Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. října 2013

Budoucnost hospodářské a měnové unie: Komise navrhuje prohloubit sociální integraci

Evropská komise navrhla vytvořit nový srovnávací přehled, který by umožnil dokonalejší a včasnější odhalování hlavních problémů v oblasti zaměstnanosti a sociálních vztahů v rámci evropského semestru, ročního cyklu tvorby hospodářské politiky EU.

Mezi návrhy, jež obsahuje sdělení věnované sociálnímu rozměru hospodářské a měnové unie (HMU), které dnes přijala Evropská komise, patří větší zapojení odborů a zaměstnavatelů na úrovni EU i na úrovni členských států při určování a provádění politických doporučení v rámci evropského semestru, lepší využívání prostředků z rozpočtu EU a členských států ke zmírnění sociálních problémů a odstraňování překážek pracovní mobility.

Sdělení navazuje na plán Komise na vytvoření prohloubené a skutečné HMU (IP/12/1272), který byl zveřejněn v listopadu 2012, a bude předmětem diskusí o budoucnosti hospodářské a měnové unie při zasedání Evropské rady ve dnech 24.–25. října.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „V oblasti správy ekonomických záležitostí dosáhla EU v uplynulých pěti letech obrovského pokroku a mnoha ohroženým členským státům poskytla finanční pomoc. Ve snaze odstranit sociální problémy, jež se projevily v části naší společnosti, jsme od vypuknutí krize přijímali cílená opatření. Závažný dopad krize, zejména v eurozóně, nás však poučil, že je třeba posílit vzájemnou spolupráci, abychom dokázali zacelit a zhojit sociální jizvy, které za sebou krize zanechala. Smyslem tohoto sdělení je na základě pravidel, která jsme již v rámci evropského semestru zavedli, dát řízení hospodářské a měnové unie silný sociální rozměr. Dlužíme to 26 milionům nezaměstnaných a nejchudším osobám v naší společnosti.“

Sdělení se zaměřuje na tři oblasti:

  • posílení dohledu nad zaměstnaneckou a sociální problematikou a posílení koordinace politiky v rámci evropského semestru,

  • posílení solidarity a pracovní mobility,

  • posílení sociálního dialogu.

Dohled a koordinace

Evropský semestr stanoví roční harmonogram a pravidla pro sledování a koordinaci hospodářských politik, zatímco strategie Evropa 2020 stanoví klíčové cíle v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti na příští desetiletí pro všech 28 členských států EU.

Sdělení se zaměřuje na otázky, které mají bezprostřední význam pro hladké fungování HMU, a zároveň plně respektuje obecnou sociální agendu pro širší EU. Komise navrhuje vytvořit srovnávací přehledy ke sledování klíčových trendů v oblasti zaměstnanosti a sociální problematiky za účelem lepší analýzy a rychlejší identifikace hlavních problémů dříve, než vzniknou. Ukazatele srovnávacího přehledu by měly zahrnovat:

• míru nezaměstnanosti a směr, kterým se vyvíjí,

• podíl mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), a míru nezaměstnanosti mladých;

• reálný hrubý disponibilní příjem domácností,

• míru rizika chudoby obyvatelstva v produktivním věku.

• nerovnosti (koeficient S80/S20).

Komise rovněž navrhuje zahrnout omezený počet dalších ukazatelů zaměstnanosti a vývoje v sociální oblasti do každoroční zprávy mechanismu varování, která slouží ke zjišťování hospodářské nerovnováhy.

Údaje by se měly odrazit v koncepci politiky – například v důkladných hospodářských přezkumech prováděných na základě zprávy mechanismu varování, nebo v doporučeních pro jednotlivé země, které zveřejňuje vždy na jaře Evropská komise.

Solidarita a pracovní mobilita

Je třeba věnovat větší úsilí účinnému přidělování dostupných finančních prostředků EU na zmírnění sociálního napětí v zemích, které procházejí hlubokou hospodářskou reformou. Na období 2014–2020 Komise navrhuje, aby členské státy vynakládaly nejméně 20 % svých prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) na podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě.

Důležitými nástroji, které mohou v tomto smyslu pomoci, jsou nový program EU pro zaměstnanost a sociální inovace, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a Fond evropské pomoci nejchudším osobám.

Mnohé zbývá také vykonat pro usnadnění pohybu v rámci EU za účelem získání práce. Zatímco téměř čtvrtina ekonomicky aktivních mladých lidí v eurozóně jsou nezaměstnaní (24 % v červenci 2013) a existují obrovské rozdíly v míře nezaměstnanosti mladých lidí mezi jednotlivými zeměmi (tato míra je nejvyšší v Řecku na 62,9 % a nejnižší v Německu na 7,7 %), jen necelá 4 % obyvatelstva v produktivním věku v eurozóně pochází z jiného členského státu. Ve sdělení se proto Komise zavazuje, že bude usilovat o snížení nákladů a překážek stěhování za prací v celé EU.

Sociální dialog

Existuje prostor pro zlepšení konzultací se sociálními partnery o klíčových krocích rozhodovacího procesu v rámci evropského semestru. Komise se zavázala, že:

  • se každý rok na podzim před přijetím roční analýzy růstu sejde se sociálními partnery EU,

  • po roční analýze růstu zorganizuje diskusi se sociálními partnery EU a jejich vnitrostátními organizacemi,

  • před březnovou trojstrannou sociální vrcholnou schůzkou a dalšími setkáními na vysoké úrovni uspořádá technické přípravné schůze,

  • vyzve členské státy, aby všechny reformy spojené s doporučeními pro jednotlivé země projednaly s vnitrostátními sociálními partnery.

Souvislosti

Sdělení je součástí probíhajícího procesu zvyšování úrovně správy ekonomických záležitostí EU a rozvíjí myšlenky obsažené v plánu Komise na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie.

Reaguje na žádost Evropské rady z 13.–14. prosince 2012 o předložení možných opatření týkajících se sociálního rozměru HMU, včetně sociálního dialogu.

V červnu 2013 Evropská rada připomněla nutnost posílení sociálního rozměru a zdůraznila význam lepšího sledování situace v sociálním oblasti a na trhu práce v rámci hospodářské a měnové unie, zejména s využitím vhodných ukazatelů zaměstnanosti a sociálních ukazatelů v rámci evropského semestru.

Evropská rada rovněž zdůraznila potřebu zajistit lepší koordinaci politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních politik při plném respektování vnitrostátních pravomocí a vyzdvihla úlohu sociálních partnerů a sociálního dialogu, a to i na vnitrostátní úrovni.

Užitečné odkazy

MEMO/13/837 Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie: často kladené otázky

Internetové stránky předsedy Barrosa http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Internetové stránky komisaře Andora http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Sarah Collins (+32 22968076)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar