Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 октомври 2013 г.

Бъдещето на Икономическия и паричен съюз: Комисията предлага идеи за задълбочаване на социалната интеграция

Европейската комисия предложи да се създаде нов набор от показатели, чрез който да се даде възможност за по-добро и по-ранно откриване на сериозните проблеми в сферата на заетостта и в социалната област при провеждането на Европейския семестър — ежегодния цикъл на ЕС за формиране на икономическата политика.

Сред предложенията, включени в приетото днес от Европейската комисия Съобщение относно социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС), се посочва и по-голямото приобщаване на профсъюзите и работодателите — на съюзно и национално равнище — към формулирането и осъществяването на стратегическите препоръки в рамките на Европейския семестър. Предлага се също така бюджетът на ЕС и националните бюджети да се използват по-ефективно за облекчаване на тежкото социално положение и да се премахнат пречките пред мобилността на работната ръка.

Съобщението е изготвено във връзка с подробния план на Комисията за задълбочен и истински ИПС (IP/12/1272), публикуван през ноември 2012 г., и ще даде материал за дискусии относно бъдещето на ИПС на срещата на Европейския съвет на 24—25 октомври.

Председателят на Комисията Барозу заяви: „През последните пет години ЕС постигна огромен напредък от гледна точка на икономическото управление, като предостави финансова помощ на много уязвими държави членки. От самото начало на кризата предприехме целенасочени действия за справяне с тежкото социално положение, породило се в част от обществата ни. Сериозността на кризата обаче, особено в еврозоната, ни научи, че трябва да работим в още по-тясно сътрудничество, за да заличим социалните белези, останали след нея. Целта на това съобщение е да работим за гарантиране на солидно социално измерение при управлението на нашия Икономически и паричен съюз, като стъпваме на правилата, които вече сме установили в рамките на Европейския семестър. Дължим го на 26-те милиона безработни и на най-бедните членове на обществото ни“.

Съобщението е фокусирано върху три области:

  • засилване на наблюдението на предизвикателствата в областта на заетостта и социалната сфера и укрепване на координацията на политиките в рамките на Европейския семестър,

  • засилване на солидарността и повишаване на мобилността на работната сила,

  • засилване на социалния диалог.

Наблюдение и координация

Европейският семестър въвежда годишна програма и правила за наблюдение и координиране на икономическите политики, докато стратегията „Европа 2020“ съдържа ключови цели в областта на социалната политика и заетостта за следващото десетилетие, отнасящи се за всички 28 държави — членки на ЕС.

Акцентът в Съобщението е поставен върху въпроси, които са от пряко значение за успешното функциониране на ИПС, като същевременно се съблюдава напълно общата социална програма за целия Съюз. В документа Комисията предлага да се създаде набор от показатели за проследяване на ключовите промени в сферата на заетостта и в социалната област с цел по-добро анализиране и по-бързо откриване на потенциалните сериозни проблеми, преди те да възникнат. Сред тези показатели са:

равнището на безработицата и промените в него,

дялът на младежите, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, и равнището на младежката безработица,

реалният брутен разполагаем доход на домакинствата,

степента на изложеност на риск от изпадане в бедност на населението в трудоспособна възраст,

неравенствата в разпределението на доходите (коефициент S80/S20).

Предлага се също така в годишния доклад за механизма за предупреждение (ДМП), използван за установяване на икономически дисбаланси, да бъдат включени ограничен брой допълнителни показатели в сферата на заетостта и в социалната област.

Данните следва да се вземат предвид при разработването на политиката — например за задълбочените икономически обзори, извършвани вследствие на изготвянето на ДМП, или за специфичните за всяка държава препоръки, публикувани всяка пролет от Европейската комисия.

Солидарност и мобилност на работната сила

Може да се положат повече усилия за ефективно разпределяне на наличните средства на ЕС с цел облекчаване на социалното напрежение в страните, в които се провеждат задълбочени икономически реформи. За периода 2014—2020 г. Комисията предложи държавите членки да отделят поне 20 % от средствата си по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) за насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.

Новата Програма на ЕС за заетост и социални иновации, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията и Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица също са важни инструменти, които могат да помогнат.

Наред с това остава да се направи още много за улесняване на движението в ЕС с цел работа. Близо една четвърт от икономически активните млади хора в еврозоната са безработни (24 % през юли 2013 г.) и има големи различия в нивата на безработица сред младите хора в отделните страни (процентът е най-висок в Гърция — 62,9 %, и най-нисък в Германия — 7,7 %), като същевременно по-малко от 4 % от населението в трудоспособна възраст в еврозоната е от друга държава членка. Ето защо в съобщението Комисията се ангажира да работи за намаляване на разходите и препятствията, свързани с подвижността в целия ЕС с цел намиране на работа.

Социален диалог

Съществува възможност за подобряване на консултациите със социалните партньори в ключови моменти от процеса на вземане на решения в рамките на Европейския семестър. Комисията поема ангажимент:

  • да се среща със социалните партньори в ЕС преди приемането на Годишния обзор на растежа всяка есен,

  • да организира обсъждане със социалните партньори в ЕС и техните национални структури след публикуването на Годишния обзор на растежа,

  • да провежда технически подготвителни срещи преди тристранната социална среща на високо равнище през март и преди други срещи на високо равнище,

  • да насърчава държавите членки да обсъждат със социалните партньори на национално равнище всички реформи, свързани със специфичните за отделните държави препоръки.

Контекст

Съобщението е част от протичащия процес за подобряване на структурата на икономическото управление на ЕС и доразвива идеите, заложени в подробния план на Комисията за задълбочен и истински ИПС.

То е изготвено в отговор на искането на Европейския съвет, проведен на 13—14 декември 2012 г., да се предложат мерки по отношение на социалното измерение на ИПС, включително социалния диалог.

Европейският съвет от юни 2013 г. напомни необходимостта от укрепване на социалното измерение, като подчерта, че е важно социалната ситуация и положението на пазара на труда в ИПС да се проследяват по-добре, по-конкретно като се използват подходящи показатели за това в рамките на Европейския семестър.

Европейският съвет посочи също необходимостта от осигуряване на по-добра координация на политиките в сферата на заетостта и социалната област, като изцяло се зачитат областите на национална компетентност, и изтъкна ролята на социалните партньори и социалния диалог, включително на национално равнище.

Полезни връзки

MEMO/13/837 Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз: често задавани въпроси

Уебсайт на председателя Барозу http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Уебсайт на комисар Андор http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar