Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 2. oktobra 2013

„Program REFIT – pripravljeni za rast“ — Komisija sprejela ambiciozne nadaljnje ukrepe za poenostavitev evropske zakonodaje

Čeprav je zakonodaja na ravni EU na mnogih področjih ključnega pomena, je pogosto tarča obtožb, da utesnjuje podjetja, zlasti najmanjša, ali da preveč posega v vsakdanje življenje državljanov. 74 % Evropejcev meni, da EU povzroča preveliko regulativno breme.1 Zaradi te zaskrbljenosti si je Komisija v preteklih nekaj letih prizadevala poenostaviti zakonodajo in zmanjšati regulativno breme. Predsednik Barroso je v govoru o stanju v Uniji 11. septembra 2013 poudaril pomen pametne pravne ureditve in dejal, da mora Evropska unija „velikim zadevam posvečati veliko časa, malim pa malo“.

Danes je Komisija napravila še en pomemben korak v skrbi, da bi zakonodaja EU ustrezala svojemu namenu. V sporočilu Komisija po posameznih področjih konkretno predstavlja, kje bo sprejela dodatne ukrepe za poenostavitev ali umik zakonov EU, zmanjšala breme za podjetja in spodbujala izvajanje. To je rezultat pregleda celotne zakonodaje EU. Komisija je danes napovedala tudi, da namerava v zvezi z navedenim objaviti pregled stanja za spremljanje napredka na evropski in nacionalni ravni. Ta postopek je osrednja točka programa Komisije glede ustreznosti in uspešnosti predpisov (program REFIT).

Predsednik Barroso je dejal: „Evropa si prizadeva pomagati pri iskanju rešitev za velike izzive, s katerimi se vsi soočamo. Da bi bili učinkoviti, pa moramo zagotoviti, da se osredotočamo na prave prednostne naloge in najdemo pravo mero pri predpisih. Ni vse, kar je dobro, dobro tudi na evropski ravni. Raje dvakrat premislimo o tem, če, kdaj in kje moramo ukrepati na evropski ravni.“ Predsednik je nadaljeval: „S programom REFIT se je Komisija lotila najcelovitejše racionalizacije in poenostavitve zakonodaje EU doslej. Naša odločna uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti ne bo okrnila pomembnih koristi, ki jih zakonodaja EU prinaša državljanom in podjetjem. To še zlasti velja za predpise, na katerih temelji enotni trg. Današnji paket REFIT predstavlja pragmatičen načrt za prihodnost zakonodajnega urejanja v Evropi le nekaj mesecev pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale maja 2014.“

V današnjem sporočilu o rezultatih in naslednjih korakih v zvezi z ustreznostjo in uspešnostjo predpisov (sporočilo REFIT) Komisija predstavlja naslednje:

  1. Navaja pregled tega, kar je bilo v preteklih letih s poenostavitvami in zmanjšanjem stroškov že storjeno, da bi predpisi EU ustrezali svojemu namenu. V zadnjih desetih letih je Komisija sprožila obsežne reforme politik. Te vključujejo predloge za znižanje stroškov širokopasovnega dostopa, okvirno direktivo o vodah, pobudo za schengenski vizumski zakonik, direktivo o pravicah potrošnikov, direktivo o storitvah, uredbo o enotnem patentu in carinski zakonik Unije. Od leta 2005 je Komisija odobrila 660 pobud, katerih cilj je poenostavitev, kodifikacija ali preoblikovanje. Razveljavljenih je bilo več kot 5 590 pravnih aktov. Na podlagi posvetovanja „Top-10“ z MSP o najbolj obremenjujočih predpisih EU so bila prednostna vprašanja podjetij vključena v načrt Komisije za ustreznost predpisov. Za MSP se uvajajo konkretne izboljšave; med drugim bodo poenostavljene zahteve glede zapisovalne naprave (tahografa) v cestnem prometu, pristojbine za MSP v okviru REACH so bile znižane za 35–95 %, oktobra pa bo predlagan standardni obrazec za napoved DDV. Med letoma 2007 in 2012 je bilo doseženo zmanjšanje upravnega bremena za podjetja za 26 %, kar ustreza prihranku v višini 32,3 milijarde EUR na leto, pri čemer so predpisi, ki bi lahko pomenili še nadaljnjih 5 milijard EUR prihrankov, trenutno v postopku sprejemanja s strani sozakonodajalca. Komisija je cilj presegla, saj je predložila predloge, ki bi lahko breme zmanjšali za skoraj 41 milijard EUR (33 %). Žal je bil del te priložnosti, ocenjen na več kot 3 milijarde EUR, izgubljen s spremembami predlogov Komisije v zakonodajnem postopku. Med glavne dosežke programa sodijo spodbujanje e-izdajanja računov na področju DDV ter oprostitve ali posebne ureditve za MSP na področjih računovodstva, elektronskih odpadkov in statistike o trgovini znotraj EU. Predvsem pa se je spremenil način, kako Komisija pripravlja predpise. V celotni Komisiji se tako sistematično uporabljajo ter bodo še dodatno okrepljeni ocene učinka, posvetovanja z zainteresiranimi stranmi (vključno s socialnimi partnerji) in naknadne ocene.

  2. Predstavlja pomembne zakonodajne pobude za poenostavitev in zmanjšanje bremena, ki so v obravnavi pri sozakonodajalcu, na primer na področju zdravja živali, varnosti potrošniških izdelkov in nadzora trga, javnih naročil, skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe, kliničnih preskušanj za farmacevtske izdelke in paketnih potovanj.

  1. Navaja seznam področij za nadaljnje ukrepanje za obdobje 2013–2014 z namenom poenostavitve obstoječe zakonodaje s spremembami in konsolidacijo veljavne zakonodaje EU (npr. na področjih obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi, statistike podjetij, prava družb, uvedbe standardnih napovedi DDV, zootehničnih ukrepov in trgovinskih predpisov) ter z uporabo priporočil iz ocen. Pomemben rezultat pregleda je bila namreč opredelitev področij, kjer je treba natančneje ugotoviti, kako zmanjšati regulativno breme, da bi dosegli cilje politike EU s čim manjšimi stroški in zagotovili čim večje koristi zakonodaje EU. Do konca leta 2014 bo Komisija izvedla ali začela 47 ocen, preverjanj ustreznosti ali drugih poročil, da bi zmanjšala regulativno breme, pri čemer si še posebej prizadeva na področjih okolja, podjetništva in industrije ter zaposlovanja. To vključuje nova preverjanja ustreznosti na področjih kemikalij, ki niso zajete z uredbo REACH, NATURA 2000, homologacije motornih vozil, odpadkov in splošne živilske zakonodaje. Ocene s poudarkom na ustreznosti predpisov so načrtovane za zdravje in varnost pri delu, direktivo o začasnih delavcih, zaposlenih prek agencij, ocenjevanje in upravljanje okoljskega hrupa, pravna sredstva pri javnih naročilih in režim trošarin. Prav tako Komisija začenja načrtovati ocenjevanje skladnosti novega skupka predpisov EU v sektorju finančnih storitev.

  2. Opredeljuje tista področja, kjer Komisija razmišlja, da bi umaknila predloge, ki so v obravnavi, in razveljavila veljavne zakone EU. Na splošno je mogoče razlikovati med naslednjimi primeri: 1) področja, na katerih Komisija še naprej deluje pri ocenjevanju težav, vendar se je odločila, da ne bo vlagala predlogov (to vključuje zakonodajo na področju zdravja in varnosti pri delu za frizerje, in sicer ob upoštevanju ocenjevanja, ki trenutno poteka, kostno-mišičnih obolenj, zaslonov ter tobačnega dima iz okolja); 2) zakonodaja, ki ni več potrebna v luči razvoja dogodkov in za katero Komisija namerava predlagati razveljavitev (načrtovanih je 10 predlogov za razveljavitev zakonodaje, na primer zakonodaje o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, preskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati, razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov ter statističnih podatkih o jeklu); 3) predlogi, ki so obtičali v postopku soodločanja in pri katerih realno obstaja le malo možnosti za napredek (zato bo Komisija razmislila o umiku predlogov, opredeljenih v tej kategoriji, vključno z direktivo o tleh in direktivo o poenostavitvi obveznosti glede DDV, predlogom o statutu evropske zasebne družbe2, uredbo o statističnih podatkih o jeklu in naknadnim opremljanjem težkih tovornih vozil z ogledali).

  3. Opisuje nove horizontalne ukrepe, da bi zakonodaja EU bolje ustrezala svojemu namenu. Komisija bi na primer opredelila upravne obveznosti, ki izhajajo iz prava EU in njegovega nacionalnega izvajanja, ter jih redno pregledovala z namenom opredelitve možnosti za zmanjšanje. Spodbujale se bodo izmenjave najboljših praks med državami članicami, da bi bilo izvajanje zakonodaje EU na nacionalni ravni čim preprostejše. Komisija bo prav tako izvajala posebne ukrepe za lažje izvajanje novih obveznosti, zlasti na področjih, ki so posebnega pomena za MSP. Komisija bo tudi navedla vse zakonodajne pobude v okviru programa REFIT, vključno z umiki, razveljavitvami in konsolidacijami, v letnem delovnem programu. Podjetja, vključno z MSP, in vse druge zainteresirane strani bodo lahko predlagali področja, na katerih bi po njihovem mnenju preverjanje ustreznosti lahko prineslo koristi.

  4. Napoveduje letno objavo pregleda stanja v okviru programa REFIT za spremljanje napredka na evropski in nacionalni ravni ter spodbujanje dialoga o ustreznosti predpisov z državljani, državami članicami, podjetji in civilno družbo na splošno.

Nadaljnji koraki

Za uspešno izvajanje zaveze za pametno pravno ureditev morata Evropski parlament in Svet pokazati podobno raven prizadevanj, da bo mogoče predlagane ukrepe za poenostavitev in zmanjšanje regulativnega bremena hitro sprejeti. Komisija bo skupaj z drugimi institucijami naredila vse potrebno za zagotovitev navedenega. Prav tako bo tudi v prihodnje tesno sodelovala z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, da bi zbrala mnenja in predloge glede ustreznosti predpisov, ki jih je mogoče obravnavati v okviru programa REFIT in tako izboljšati njegovo učinkovitost.

Ozadje

V govoru o stanju v Uniji 11. septembra je predsednik Barroso dejal: „Sam visoko cenim subsidiarnost. Zame subsidiarnost ni tehnični koncept. Je temeljno demokratično načelo. Vse tesnejše povezovanje državljanov Evrope zahteva, da se odločitve sprejemajo čim bolj odprto in čim bližje ljudem. Vsega ni treba reševati na evropski ravni. Evropa se mora osredotočiti na področja, kjer je lahko najbolj koristna. Kjer to ni mogoče, je bolje, da se ne vmešava. EU mora velikim zadevam posvečati veliko časa, malim pa malo – to načelo smo v preteklosti včasih zanemarjali. EU mora dokazati, da si je sposobna zastaviti tako pozitivne kot negativne prioritete. Tako kot vse vlade moramo biti posebej pozorni na kakovost in količino naše zakonodaje, pri čemer gre upoštevati Montesquieujeve besede 'les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires'. [Nepotrebni zakoni slabijo potrebne.] Vendar pa obstajajo področja, na katerih bi Evropa potrebovala večjo povezanost, več enotnosti. Področja, na katerih lahko samo močna Evropa da rezultate.“

Urejanje na ravni EU dodaja vrednost na področjih kot so konkurenca, trgovina in notranji trg, saj ustvarja enake pogoje ter s tem priložnosti za podjetja in potrošnike. Ščiti tudi zdravje, varnost in pravice državljanov. Zakonodaja EU oblikuje skupni okvir z nadomeščanjem ali usklajevanjem osemindvajsetih različnih nacionalnih zakonov. Državam članicam EU omogoča sodelovanje pri reševanju težav, ki presegajo nacionalne meje.

Pametna pravna ureditev je stalen proces, ne enkraten ukrep. Zagotavljanje, da zakonodaja EU ustreza svojemu namenu, je bistvenega pomena, da bi si evropsko gospodarstvo opomoglo ter začelo rasti in zagotavljati nova delovna mesta. Zato je Komisija decembra 2012 sprožila program ustreznosti in uspešnosti predpisov (program REFIT). Program REFIT odraža zavezanost Komisije k enostavnemu, jasnemu, stabilnemu in predvidljivemu regulativnemu okviru za podjetja, delavce in državljane. Od tega bodo imeli koristi tako državljani kot podjetja, če bodo le tudi druge institucije in države članice pokazale podobno zagnanost.

Dodatne informacije

Več podrobnosti in primeri: MEMO/13/833

Preberite besedilo sporočila, njegovo prilogo, infografike in dodatne informacije: http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business.

O oblikovanju pametnih predpisov na splošno: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973

1 :

Glej rezultate Eurobarometra št. 79 (vprašanje QA16.4 na strani 59): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf.

2 :

Komisija razmišlja, da bi predložila nov predlog.


Side Bar