Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 2. oktoober 2013

Majandus- ja rahaliidu tulevik: komisjon annab soovitusi sotsiaalse integratsiooni suurendamiseks

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku luua majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames uus tulemustabel, mis võimaldaks paremini ja kiiremini avastada tõsiseid tööhõive- ja sotsiaalprobleeme.

Komisjon võttis täna vastu teatise majandus-ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme kohta. Lisaks tulemustabelile soovitatakse selles kaasata ametiühinguid ja tööandjaid nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil Euroopa poolaasta jooksul tihedamalt poliitiliste soovituste määratlemisse ja rakendamisse, kasutada ELi ja liikmesriikide eelarveid paremini sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ning lihtsustada tööalast liikuvust.

Teatis järgneb komisjoni 2012. aasta novembris avaldatud tegevuskavale tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomiseks (IP/12/1272). Teatisega toetatakse arutelu majandus- ja rahaliidu tuleviku üle 24.–25. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogul.

Komisjoni president Barroso ütles: „EL on viimasel viiel aastal majanduse juhtimises väga palju teinud, visates päästenööri paljudele haavatavas olukorras olnud liikmesriikidele. Kriisi algusest alates oleme võtnud meetmeid, mis on suunatud sotsiaalsete probleemide lahendamisele meie ühiskonnas. Kuid kriisi tõsidus, eriti euroalal, on meile õpetanud, et me peame tegema veelgi tihedamat koostööd, et ravida kriisist jäänud sotsiaalseid arme. Teatises räägitakse sellest, kuidas täiendada Euroopa poolaasta raames juba kehtestatud eeskirju, et tugevdada majandus- ja rahaliidu juhtimisel sotsiaalset mõõdet. Võlgneme selle 26 miljonile töötule ja meie ühiskonna enim puudust kannatavatele inimestele.”

Teatises keskendutakse kolmele valdkonnale:

  • järelevalve tugevdamine tööhõive- ja sotsiaalprobleemide lahendamisel ning poliitika koordineerimise parandamine Euroopa poolaasta raames;

  • solidaarsuse ja tööalase liikuvuse suurendamine;

  • sotsiaaldialoogi tugevdamine.

Järelevalve ja koordineerimine

Euroopa poolaasta raames kehtestatakse iga-aastane ajakava ja eeskirjad majanduspoliitika järelevalveks ja koordineerimiseks, samas kui strateegiaga „Euroopa 2020” määratletakse peamised sotsiaalsed ja tööhõive eesmärgid järgmiseks kümneks aastaks kõigi 28 ELi liikmesriigi jaoks.

Teatises keskendutakse küsimustele, mis on otseselt seotud majandus- ja rahaliidu sujuva toimimisega, järgides samas täielikult kogu ELi üldist sotsiaalmeetmete kava. Komisjon teeb teatises ettepaneku luua tulemustabel, mis võimaldab jälgida peamisi tööhõivealaseid ja sotsiaalseid arenguid selleks, et paremini analüüsida ja ennetada tõsiseid probleeme. Tulemustabeli näitajad hõlmavad järgmist:

• töötuse määr ning selle muutus;

• mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (nn NEET-noorte) määr ja noorte töötuse määr;

• leibkondade kasutada olev reaalne tulu;

• tööealise elanikkonna vaesusriski määr;

• ebavõrdsus (sissetulekukvintiilide suhte kordaja).

Samuti tehakse ettepanek kaasata piiratud arvul täiendavaid tööhõive ja sotsiaalseid näitajaid iga-aastasesse häiremehhanismi aruandesse, mida kasutatakse majanduse tasakaalustamatuse avastamiseks.

Selliseid andmeid tuleks arvesse võtta poliitikadokumentide – näiteks häiremehhanismi aruande tulemusena koostatud põhjalike majandusülevaadete või riigipõhiste soovituste, mis Euroopa Komisjon igal kevadel avaldab – ettevalmistamisel.

Solidaarsus ja töötajate liikuvus

Rohkem saaks teha selleks, et ELi olemasolevate rahastamisvahenditega paremini leevendada sotsiaalseid probleeme riikides, kus toimuvad põhjalikud majandusreformid. Aastateks 2014–2020 on komisjon teinud ettepaneku, et liikmesriigid eraldavad vähemalt 20 % Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ning vaesuse vastu võitlemiseks.

ELi uus tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks on samuti olulised vahendid, millega saab aidata.

Lisaks saab veel mõndagi ära teha selleks, et lihtsustada inimeste tööalast liikuvust ELis. Ajal, mil peaaegu neljandik majanduslikult aktiivsetest noortest euroalal on töötud (24 % 2013. aasta juulis) ning noorte töötuses on riikide vahel väga suured erinevused (noorte töötuse määr on kõrgeim Kreekas, kus see ulatub 62,9 %ni, ja madalaim Saksamaal, kus see on 7,7 %), elab alla 4 % euroala tööealisest elanikkonnast väljaspool oma päritoluliikmesriiki. Seetõttu võtab komisjon teatises kohustuse tegutseda selle nimel, et vähendada ELis tööalase liikuvuse kulusid ja takistusi.

Sotsiaaldialoog

Euroopa poolaasta otsuste tegemise protsessi peamistel etappidel tuleks rohkem konsulteerida sotsiaalpartneritega. Komisjon lubab:

  • kohtuda igal sügisel enne iga-aastase majanduskasvu analüüsi vastuvõtmist ELi sotsiaalpartneritega;

  • korraldada pärast iga-aastase majanduskasvu analüüsi vastuvõtmist arutelu ELi ja riikliku tasandi sotsiaalpartneritega;

  • pidada tehnilisi ettevalmistavaid koosolekuid enne märtsis toimuvat kolmepoolset sotsiaaltippkohtumist ja muid kõrgetasemelisi kohtumisi;

  • julgustada liikmesriike arutama kõiki riigipõhiste soovitustega seotud reforme riigi tasandi sotsiaalpartneritega.

Taustteave

Teatis on osa käimasolevast protsessist, mille eesmärk on parandada ELi majanduse juhtimist ning selles arendatakse edasi komisjoni tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu tegevuskavas esitatud ideid.

Sellega vastatakse 13.–14. detsembril 2012 toimunud Euroopa Ülemkogu nõudmisele esitada võimalikud meetmed majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme, sealhulgas sotsiaaldialoogi tugevdamiseks.

2013. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogul tuletati meelde, et sotsiaalset mõõdet tuleks tugevdada, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse olukorra ja tööturu paremale järelevalvele majandus- ja rahaliidus, eelkõige kasutades asjakohaseid tööhõive ja sotsiaalseid näitajaid Euroopa poolaasta raames.

Euroopa Ülemkogu on rõhutanud ka vajadust tagada parem tööhõive ja sotsiaalpoliitika koordineerimine, austades samas täielikult liikmesriikide pädevust, ning tähtsustanud sotsiaalpartnerite ja sotsiaaldialoogi rolli nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

Kasulikud lingid

MEMO/13/837 Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine: korduvad küsimused

President Barroso veebisait http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Volinik Andori veebisait http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar