Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2013

Το μέλλον της οικονομικής και νομισματικής ένωσης: η Επιτροπή προτείνει ιδέες για την εμβάθυνση της κοινωνικής ένταξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να δημιουργηθεί ένας νέος πίνακας αποτελεσμάτων για να καταστεί δυνατή η καλύτερη και πιο έγκαιρη ταυτοποίηση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων και των προβλημάτων απασχόλησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, στον ετήσιο κύκλο χάραξης της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.

Η περαιτέρω συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στη χάραξη και την εφαρμογή των συστάσεων πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών για την ανακούφιση από τα κοινωνικά προβλήματα και η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα στην εργασία είναι επίσης προτάσεις που παρουσιάζονται σε μια ανακοίνωση για την κοινωνική διάσταση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί συνέχεια του σχεδίου στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ (IP/12/1272) που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2012 και θα τροφοδοτήσει συζητήσεις για το μέλλον της ΟΝΕ κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος κ. Barroso δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ έχει κάνει γιγάντια άλματα προόδου όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση την τελευταία πενταετία, παρέχοντας ζωτικής σημασίας βοήθεια σε πολλά ευάλωτα κράτη μέλη. Από την έναρξη της κρίσης, έχουμε προβεί σε στοχοθετημένη δράση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε ένα μέρος των κοινωνιών μας. Όμως η σοβαρότητα της κρίσης, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, μάς έχει διδάξει ότι χρειάζεται να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά για να επουλωθούν τα κοινωνικά τραύματα που άφησε πίσω της. Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των κανόνων που έχουμε ήδη θεσπίσει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου για να εξασφαλιστεί ισχυρή κοινωνική διάσταση στον τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό το χρωστάμε στους 26 εκατομμύρια άνεργους και άπορους της κοινωνίας μας.»

Η ανακοίνωση εστιάζεται σε τρεις τομείς:

  • ενίσχυση της εποπτείας των κοινωνικών προκλήσεων και των προκλήσεων της απασχόλησης και ενίσχυση του συντονισμού των πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ·

  • ενίσχυση της αλληλεγγύης και τόνωση της επαγγελματικής κινητικότητας·

  • ενδυνάμωση του διαλόγου των πολιτών.

Εποπτεία και συντονισμός

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ορίζει ετήσιο χρονοδιάγραμμα και κανόνες για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, ενώ η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει βασικούς κοινωνικούς στόχους και στόχους για την απασχόληση για την επόμενη δεκαετία και για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ανακοίνωση εστιάζεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ, ενώ παράλληλα τηρείται η γενική κοινωνική ατζέντα για την ευρύτερη ΕΕ. Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των βασικών εξελίξεων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων με σκοπό την καλύτερη ανάλυση και τον ταχύτερο εντοπισμό των σημαντικότερων προβλημάτων πριν προκύψουν. Οι δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

• το επίπεδο ανεργίας και την εξέλιξή του·

• το ποσοστό νέων ΝΕΕΤ (νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) και το ποσοστό ανεργίας των νέων·

• το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών·

• το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας·

• τις ανισότητες (ο λόγος S80/S20).

Επίσης, προτείνει να ενσωματωθεί ένας περιορισμένος αριθμός δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών στην ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ) που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των οικονομικών ανισορροπιών.

Τα στοιχεία θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη χάραξη πολιτικής — για παράδειγμα, στις διεξοδικές οικονομικές επισκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ως αποτέλεσμα της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης, ή στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που δημοσιεύονται κάθε άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλληλεγγύη και κινητικότητα των εργαζομένων

Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων της ΕΕ με στόχο τη μείωση των κοινωνικών προβλημάτων στις χώρες όπου γίνονται βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή πρότεινε τα κράτη μέλη να αφιερώνουν τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους είναι επίσης σημαντικά μέσα που μπορεί να βοηθήσουν.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλά περιθώρια για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ. Ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των οικονομικά ενεργών νέων στη ζώνη του ευρώ είναι άνεργοι (24% τον Ιούλιο του 2013) και υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα επίπεδα ανεργίας των νέων μεταξύ των χωρών (το υψηλότερο ποσοστό είναι στην Ελλάδα, 62,9 % και το χαμηλότερο στη Γερμανία 7,7 %), λιγότερο από το 4% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στη ζώνη του ευρώ προέρχεται από διαφορετικό κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση δεσμεύει την Επιτροπή να εργαστεί για τη μείωση του κόστους και των εμποδίων στη μετακίνηση των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Κοινωνικός διάλογος

Υπάρχουν περιθώρια για καλύτερη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους στα βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί:

  • να συναντά τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ πριν από την έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης κάθε φθινόπωρο·

  • να διοργανώνει συζήτηση μετά την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης με τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ και τα μέλη τους·

  • να συγκαλεί τεχνικές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πριν από την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής του Μαρτίου και τις άλλες συναντήσεις υψηλού επιπέδου

  • να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συζητούν όλες τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Ιστορικό του φακέλου

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας για τη βελτίωση του σχεδιασμού της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και προωθεί τις ιδέες της Επιτροπής για ένα σχέδιο στρατηγικής με στόχο μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ.

Ανταποκρίνεται στο σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13/14 Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά την παρουσίαση πιθανών μέτρων για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, καθώς και του κοινωνικού διαλόγου.

Τον Ιούνιο του 2013 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί, τονίζοντας τη σημασία της καλύτερης παρακολούθησης της κοινωνικής κατάστασης και της κατάστασης της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως με τη χρήση κατάλληλων δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισήμανε επίσης την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερου συντονισμού της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και υπογράμμισε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου, και σε εθνικό επίπεδο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/13/837 Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης: Συχνές ερωτήσεις

Δικτυακός τόπος του προέδρου Barroso

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Δικτυακός τόπος του Επιτρόπου Andor

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Επικοινωνία:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar