vahvistaminen

 2. solidaarisuuden ja työvoiman liikkuvuuden lisääminen

 3. sosiaalisen vuoropuhelun vahvistaminen.

Valvonta ja koordinointi

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso sisältää vuosikellon ja säännöt talouspolitiikkojen valvomiseksi ja koordinoimiseksi, ja Eurooppa 2020 -strategia puolestaan sisältää keskeiset sosiaaliset ja työllisyyteen liittyvät tavoitteet tuleviksi kymmeneksi vuodeksi kaikille EU-maille.

Tiedonanto keskittyy kysymyksiin, joilla on EMUn toiminnan kannalta suoraa merkitystä, mutta siinä otetaan huomioon koko EU:n yleinen sosiaalipoliittinen ohjelma. Komissio ehdottaa tiedonannossaan tulostaulun luomista, jolla voidaan seurata keskeistä kehitystä työllisyyden ja sosiaalialan keskeisiä kehityslinjoja, jotta suurimmat ongelmat voidaan analysoida paremmin ja tunnistaa nopeammin ennen niiden ilmenemistä. Tulostaulun indikaattoreihin kuuluisivat seuraavat:

 1. työttömyystilanne ja sen kehityssuunta

 2. työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien osuus ja nuorisotyöttömyysaste

 3. kotitalouksien todellinen käytettävissä oleva bruttotulo

 4. työikäisen väestön köyhyysriski

 5. eriarvoisuus (S80/S20-suhde).

Tiedonannossa ehdotetaan myös, että varoitusmekanismia koskevaan kertomukseen, jota käytetään talouden epätasapainotilojen havaitsemista varten, liitettäisiin joitain työllisyys- ja sosiaali-indikaattoreita.

Saadut tiedot tulisi ottaa huomioon toimintalinjojen laatimisessa, esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta laadituissa perusteellisissa lausunnoissa, jotka on laadittu varoitusmekanismia koskevan kertomuksen tuloksena, tai Euroopan komission keväisin julkaisemissa maakohtaisissa suosituksissa.

Solidaarisuus ja työvoiman liikkuvuus

Saatavilla olevaa EU-rahoitusta voitaisiin ohjata entistä enemmän nimenomaan rankkoja talousuudistuksia läpikäyvissä maissa ilmenevän sosiaalisen ahdingon lieventämiseksi. Kaudelle 2014–2020 komissio on ehdottanut, että EU-maat osoittavat vähintään 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston osuuksistaan sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjumiseen.

EU:n uusi ohjelma työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita varten, Euroopan globalisaatiorahasto ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto ovat myös merkittäviä apukanavia.

Lisäksi on pyrittävä helpottamaan työn perässä muuttamista EU:n sisällä. Melkein neljännes työvoimaan kuuluvista nuorista euroalueella on vailla töitä (24 prosenttia heinäkuussa 2013), ja nuorisotyöttömyysluvuissa on merkittäviä eroja maiden välillä (korkein on Kreikassa 62,9 prosenttia ja alhaisin Saksassa 7,7 prosenttia). Silti vain alle 4 prosenttia työikäisestä väestöstä on muuttanut toiseen EU-maahan. Tiedonannossa velvoitetaankin komissio vähentämään työn perässä muuttamisen kustannuksia ja esteitä EU:ssa.

Sosiaalinen vuoropuhelu

On mahdollista kuulla paremmin työmarkkinaosapuolia talouspolitiikan EU-ohjausjakson päätöksentekomenettelyn keskeisissä vaiheissa. Komissio on sitoutunut

 • tapaamaan EU:n työmarkkinaosapuolia ennen vuotuisen kasvuselvityksen antamista syksyisin;

 • järjestämään keskustelun vuotuisen kasvuselvityksen jälkeen EU:n työmarkkinaosapuolten ja niiden kansallisten jäsenjärjestöjen kanssa;

 • järjestämään teknisiä valmistelevia kokouksia ennen maaliskuun kasvua ja työllisyyttä käsittelevää kolmikantakokousta sekä muita korkean tason kokouksia;

 • kannustamaan EU-maita keskustelemaan kaikista maakohtaisiin suosituksiin liittyvistä uudistuksista kansallisten työmarkkinaosapuolten kanssa.

Taustaa

Tiedonanto on osa EU:n talouspolitiikan ohjausjakson hallintomallin kehittämisprosessia. Siinä kehitellään edelleen ajatuksia, jotka sisältyvät komission suunnitelmaan aidosta ja tiiviistä talous- ja rahaliitosta.

Tiedonanto on vastaus Eurooppa-neuvoston 13.–14. joulukuuta 2012 esittämään pyyntöön esitellä mahdollisia toimenpiteitä, jotka koskevat EMUn sosiaalista ulottuvuutta, sosiaalinen vuoropuhelu mukaan luettuna.

Kesäkuussa 2013 kokoontunut Eurooppa-neuvosto muistutti, että EMUn sosiaalista ulottuvuutta olisi vahvistettava. Se korosti, että on tärkeää seurata paremmin sosiaalista tilannetta ja työmarkkinatilannetta EMUssa muun muassa käyttämällä asianmukaisia työllisyys- ja sosiaali-indikaattoreita talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

Eurooppa-neuvosto totesi myös, että on tärkeää varmistaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan parempi koordinointi jäsenvaltioiden toimivaltaa täysin kunnioittaen, ja korosti työmarkkinaosapuolten ja sosiaalisen vuoropuhelun roolia, myös kansallisella tasolla.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/13/837 Talous- ja rahaliiton sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen: usein kysyttyjä kysymyksiä

Puheenjohtaja Barroson verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Työllisyyskomissaari László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar