Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 2 octombrie 2013

„Programul REFIT – Adaptare pentru creșterea economică”: Comisia ia în continuare măsuri ambițioase pentru a simplifica legislația UE

Chiar dacă este indispensabil să se legifereze la nivelul UE în numeroase domenii, Uniunii Europene i se reproșează adesea că sufocă întreprinderile, în special pe cele mai mici, sau că intervine prea mult în viața de zi cu zi a cetățenilor. 74 % dintre europeni consideră că UE generează prea multă birocrație1.Pentru a răspunde acestei preocupări, Comisia a depus, în ultimii ani, un efort concertat de raționalizare a legislației și de reducere a sarcinilor de reglementare. În discursul său privind starea Uniunii, susținut la 11 septembrie 2013, președintele Barroso a subliniat importanța unei reglementări inteligente și a declarat că Uniunea Europeană trebuie „să facă pași mari în problemele mari și pași mici în problemele mici”.

Astăzi, Comisia face un alt demers important în direcția garantării faptului că legislația UE este adaptată scopului său. Într-una din comunicările sale, Comisia stabilește în mod concret, pentru fiecare domeniu de politică în parte, în ce sectoare va întreprinde noi acțiuni pentru a simplifica sau a retrage acte legislative ale UE, pentru a reduce sarcina impusă întreprinderilor și a facilita punerea în aplicare a legislației. Această comunicare este rezultatul unei analize a întregului corp legislativ al UE. De asemenea, Comisia și-a anunțat astăzi intenția de a publica un tablou de bord menit să urmărească progresele realizate în acest sens la nivel european și național. Acest exercițiu se află în centrul Programului său privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).

Președintele Barroso a afirmat: „Europa are menirea de a ne ajuta să găsim soluții pentru marile provocări cu care ne confruntăm în mod colectiv. Cu toate acestea, pentru a fi eficace, trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm asupra adevăratelor priorități și că gradul de reglementare este adecvat. O acțiune considerată a fi pozitivă într-un anumit context nu este neapărat pozitivă la nivel european. Trebuie să ne gândim bine dacă, unde și când este necesar să acționăm la nivel european. Președintele a continuat: „Cu Programul REFIT, Comisia a întreprins cel mai amplu exercițiu de până acum pentru a face legislația UE mai puțin strictă și mai simplă. Faptul că aplicăm cu fermitate principiile subsidiarității și proporționalității nu va pune în discuție beneficiile importante pe care reglementările UE, în special dispozițiile care stau la baza pieței unice, le aduc cetățenilor și întreprinderilor. Pachetul REFIT, prezentat astăzi, oferă o perspectivă pragmatică asupra viitorului legiferării în Europa, cu doar câteva luni înainte de alegerile europene din mai 2014.”

În Comunicarea „REFIT” de astăzi referitoare la rezultatele obținute și la etapele următoare în vederea unei reglementări adecvate și funcționale, Comisia

  • oferă o imagine de ansamblu a rezultatelor obținute în ultimii ani pentru ca actele legislative ale UE să fie adaptate scopului, simplificându-le și reducând costurile aferente. În ultimii 10 ani, Comisia a inițiat reforme de politică majore. Printre acestea se numără propuneri privind reducerea costului instalării rețelelor în bandă largă, Directiva-cadru privind apa, inițiativa privind Codul vizelor pentru spațiul Schengen, Directiva privind drepturile consumatorilor, Directiva privind serviciile, Regulamentul privind brevetul european cu efect unitar și Codul Vamal al Uniunii. Începând cu anul 2005, Comisia a aprobat 660 de inițiative destinate simplificării, codificării sau reformării unor acte legislative. Peste 5 590 de acte legislative au fost abrogate. Consultarea „Top 10” a IMM-urilor cu privire la cele mai împovărătoare acte legislative ale UE a permis Comisiei să integreze prioritățile acestor întreprinderi în cadrul agendei sale privind adecvarea procesului de reglementare. Se introduc îmbunătățiri concrete în favoarea IMM-urilor, cum ar fi: cerințele privind aparatura de înregistrare (tahograful) în transportul rutier sunt simplificate, iar taxele aplicate IMM-urilor în temeiul Regulamentului REACH au fost reduse cu 35-95 %; o declarație de TVA standard va fi propusă încă din luna octombrie. Între 2007 și 2012, s-a realizat o reducere de 26 % a sarcinii administrative pentru întreprinderi, ceea ce corespunde unor economii de 32,3 miliarde EUR pe an; se vor economisi alte 5 miliarde EUR în momentul în care actele legislative în cauză vor fi adoptate de către colegiuitor. Comisia însăși a depășit acest obiectiv, prezentând propuneri cu un potențial de reducere a sarcinii administrative de aproape 41 de miliarde EUR (33 %). Din păcate, o parte din acest potențial, estimat la peste 3 miliarde EUR, s-a irosit în procesul legislativ, dat fiind că propunerile Comisiei au fost modificate. Promovarea facturării electronice în domeniul TVA, precum și scutirile sau regimurile speciale aplicate IMM-urilor în domeniul contabilității, al deșeurilor electronice și al statisticilor comerciale intra-UE s-au numărat printre principalele realizări ale programului. Și, mai presus de toate, a evoluat considerabil modul în care Comisia elaborează legislația: evaluările impactului, consultările cu părțile interesate (inclusiv cu partenerii sociali) și evaluările ex-post sunt aplicate în mod sistematic la nivelul Comisiei și vor fi consolidate în continuare;

  • prezintă inițiative legislative importante vizând simplificarea și reducerea sarcinii administrative, care sunt în curs de examinare de către colegiuitor, de exemplu, în domeniul sănătății animalelor, al siguranței produselor de consum și al supravegherii piețelor, al achizițiilor publice, al bazei fiscale consolidate comune a societăților, al trialurilor clinice pentru produse farmaceutice și al pachetelor de călătorii;

  • enumeră domeniile în care urmează să se întreprindă acțiuni suplimentare în perioada 2013-2014 pentru simplificarea legislației existente cu ajutorul unor modificări și al unei consolidări a legislației UE în vigoare (de exemplu, în domeniul informării și al consultării lucrătorilor, în domeniul statisticilor întreprinderilor, al pachetelor de călătorii, al dreptului societăților comerciale, al introducerii unei declarații de TVA standard, al măsurilor zootehnice și al reglementărilor în domeniul schimburilor comerciale); și, dând curs recomandărilor formulate în urma evaluărilor: procesul de evaluare a permis, în principal, identificarea domeniilor care trebuie să facă obiectul unei evaluări menite să evidențieze mai clar măsurile privind reducerea sarcinii de reglementare, astfel încât obiectivele de politică ale UE să poată fi atinse la costuri minime, iar reglementările UE să poată oferi cât mai multe beneficii. Până la sfârșitul anului 2014, Comisia va fi efectuat sau lansat 47 de evaluări, verificări ale adecvării sau alte rapoarte în vederea reducerii sarcinii de reglementare. Se depune un efort deosebit în domeniile mediului, întreprinderilor și industriei și ocupării forței de muncă. Se vor efectua noi verificări ale adecvării în domeniul substanțelor chimice care nu sunt reglementate de REACH, al rețelei NATURA 2000, al omologării de tip a autovehiculelor, al deșeurilor și al legislației generale în domeniul alimentar. Au fost programate evaluări focalizate asupra unui proces de reglementare adecvat, în special în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă, Directiva privind lucrătorii temporari, Directiva privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, căile de atac în sectorul achizițiilor publice și regimul accizelor. Comisia începe, de asemenea, să planifice evaluarea coerenței noii serii de acte legislative ale UE în sectorul serviciilor financiare;

  • identifică domeniile în care Comisia are în vedere retragerea propunerilor aflate în dezbatere și abrogarea actelor legislative ale UE în vigoare. În linii mari, se pot distinge următoarele cazuri: 1) domeniile în care Comisia își continuă activitatea de evaluare, dar pentru care a decis să nu prezinte propuneri: este vizată, printre altele, legislația în sectorul securității și sănătății la locul de muncă pentru saloanele de coafură, care face obiectul unor evaluări în curs, legislația privind tulburările musculo-scheletice, legislația privind ecranele și cea privind fumul de tutun din mediul înconjurător; 2) dispozițiile legislative care nu mai sunt necesare prin prisma evoluțiilor ulterioare și pentru care Comisia intenționează să propună abrogarea. Sunt prevăzute 10 propuneri de abrogare a unor acte legislative, de exemplu, în ceea ce privește promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprovizionarea cu țiței și produse petroliere, clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase și statisticile privind oțelul; 3) propunerile care au stagnat în procedura de codecizie și ale căror șanse reale de progres sunt limitate. Prin urmare, Comisia va avea în vedere retragerea unor propuneri identificate în această categorie, inclusiv a directivei privind solul și a unei directive de simplificare a obligațiilor în materie de TVA, a unei propuneri privind statutul unei societăți private europene2, a regulamentului referitor la statisticile privind oțelul și a directivei privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri;

  • evidențiază noi acțiuni orizontale al căror scop este adecvarea legislației UE. Comisia dorește să identifice, de exemplu, obligațiile administrative care decurg din legislația UE și din punerea sa în aplicare la nivel național și să le reexamineze periodic pentru a identifica posibilitățile de reducere. Schimbul de cele mai bune practici între statele membre va fi facilitat, astfel încât punerea în aplicare, la nivel național, a legislației UE să fie cât mai puțin constrângătoare. De asemenea, Comisia va întreprinde acțiuni specifice pentru a facilita punerea în aplicare a unor noi obligații, în special în domenii care vizează în mod specific IMM-urile. În programul său anual de lucru, Comisia va identifica, de asemenea, toate inițiativele legislative din cadrul REFIT, inclusiv retragerile, abrogările și consolidările. Întreprinderile, inclusiv IMM-urile, și toate celelalte părți interesate vor fi în măsură să propună domenii în care consideră că este posibil să se efectueze verificări ale adecvării;

  • anunță publicarea anuală a unui tablou de bord al REFIT destinat urmăririi progreselor realizate la nivel european și național și facilitării dialogului cu cetățenii, cu statele membre, cu mediul de afaceri și cu societatea civilă, în general, referitor la caracterul adecvat al reglementărilor.

Următoarele etape

Pentru ca angajamentul în sensul reglementării inteligente să poată fi respectat, Parlamentul European și Consiliul trebuie să dea dovadă de un nivel similar de ambiție, astfel încât măsurile propuse în vederea simplificării și a reducerii sarcinii de reglementare să poată fi adoptate rapid. Comisia va depune, alături de celelalte instituții, toate eforturile necesare pentru a garanta acest lucru. De asemenea, Comisia va continua să coopereze strâns cu statele membre și cu părțile interesate pentru a colecta opinii și sugestii referitoare la adecvarea reglementărilor, care pot fi abordate în cadrul programului REFIT, și pentru a îmbunătăți în continuare eficiența acestuia.

Contextul

În discursul său privind starea Uniunii, pe care l-a susținut la 11 septembrie, președintele Barroso a declarat: „Pun mare preț pe subsidiaritate. Consider că subsidiaritatea nu este un concept tehnic, ci un principiu democratic fundamental. Pentru a avea o uniune tot mai strânsă între cetățenii Europei, este necesar ca hotărârile să fie luate cu respectarea deplină a principiului transparenței și cât mai aproape cu putință de cetățeni. Nu orice problemă necesită soluții la nivel european. Europa trebuie să se concentreze asupra domeniilor în care valoarea sa adăugată este cea mai mare, iar în acele domenii în care acest lucru nu se întâmplă, nu ar trebui să se amestece. UE trebuie să facă pași mari în problemele mari și pași mici în problemele mici - lucru care poate în trecut ne-a scăpat uneori din vedere. UE trebuie să arate că are capacitatea de a stabili priorități atât în privința a ceea ce trebuie făcut, cât și în privința a ceea ce nu trebuie făcut. La fel ca orice administrație, trebuie să acordăm o atenție deosebită calității și cantității reglementărilor noastre, știind prea bine că, după cum a remarcat Montesquieu, „les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires”. [«Legile inutile le fac mai neputincioase pe cele necesare.»] Există însă domenii de maximă importanță, în care Europa are nevoie de mai multă integrare, de mai multă unitate, domenii în care numai o Europă puternică poate obține rezultate.”

O reglementare la nivelul UE aduce o valoare adăugată în domenii precum concurența, comerțul și piața internă, cu scopul de a crea condiții de concurență echitabile care deschid noi perspective pentru întreprinderi și consumatori. De asemenea, aceasta protejează domeniile sănătății, siguranței și drepturilor cetățenilor. Legislația UE creează un cadru comun prin înlocuirea sau alinierea a douăzeci și opt de legislații naționale diferite. Statele membre ale UE pot astfel să conlucreze pentru a rezolva probleme care nu țin cont de granițele naționale.

Reglementarea inteligentă este un proces continuu, nu o operațiune unică. Dacă vrem să readucem Europa pe drumul cel bun către o mai mare creștere economică și mai multe locuri de muncă, este esențial ca legislația UE să „fie adaptată scopului”. Prin urmare, Comisia a lansat, în decembrie 2012, un Program privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). REFIT exprimă angajamentul Comisiei față de un cadru de reglementare simplu, clar, stabil și previzibil pentru întreprinderi, lucrători și cetățeni. Acesta va aduce beneficii deopotrivă cetățenilor și întreprinderilor, cu condiția ca și celelalte instituții și statele membre să demonstreze, la rândul lor, un nivel de ambiție similar.

Informații suplimentare

Mai multe detalii și exemple: MEMO/13/833.

Puteți consulta textul comunicării, anexa sa, graficele aferente și alte informații suplimentare la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/refit.

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business.

Informații cu privire la reglementarea inteligentă în general:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_ro.htm.

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

A se vedea rezultatele Eurobarometru 79 (întrebarea QA16.4 de la pagina 59: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf.

2 :

Comisia intenționează să prezinte o nouă propunere.


Side Bar