Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 oktober 2013

Refitprogrammet främjar tillväxt — Kommissionen vidtar ambitiösa åtgärder för att förenkla EU-lagstiftningen

EU-regleringar är nödvändiga på många områden, men anses ofta hämma företagen, särskilt småföretagen, eller inkräkta för mycket på medborgarnas dagliga liv. 74 % av EU:s invånare anser att EU skapar alltför mycket byråkrati.1 Med anledning av detta har kommissionen under de senaste åren ansträngt sig för att förenkla lagstiftningen och minska regelbördan. I sitt tal om tillståndet i unionen 2013 som kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll den 11 september betonade han vikten av smart lagstiftning och förklarade att EU måste vara stort i stora frågor och mindre i mindre frågor.

I dag tar kommissionen ytterligare ett viktigt steg för att se till att EU:s lagstiftning är ändamålsenlig. I ett meddelande anger kommissionen konkret, för de olika politikområdena, var den kommer att vidta ytterligare åtgärder för att förenkla eller upphäva EU-lagstiftning, lätta på bördan för företagen och underlätta genomförandet. Meddelandet är ett resultat av en genomgång av all EU-lagstiftning. Kommissionen tillkännagav i dag också sin avsikt att offentliggöra en resultattavla för att följa framstegen på europeisk och nationell nivå i detta avseende. Det här arbetet står i centrum för kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit).

– EU ska bidra till att finna lösningar på stora utmaningar som vi alla står inför. För att vara effektiva måste vi dock koncentrera oss på rätt prioriteringar och införa regleringar i lämplig omfattning, säger José Manuel Barroso. – Inte allt som är bra, är bra på europeisk nivå. Vi måste tänka noga efter om, när och var vi behöver agera på EU-nivå. Genom Refit har kommissionen gjort det mest omfattande arbetet hittills för att förenkla EU-lagstiftningen. Vår tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna kommer inte att äventyra de stora fördelar för medborgare och företag som EU-regleringen ger, särskilt de regler som ligger till grund för den inre marknaden. Dagens Refitpaket präglas av en pragmatisk syn på den framtida regleringen i EU bara några månader före valet till Europaparlamentet i maj 2014.

Innehållet i dagens meddelande om resultat och kommande åtgärder när det gäller lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat beskrivs nedan:

  • Kommissionen ger en översikt över vad som har åstadkommits under de senaste åren för att se till att EU:s lagstiftning är ändamålsenlig genom att göra förenklingar och minska kostnaderna. Under de senaste tio åren har kommissionen inlett viktiga politiska reformer, bland annat genom förslag för att minska kostnaderna för bredbandsutbyggnad, ramdirektivet för vatten, Schengenkodexen, direktivet om konsumenters rättigheter, tjänstedirektivet, förordningen om ett enhetligt patent och unionens tullkodex. Sedan 2005 har kommissionen godkänt 660 initiativ som syftar till förenkling, kodifiering eller omarbetning. Mer än 5 590 rättsakter har upphävts. Genom topp tio-samrådet med små och medelstora företag om de mest betungande EU-rättsakterna har företagens prioriteringar kunnat påverka kommissionens dagordning för lagstiftningens ändamålsenlighet. Konkreta förbättringar håller på att införas för små och medelstora företag. Exempel på detta är att kraven på färdskrivare vid vägtransporter håller på att förenklas och att avgifterna för små och medelstora företag inom ramen för Reach har minskats med mellan 35 % och 95 %. Dessutom kommer en standardiserad mervärdesskattedeklaration att föreslås i oktober. Mellan 2007 och 2012 minskade den administrativa bördan för företagen med 26 %, vilket motsvarar besparingar på 32,3 miljarder euro per år; ytterligare 5 miljarder euro väntas sparas genom rättsakter som ännu inte antagits av medlagstiftaren. Kommissionen själv har överskridit målet genom att lägga fram förslag som skulle kunna minska den administrativa bördan med nästan 41 miljarder euro (33 %). Tyvärr försvann en del av denna potential (enligt beräkningar mer än 3 miljarder euro) i lagstiftningsprocessen när kommissionens förslag ändrades. Programmet har främst åstadkommit följande: främjande av e-fakturering på momsområdet samt undantag eller särskilda system för små och medelstora företag när det gäller redovisning, elektroniskt avfall och statistik över handeln inom EU. Framförallt har det sätt på vilket kommissionen utarbetar lagstiftning förändrats radikalt: Konsekvensbedömningar, samråd med berörda parter (bland annat arbetsmarknadens parter) och efterhandsutvärderingar genomförs systematiskt inom kommissionen och kommer att få ökad betydelse.

  • Kommissionen presenterar viktiga lagstiftningsinitiativ för att göra förenklingar och minska bördan, och dessa initiativ behandlas nu av medlagstiftaren. Det rör sig bland annat om initiativ på områdena djurhälsa, produktsäkerhet för konsumenter och marknadstillsyn, offentlig upphandling, en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, kliniska prövningar av läkemedel och paketresor.

  • Det anges områden där ytterligare åtgärder kommer att vidtas under 2013–2014 för att förenkla EU-lagstiftningen genom ändringar och en konsolidering av befintlig lagstiftning (t.ex. på områdena för information till och samråd med arbetstagare, företagsstatistik, bolagsrätt, införande av en standardiserad mervärdesskattedeklaration, zootekniska åtgärder och handelsregler) mot bakgrund av rekommendationerna från utvärderingen: Ett viktigt resultat av genomgången var att det identifierades områden där det behövs en bedömning för att man bättre ska kunna avgöra hur regelbördan kan minskas för att uppnå målen med EU:s politik till lägsta kostnad och på bästa sätt säkerställa EU-regleringens fördelar. Fram till slutet av 2014 kommer kommissionen att ha slutfört eller inlett arbetet med 47 utvärderingar, kontroller av ändamålsenlighet eller andra rapporter för att minska regelbördan. En särskild insats görs på områdena miljö, näringsliv och sysselsättning. Detta omfattar nya kontroller av ändamålsenlighet på områdena kemikalier som inte omfattas av Reach, Natura 2000, typgodkännande av motorfordon, avfall och allmän livsmedelslagstiftning. Utvärderingar av lagstiftningens ändamålsenlighet planeras framförallt när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, direktivet om personal som hyrs ut av bemanningsföretag, bedömning och hantering av omgivningsbuller, rättsmedel i samband med offentlig upphandling och punktskattebestämmelser. Kommissionen planerar också en utvärdering av samstämmigheten hos EU:s nya regler för finansiella tjänster.

  • De områden där kommissionen överväger att dra tillbaka förslag och upphäva gällande EU-lagstiftning identifieras. Generellt sett kan man skilja mellan följande tre typer av fall: 1) Områden där kommissionen fortsätter sin bedömning, men där den beslutat att inte lägga fram några förslag: Detta gäller lagstiftning på områdena arbetsmiljö för frisörer (som håller på att utvärderas), muskel- och skelettsjukdomar, bildskärmar och passiv rökning. 2) Lagstiftning som blivit överflödig på grund av utvecklingen och där kommissionen planerar att föreslå att lagstiftningen ska upphävas. Tio förslag om upphävande av lagstiftning planeras, bland annat lagstiftning om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, försörjning med råolja och petroleumprodukter, klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat samt stålstatistik. 3) Förslag som fastnat i medbeslutandeförfarandet och där det finns få realistiska möjligheter till framsteg. Kommissionen kommer att överväga att dra tillbaka åtta förslag i denna kategori, bland annat markdirektivet, ett direktiv om förenkling av skyldigheter på mervärdesskatteområdet, ett förslag till stadga för ett europeiskt privat aktiebolag2, förordningen om statistik över stål och direktivet om eftermontering av speglar på tunga fordon.

  • Nya övergripande åtgärder för att göra EU:s lagstiftning ändamålsenlig skisseras. Kommissionen kommer bland annat att identifiera de administrativa skyldigheter som följer av EU-lagstiftningen och dess nationella genomförande, och regelbundet undersöka om lagstiftningens skyldigheter kan begränsas. Utbytet av bästa metoder mellan medlemsländerna kommer att främjas, så att deras genomförande av EU-lagstiftningen blir så lätt som möjligt. Kommissionen kommer också att vidta särskilda åtgärder för att underlätta genomförandet av nya skyldigheter, särskilt på områden av särskild betydelse för små och medelstora företag. I sitt årliga arbetsprogram kommer kommissionen också att identifiera alla lagstiftningsinitiativ som ingår i Refitprogrammet, bland annat tillbakadraganden, upphävanden och konsolideringar. Företag, särskilt små och medelstora företag, och alla andra berörda parter kommer att få möjlighet att föreslå på vilka områden de anser att det är möjligt att göra kontroller av ändamålsenligheten.

  • Kommissionen aviserar att det årligen kommer att offentliggöras en resultattavla för Refit. Syftet är att följa framstegen på europeisk och nationell nivå och underlätta en dialog om lagstiftningens lämplighet med medborgarna, medlemsländerna, näringslivet och det civila samhället i stort.

Nästa steg

För att lyckas fullgöra åtagandet om smart lagstiftning måste Europaparlamentet och rådet ha en liknande ambitionsnivå, så att de åtgärder som föreslagits för att förenkla och minska regelbördan kan antas snabbt. Kommissionen kommer tillsammans med de övriga institutionerna att göra allt den kan för att säkerställa detta. Kommissionen kommer också att fortsätta att samarbeta nära med medlemsländerna och berörda parter för att samla in synpunkter och förslag angående lagstiftningens ändamålsenlighet som kan behandlas inom ramen för Refitprogrammet och förbättra effektiviteten.

Bakgrund

– Jag sätter högt värde på subsidiariteten. För mig är det inte ett tekniskt koncept. Det är en grundläggande demokratisk princip, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso det tal om tillståndet i unionen som han höll den 11 september. – En allt fastare sammanslutning mellan medborgarna kräver att besluten fattas så öppet som möjligt och så nära folket som möjligt. Allt behöver inte lösas på EU-nivå. Unionen måste inrikta sig på områden där den kan ge störst mervärde. Unionen ska inte blanda sig i frågor där så inte är fallet. EU måste vara stort i stora frågor och mindre i mindre frågor – något som vi tidigare ibland kan ha försummat. Unionen måste visa att den kan göra både positiva och negativa prioriteringar. Liksom regeringarna måste vi vara särskilt noggranna med våra reglers kvalitet och kvantitet, med tanke på att, som Montesquieu uttryckte det, onödig lagstiftning försvagar de nödvändiga lagarna. Det finns dock områden av stor vikt där det krävs större integration och mer enhet i Europa. Där bara ett starkt EU kan ge resultat.

EU-regleringar ger mervärde på områden som konkurrens, handel och den inre marknaden genom att ge likvärdiga förutsättningar som skapar möjligheter för företag och konsumenter. De skapar också skydd när det gäller hälsa, säkerhet och rättigheter för medborgarna. EU-lagstiftningen skapar ett gemensamt regelverk genom att ersätta eller anpassa tjugoåtta olika nationella lagar. Den gör det möjligt för EU:s medlemsländer att samarbeta för att lösa problem som inte stannar vid nationsgränserna.

Smart lagstiftning är en kontinuerlig process och inte en punktinsats. Att se till att EU-lagstiftningen är ändamålsenlig är avgörande för att EU ska kunna skapa ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. Därför inledde kommissionen i december 2012 programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Refit är ett uttryck för kommissionens åtagande att skapa ett enkelt, tydligt, stabilt och förutsägbart regelverk för företag, arbetstagare och privatpersoner. Den kommer att gynna både medborgare och företag, under förutsättning att också de övriga institutionerna och medlemsländerna visar en liknande ambitionsnivå.

Mer information

Närmare uppgifter och exempel: MEMO/13/833

Meddelandet, dess bilaga, grafik och ytterligare information: http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Om smart lagstiftning i allmänhet: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

Se resultaten av Eurobarometerundersökning 79 (fråga QA16.4 på sidan 59: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

Kommissionen överväger att lägga fram ett nytt förslag.


Side Bar