Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. oktober 2013

Fremtiden for Den Økonomiske og Monetære Union: Kommissionen foreslår idéer til at øge den sociale integration

Europa-Kommissionen har foreslået at oprette en ny resultattavle, der skal gøre det muligt bedre og hurtigere at udpege store beskæftigelsesmæssige og sociale problemer i forbindelse med det europæiske semester, EU's årlige cyklus for den økonomiske planlægning.

Meddelelsen om den sociale dimension af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) indeholder også forslag om at inddrage fagforeninger og arbejdsgivere på både europæisk og nationalt plan bedre i udarbejdelsen og gennemførelsen af politiske henstillinger under det europæiske semester. Den foreslår desuden at anvende EU's og medlemslandenes budgetter bedre for at afbøde social nød og fjerne hindringerne for jobmobilitet.

Meddelelsen følger Kommissionens plan for en udbygget og egentlig ØMU (IP/12/1272), som blev offentliggjort i november 2012, og vil indgå i drøftelserne af ØMU'ens fremtid ved det europæiske topmøde den 24. -25. oktober.

Kommissionsformand José Manuel Barroso udtalte: "EU har taget kæmpe skridt fremad med hensyn til økonomisk styring de seneste år og har sørget for finansielle livliner til mange sårbare medlemslande. Siden krisens begyndelse har vi målrettet vores indsats for at tage fat om den sociale nød, som er opstået i dele af vores samfund. Men krisens alvor, særligt i euroområdet, har lært os, at vi skal arbejde endnu tættere sammen for at læge de sociale ar, krisen har efterladt. Denne meddelelse handler om at bygge videre på de regler, vi allerede har etableret med det europæiske semester for at sikre, at der er en stærk social dimension i den måde, vores økonomiske og monetære union fungerer på. Det skylder vi de 26 millioner arbejdsløse og de dårligst stillede i vores samfund."

Meddelelsen fokuserer på tre områder:

  • at styrke overvågningen af beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer og styrke samordningen af politikker under det europæiske semester

  • at øge solidariteten og styrke jobmobiliteten

  • at styrke den sociale dialog.

Overvågning og samordning

Mens Europa 2020-strategien indeholder overordnede sociale og beskæftigelsesmæssige mål for det næste årti for alle 28 medlemslande, fastsætter det europæiske semester en årlig plan samt regler for overvågning og samordning af de økonomiske politikker.

Meddelelsen fokuserer på spørgsmål, som har direkte betydning for en velfungerende ØMU, samtidig med at den overordnede sociale dagsorden for EU som helhed respekteres fuldt ud. I meddelelsen foreslår Kommissionen at oprette en resultattavle for at følge vigtige tendenser inden for beskæftigelse og sociale anliggender for bedre at kunne analysere og hurtigere udpege store problemer, før de opstår. Indikatorerne i resultattavlen vil omfatte:

• arbejdsløshedsniveauet og dets udvikling

• andelen af personer, som ikke er beskæftigede eller under uddannelse, og ungdomsarbejdsløsheden

• husstandes reelle disponible bruttoindkomst

• fattigdomsrisikosatsen for personer i den arbejdsdygtige alder

• uligheder (S80/S20-forholdet).

Den foreslår også at integrere en række ekstra beskæftigelsesindikatorer og sociale indikatorer i den årlige rapport om varslingsmekanismen, som har til formål at opdage økonomiske ubalancer.

Disse data skal indgå i politikken – for eksempel de dybdegående økonomiske vurderinger udarbejdet i forbindelse med den årlige rapport om varslingsmekanismen eller de landespecifikke henstillinger, som Europa-Kommissionen offentliggør hvert forår.

Solidaritet og arbejdskraftens mobilitet

Der kan gøres mere for effektivt at tildele EU-midler til at afbøde social nød i de lande, som gennemgår store økonomiske reformer. For perioden 2014-2020 har Kommissionen foreslået, at medlemslandene afsætter mindst 20 % af deres midler fra Den Europæiske Socialfond til at fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom.

EU's nye program for beskæftigelse og social innovation, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede er også vigtige instrumenter, som kan hjælpe.

Derudover kan der gøres mere for at gøre det lettere at arbejde andre steder i EU. Næsten en fjerdedel af unge i den økonomisk aktive alder i euroområdet er arbejdsløse (24 % i juli 2013), og der er meget store forskelle i ungdomsarbejdsløsheden landene imellem (højest i Grækenland med 62,9 % og lavest i Tyskland med 7,7 %), men under 4 % af den arbejdsdygtige befolkning i euroområdet kommer fra et andet medlemsland. Meddelelsen forpligter derfor Kommissionen til at arbejde på at mindske omkostninger og besvær ved at flytte til et andet EU-land for at arbejde.

Social dialog

Arbejdsmarkedets parter bør høres bedre i vigtige faser i beslutningsprocessen under det europæiske semester. Kommissionen har forpligtet sig til at:

  • mødes med de europæiske arbejdsmarkedsparter inden vedtagelsen af den årlige vækstundersøgelse hvert efterår

  • arrangere en debat efter den årlige vækstundersøgelse med EU's arbejdsmarkedsparter og deres nationale afdelinger

  • afholde tekniske forberedende møder, inden det sociale trepartsmøde i marts og andre møder på højt plan

  • tilskynde medlemslandene til at drøfte alle reformer knyttet til de landespecifikke henstillinger med de nationale arbejdsmarkedsparter.

Baggrund

Meddelelsen er led i en igangværende proces for at forbedre EU's økonomiske styringsstruktur og følger op på idéerne i Kommissionens plan for en udbygget og egentlig ØMU.

Den kommer som svar på opfordringen ved Det Europæiske Råd den 13.-14. december 2012 til at fremlægge mulige tiltag i forbindelse med ØMU'ens sociale dimension, herunder social dialog.

Det Europæiske Råd i juni 2013 mindede om, at den sociale dialog bør styrkes, og lagde vægt på, at det er vigtigt at forbedre overvågningen af den sociale og arbejdsmarkedsrelaterede situation i ØMU'en, navnlig ved at anvende relevante sociale og beskæftigelsesmæssige indikatorer i det europæiske semester.

Det Europæiske Råd har også påpeget, at der er behov for at sikre bedre samordning af beskæftigelses- og socialpolitikken med fuld respekt for de nationale beføjelser, og fremhævet den rolle, som arbejdsmarkedets parter og social dialog spiller, herunder også på nationalt plan.

Nyttige link

MEMO/13/837 Styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension: spørgsmål og svar

Kommissionsformand José Manuel Barrosos website

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

EU-kommissær László Andors website http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 229-53070)

Sarah Collins (+32 229-68076)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Simon O'Connor (+32 229-67359)Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)Sarah Collins (+32 2 296 80 76)Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar